Privacystatement 

Wij zijn Allianz, een wereldwijde verzekeraar die er naar streeft om haar klanten optimaal te beschermen tegen uiteenlopende risico’s. Ons postadres is Postbus 761, 3000 AT Rotterdam.
 • Voor het aangaan en uitvoeren van uw verzekeringsovereenkomst of financiële dienst en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties.
 • Om fraude te voorkomen en te bestrijden en de veiligheid en integriteit van de financiële sector, onze organisatie, medewerkers en onze klanten te waarborgen.
 • Om te voldoen aan wet- en regelgeving.
 • Voor activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand en marketingactiviteiten.
 • Wij verwerken uw persoonsgegevens conform één of meer van de volgende grondslagen genoemd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):
 • Voor het aangaan en uitvoeren van de overeenkomst.
 • Om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 • Op basis van een gerechtvaardigd belang van ons of een derde.
 • Op basis van uw toestemming.
 • Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:
 • Naam.
 • Adres.
 • Geboortedatum.
 • Telefoonnummer.
 • E-mailadres.
 • Financiële gegevens.
 • Bankrekeningnummer.
 • Kenteken.
 • Indien noodzakelijk kunnen wij ook de volgende persoonsgegevens verwerken:
 • Burgerservicenummers, bijvoorbeeld bij de aanvraag van een levensverzekering, hypotheek of pensioenproduct.
 • Gezondheidsgegevens, bijvoorbeeld bij de aanvraag van een levensverzekering, pensioenproduct of voor de afwikkeling van een letselschadeclaim.
 • Strafrechtelijke gegevens, bijvoorbeeld voor de risicobeoordeling bij de aanvraag van een product.
 • U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Als u dat niet wilt, bestaat de mogelijkheid dat wij u een product of een dienst niet (langer) kunnen aanbieden. Wij laten u dat dan zo snel mogelijk weten.
Soms maken wij gebruik van geautomatiseerde besluitvorming bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij analyseren uw persoonsgegevens dan of doen voorspellingen door uw persoonsgegevens te koppelen aan bijvoorbeeld gedrag, locatie en persoonlijke voorkeuren. Op basis van deze analyses of voorspellingen doen wij u al dan niet een aanbieding. Als u vragen heeft over geautomatiseerde besluitvorming, neem dan gerust contact met ons op.

Voor onze dienstverlening maken wij soms gebruik van diensten van derden, zoals andere verzekeraars, bemiddelaars, investeerders, herverzekeraars, de Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS) en derden die in opdracht van ons uw persoonsgegevens verwerken. Aan die derden kunnen wij persoonsgegevens van u doorgeven. Met deze derden maken wij, waar nodig, in verwerkersovereenkomsten goede afspraken over het gebruik van uw persoonsgegevens. Er is meer privacy informatie beschikbaar in de algemene voorwaarden van de specifieke producten.

Met bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld gegevens over uw gezondheid, gaan wij uiterst zorgvuldig om.

Strafrechtelijke gegevens verwerken wij alleen volgens de grondslagen vermeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Daarbij houden wij ons aan het Protocol Verzekeraars & Criminaliteit van het Verbond van Verzekeraars en het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen (PIFI). Persoonsgegevens over criminele activiteiten, zoals fraude, kunnen wij bijvoorbeeld uitwisselen met andere financiële instellingen en met opsporingsdiensten, maar ook met het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV) van het Verbond van Verzekeraars (www.verzekeraars.nl).

Andere ondernemingen van Allianz, die aan ons verbonden zijn, mogen de persoonsgegevens die wij verwerken met elkaar delen voor de hiervoor omschreven doeleinden. Alle rechten en plichten die hierop van toepassing zijn, hebben wij vastgelegd in intra-company agreements.

Allianz kent ook interne regels voor de internationale uitwisseling van persoonsgegevens tussen andere Allianz vestigingen buiten Nederland. Deze regels heten Binding Corporate Rules. Op uw verzoek verstrekken wij u een exemplaar van de Binding Corporate Rules.

Wij bewaren uw gegevens zo lang als nodig is om aan de bovengenoemde redenen voor verwerking te voldoen en/of zo lang als wettelijk nodig is. In principe hanteren wij een bewaartermijn van:

 • 3 tot 12 maanden als er geen overeenkomst tot stand komt.
 • 7 jaar nadat de overeenkomst is geëindigd.
 • 7 jaar na definitieve afhandeling van een claim.

