Hoe moet ik volgens de Arbowet ziekteverzuim aanpakken?

Als je personeel in dienst heeft, ben je verantwoordelijk voor een gezonde en veilige werkplek. De rechten en plichten van je en jouw medewerkers op dit gebied zijn vastgelegd in de Arbowet. In de Arbowet staat bijvoorbeeld wat je moet doen om verzuim van jouw medewerkers tegen te gaan.
De Arbowet kent heel wat verplichtingen en regels. Je moet bijvoorbeeld een zo goed mogelijk arbeidsomstandighedenbeleid opstellen, ongevallen melden bij de Arbeidsinspectie en trainingen geven over veiligheid en gezondheid. Een van de verplichtingen is dus ook om een ziekteverzuimbeleid op te stellen. 
Een ziekteverzuimbeleid gaat in op hoe je voorkomt dat jouw medewerkers ziek worden en hoe je ze begeleidt als ze ziek zijn. Wat de juiste aanpak is, is heel erg afhankelijk van onder meer jouw bedrijfstak, de omvang van jouw bedrijf en de bedrijfscultuur. In het algemeen geldt: hoe jonger het personeel en hoe meer flexibele arbeid, hoe lager het verzuim. Een plan voor ziekteverzuim is dus maatwerk. Een arbodienst kan je helpen bij dit plan.

Dit zijn de belangrijkste onderdelen van een ziekteverzuimbeleid:

 • Ziekteverzuimpreventie
  Hierin staan de maatregelen die je neemt om te voorkomen dat jouw medewerkers ziek worden en hoe je het risico op ziekte beperkt. 

 • Ziekteverzuimprotocol
  Hierin staan de processen rondom ziekmelden, verzuimcontrole, verzuimbegeleiding, re-integratie bij langdurig verzuim, loondoorbetaling bij ziekte en de verrekening van vakantiedagen. Door deze processen te omschrijven weet iedereen wat de rechten en plichten zijn en hoe ze moeten handelen. 

 • Verzuimtraining
  Je volgt deze training samen met andere leidinggevenden om te leren welke rol je hebt volgens het ziekteverzuimbeleid. Je weet dan welke vragen je wettelijk wel en niet mag stellen. En hoe je efficiënt communiceert met jouw zieke medewerker, waardoor deze zo snel mogelijk terugkeert. 

 • Verzuimregistratie/-analyse
  Cijfers en analyses kunnen aantonen of een ziekteverzuimbeleid effectief is en welke patronen er zijn. Is er een beperkt aantal langdurige verzuimgevallen? Of is er sprake van verzuim bij veel medewerkers? Dit inzicht helpt bij de aanpak van het ziekteverzuim.
   
 • Begeleiding bij re-integratie
  Om te voorkomen dat medewerkers lang ziek blijven, moet een casemanager (een medewerker of externe partij) het ziekteverzuimproces bewaken. Deze casemanager begeleidt de zieke medewerkers, zodat ze sneller kunnen terugkeren op de werkplek.
   
 • Protocol voor conflicten
  Tijdens het verzuimproces of de re-integratie kan gemakkelijk onenigheid ontstaan. In het ziekteverzuimbeleid moet daarom duidelijk beschreven staan hoe partijen dan moeten handelen. Bijvoorbeeld voor een second opinion of wanneer het loon opgeschort (tijdelijk stopgezet) kan worden.

Als jouw medewerker door ziekte thuiszit, loop je het risico dat je 2 jaar lang het loon moet doorbetalen. Je kunt dit verzuimrisico afdekken of verkleinen met een verzuimverzekering.

Bij Allianz kan je kiezen uit:

 • Verzuimverzekering conventioneel. Deze verzekering vergoedt voor iedere zieke medewerker per ziektedag een vooraf afgesproken percentage van het loon. Dit percentage is 70%, 80%, 90% of 100% voor het eerste en/of tweede ziektejaar. Met een maximum van 170% over de eerste 2 jaar.
 • Verzuimverzekering Stop-Loss. Hierbij heb je een soort eigen risico: het ‘eigen behoud’. Voor dit eigen risico kijken we naar het  normale ziekteverzuim in de voorgaande jaren. Dit is voor jouw rekening. Komt het ziekteverzuim boven dit bedrag uit? Dan keert de verzekering uit. 
Wil je contact met ons? Wij zitten voor je klaar op werkdagen tussen 9:00 uur en 17:30. 

Wil je advies over een van onze verzekeringen? Neem dan contact op met een onafhankelijk adviseur bij jou in de buurt.