Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering 

 • Speciaal voor Bestuurders, Commissarissen en Toezichthouders
 • Keuze uit 2 verzekerde bedragen
 • Ook bescherming voor inlooprisico
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Als bestuurder, commissaris of toezichthouder van een onderneming verricht u regelmatig handelingen, en neem je beslissingen, gericht op het beste belang van de onderneming. 

Bij deze handelingen kunnen altijd fouten, nalatigheden gebeuren, zelfs als je zeer professioneel en zorgvuldig te werk gaat. Als je aansprakelijk wordt gesteld voor schade, kunnen de kosten hoog oplopen en kun je soms zelfs onbeperkt aansprakelijk gesteld worden.   

De Allianz Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering bescherm je tegen schadeclaims, inclusief vergoeding voor financiële schade, juridische kosten en kosten van verweer. Dit beschermt jouw privé-vermogen, of je nu terecht of onterecht aansprakelijk wordt gesteld. 

Bestuurders van een rechtspersoon zijn belast met het bestuur van de onderneming. Zij hebben de verantwoordelijkheid om toezicht te houden op en leiding te geven aan de dagelijkse activiteiten en de strategische richting van de onderneming. Dit omvat onder andere het nemen van belangrijke beslissingen, het bepalen van doelen en doelstellingen, het waarborgen van naleving van wet- en regelgeving, en het beschermen van de belangen van de onderneming en haar belanghebbenden. 

Bestuurders hebben een verplichting om te handelen in het beste belang van de organisatie en haar belanghebbenden. Bij deze handelingen kunnen altijd fouten, nalatigheden plaatsvinden, zelfs als de bestuurder  zeer professioneel en zorgvuldig te werk gaat. Voor schade of verliezen die voortvloeien uit handelen of nalaten, indien zij hun taken niet naar behoren vervullen of zich niet houden aan wet- en regelgeving, kunnen bestuurders persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. 

Bekijk hier voorbeelden

Man met vraagteken
Met de Allianz Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering bescherm je jouw prive-vermogen tegen de financiële gevolgen van schadeclaims bij het verrichten van jouw werk als bestuurder, commisssaris of toezichthouder. 
Wel verzekerd
 • Kosten van verweer: De verzekering dekt de kosten van juridische verdediging in het geval van een claim tegen een bestuurder, commissaris of toezichthouder; 
 • Schadevergoedingen: Aansprakelijkheid voor financiële schade die is veroorzaakt door een verkeerde beslissing, nalatigheid, of andere vormen van onbehoorlijk bestuur; 
 • Wettelijke kosten: Als een bestuurder wordt betrokken bij een juridische procedure, dekt de verzekering de kosten van wettelijke procedures, inclusief advocaatkosten en gerechtskosten. 
Niet verzekerd
 • Opzet, fraude en illegale activiteiten 
 • Boetes en sancties 
 • Ongerechtvaardigde bevoordeling
Drie mensen houden een bord omhoog met verschillende certificaten

Met de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering van Allianz kunt zich onbezorgd richten op jouw taken als bestuurder. Je privé-vermogen wordt beschermd bij eventuele schadeclaims na een fout of nalatigheid.  

Hoewel de behoefte aan een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afhangt van de specifieke omstandigheden en risico's van een onderneming, blijft het over het algemeen een verstandige keuze om deze verzekering af te sluiten. Het biedt financiële bescherming, gemoedsrust en kan de reputatie van bestuurders en ondernemingen versterken.  

De Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering van Allianz is bedoeld voor bestuurders, commissarissen en toezichthouders, zowel actief, voormalig als toekomstig. Dit geldt zowel voor profit- als non-profitorganisaties. Bestuurders zijn collectief verantwoordelijk voor elkaars handelingen en zijn onbeperkt hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bestuurdersaansprakelijkheidsclaim, inclusief het handelen van collega-bestuurders. Daarom is het gehele bestuur verzekerd. De rechtspersoon sluit de verzekering af en betaalt de premie. Net als bij toezichthouders wordt de verzekering steeds vaker opgenomen in de secundaire arbeidsvoorwaarden van bestuurders. 
wie-moet-een-bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering-hebben
wat-kost-de-bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

De premie voor de Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering hangt onder andere af van de hoogte van het verzekerde bedrag, en bij rechtspersonen ook van de jaaromzet/jaarinkomsten.  Het bedrag is het maximale bedrag dat we betalen bij een claim. De premie voor een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering begint vanaf EUR 300,- per jaar.

Voor advies en een offerte kun je contact opnemen met jouw adviseur of vind een adviseur bij jou in de buurt.

Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is een verzekering die bestuurders en commissarissen en toezichthouders van een onderneming beschermt in hun prive-vermogen tegen aansprakelijkheidsclaims die voortvloeien uit hun bestuurlijke taken. In het geval dat je als  bestuurder onrechtmatig handelt of nalatig bent in het vervullen van je taken, dekt de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering de financiële gevolgen van een claim. Dit kan onder andere betrekking hebben op schadeclaims van derden zoals contractspartijen en schuldeisers, en interne aansprakelijkheid zoals schadeclaims  van aandeelhouders, of werknemers. 