Soms is het nodig afwijkende bewaartermijnen te hanteren.

Op de verwerking van persoonsgegevens is de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars van het Verbond voor Verzekeraars van toepassing. De volledige tekst van de Gedragscode kunt u raadplegen via de website van het Verbond van Verzekeraars (www.verzekeraars.nl). U kunt de Gedragscode ook opvragen bij het Verbond van Verzekeraars (Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, telefoonnummer 070-333 85 00).

Om een verantwoord acceptatie-, risico- en fraudebeleid te voeren, leggen wij uw gegevens vast in het Centraal Informatie Systeem (CIS) van de in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen. De Stichting CIS (Bordewijklaan 2, 2591 XR te Den Haag) beheert deze gegevens. De doelstelling van de verwerking van persoonsgegevens bij CIS is voor ons als verzekeraar om risico’s te beoordelen en te beheersen en verzekeringscriminaliteit tegen te gaan. De gegevens die wij bij CIS vastleggen, worden gebruikt om de veiligheid en integriteit van de financiële sector te waarborgen. Ook worden gegevens geanonimiseerd gebruikt voor statistische analyses. Daarnaast leggen wij uw klantgegevens centraal vast om personen, bedrijven, objecten en risicoadressen te kunnen vinden in het geval van ernstige calamiteiten, incidenten zoals verzekeringsfraude, of opsporingsactiviteiten door politie en justitie. Verder registreren wij in CIS gegevens van claimmeldingen. Deze claimmeldingen zijn neutraal, wij leggen geen informatie vast over schuld of aansprakelijkheid. Zie voor meer informatie www.stichtingcis.nl. Hier vindt u ook het CIS Privacyreglement.

Wij hebben passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van onze websites te beveiligen en om misbruik te voorkomen.

Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend en alleen daartoe geautoriseerd personeel mag uw gegevens verwerken.

Als u onze website bezoekt, kunnen wij uw bezoekersgegevens verzamelen en opslaan. Dit doen we om de gebruiksvriendelijkheid van onze site te bevorderen. Het is ook mogelijk dat kleine tekstbestanden naar uw computer worden gestuurd om onder andere onze onderlinge communicatie makkelijker te maken (cookies). Lees hier meer over in ons  cookiebeleid

 • U heeft recht op inzage, correctie en eventuele verwijdering van uw persoonsgegevens.
 • U heeft het recht om ons te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of staken als wij niet de juiste persoonsgegevens verwerken.
 • U heeft het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Het kan dan zijn dat wij u een product of een dienst niet langer kunnen aanbieden.
 • U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens.
 • U heeft het recht om uw persoonsgegevens op te vragen zodat u deze kunt doorsturen naar een andere partij. Ook kunt u ons vragen om uw persoonsgegevens door te sturen naar een andere partij.
 • U heeft het recht om verzet aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, ook tegen externe opname in de eerder genoemde CIS databank.

Wilt u van deze rechten gebruik maken dan verzoeken wij u dit formulier in te vullen.

Heeft u andere vragen over onze verwerking van persoonsgegevens, neemt u dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming, Postbus 761 , 3000 AT Rotterdam, of via onze klantenservicepagina of [email protected].

Wilt u geen commerciële informatie over onze producten meer ontvangen? Geef dit dan aan ons door via de klantenservicepagina op www.allianz.nl.

Dit privacystatement wijzigen wij van tijd tot tijd. Wij doen dat eenzijdig. De meest recente versie van dit privacystatement kunt u vinden op deze website van Allianz. Wij raden u aan het privacystatement met enige regelmaat te bekijken.

Dit privacystatement is van toepassing op al onze gelieerde ondernemingen. Dit zijn:

 • De Nederlandse branch office van Allianz Benelux N.V. (handelend onder de namen Allianz Nederland Schadeverzekering, Allianz Nederland Levensverzekering, Allianz Inkomensverzekeringen, Allianz Direct, Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen, Allianz Nederland Corporate, Allianz Claims Services). KvK-nummer 59395435. AFM nummer: 12042158.
 • Allianz Vermogen B.V. KvK-nummer 30144446. AFM nummer: 12043289.
 • Allianz Premie Pensioen Instelling B.V. KvK-nummer 55352650. AFM nummer 12041623.