Bestuurdersaansprakelijkheid kan ernstige financiële en juridische gevolgen hebben voor bestuurders, aangezien zij persoonlijk aansprakelijk kunnen worden gesteld en hun persoonlijke bezittingen in gevaar kunnen komen. Om zichzelf te beschermen tegen dergelijke aansprakelijkheid, kunnen bestuurders een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afsluiten. 

 1. Toenemende aansprakelijkheidsrisico's:
  Bestuurders worden geconfronteerd met steeds complexere en strengere regelgeving, evenals met een grotere nadruk op transparantie en verantwoording. Dit vergroot het risico op aansprakelijkheidsclaims, zoals claims van aandeelhouders, werknemers, crediteuren of andere belanghebbenden. De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering van Allianz beschermt bestuurders tegen financiële verliezen als gevolg van dergelijke claims. 
 2. Uitbreiding van aansprakelijkheidsgronden:
  Zoals eerder genoemd, worden bestuurders steeds vaker aansprakelijk gehouden voor nieuwe aansprakelijkheidsgronden, zoals milieu- en klimaatschade (ESG), datalekken & cyberaanvallen, schending van privacyrechten, en niet-naleving van sociale verantwoordelijkheid. De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering van Allianz biedt bescherming tegen dergelijke aansprakelijkheidsgronden. 
 3. Kosten van verweer:
  Zelfs als bestuurders onschuldig zijn, kunnen de kosten van het verdedigen tegen aansprakelijkheidsclaims aanzienlijk zijn. Juridische verweerskosten kunnen snel oplopen, zelfs als de claim uiteindelijk ongegrond blijkt te zijn. De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering van Allianz dekt de kosten van het voeren van  juridisch verweer, waardoor bestuurders zich kunnen beschermen tegen financiële schade. 
 4. Bescherming van persoonlijk vermogen:
  Bestuurders kunnen persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor claims tegen de onderneming. In het geval van een succesvolle aansprakelijkheidsclaim kan persoonlijk vermogen in gevaar komen. De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering van Allianz biedt dekking voor persoonlijke financiële verliezen. 
 5. Versterking van reputatie en aantrekkelijkheid:
  Het hebben van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering kan het vertrouwen van investeerders, potentiële bestuurders en andere belanghebbenden vergroten. Het toont aan dat bestuurders proactief zijn in het beschermen van zichzelf en de belangen van de onderneming. Dit kan de reputatie en aantrekkelijkheid van de onderneming vergroten. Ook kan het helpen om claims snel en efficiënt af te handelen, waardoor verdere negatieve publiciteit wordt voorkomen. 
Met de Allianz Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering beschermt je jouw prive-vermogen tegen de financiële gevolgen van schadeclaims bij het verrichten van je werk als bestuurder, commisssaris of Toezichthouder. Ook bieden wij professionele juridische Rechtsbijstand en vergoeden de kosten van eventuele gerechtelijke procedures en gerechtskosten. 

o    Bestuurders 

o    Commissarissen 

o    Toezichthouders  

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering of aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) vergoedt schade aan personen (letselschade) of spullen (zaakschade) die veroorzaakt is door jou, je medewerkers of je producten. 

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering vergoedt financiële schade door bestuursfouten in jouw bestuurstaken of die van een medebestuurder.  

Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is niet wettelijk verplicht. Echter, afhankelijk van de aard en omvang van de onderneming, kunnen er specifieke wettelijke vereisten zijn met betrekking tot bestuurdersaansprakelijkheid. 

In veel gevallen kan het hebben van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering sterk worden aanbevolen of zelfs vereist door belanghebbenden zoals investeerders, financiers of regelgevende instanties. De reden hiervoor is dat bestuurders en managers aanzienlijke persoonlijke aansprakelijkheidsrisico's kunnen lopen voor hun handelen of nalaten in de uitoefening van hun bestuurstaken. 

Je kan standaard kiezen voor een verzekerde limiet vanaf €250.000 tot €5.000.000.
Graag denken wij met je mee indien bijvoorbeeld een hogere limiet gewenst is, dan onze standaardlimieten. Je ontvangt indien mogelijk dan een maatwerkoplossing.

Er zijn verschillende situaties waarin bestuurders aansprakelijk kunnen worden gesteld, zoals bijvoorbeeld: 

 1. Onbehoorlijk bestuur:
  Bestuurders kunnen aansprakelijk worden gesteld als zij hun taken niet behoorlijk vervullen, bijvoorbeeld als zij financieel wanbeheer plegen, frauduleuze activiteiten ondernemen of beslissingen nemen die schadelijk zijn voor de organisatie. 
 2. Schending van wettelijke verplichtingen:
  Bestuurders hebben de plicht om te voldoen aan wet- en regelgeving die van toepassing is op de organisatie. Bijvoorbeeld de verplichting tot het deponeren van de jaarrekening.  Als zij deze verplichtingen niet naleven, kunnen zij aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen. 
 3. Nalatigheid:
  Als bestuurders nalaten om hun taken en verantwoordelijkheden naar behoren uit te voeren, kunnen zij aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die hierdoor wordt veroorzaakt. 
Wil je contact met ons? Wij zitten voor je klaar op werkdagen tussen 9:00 uur en 17:30. 

Wil je advies over een van onze verzekeringen? Neem dan contact op met een onafhankelijk adviseur bij jou in de buurt.