Wij doen er alles aan om onze website correct en actueel te maken. Maar het kan gebeuren dat de informatie onvolledig of onjuist is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die uit het gebruik van de informatie kan ontstaan. Ook niet voor sites van derden waarnaar wij verwijzen of die verwijzen naar onze site. Wij kunnen alle informatie op deze site zonder aankondiging wijzigen.

Alle afbeeldingen, (handels)namen, logo's en teksten op deze site zijn eigendom van of in licentie van Allianz. Ze worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Je mag geen informatie op deze site kopiëren, verveelvoudigen, doorsturen, verspreiden, openbaar maken of beschikbaar stellen aan derden. Dat kan alleen met onze schriftelijke toestemming. 

De informatie op deze site is uitsluitend bedoeld voor bezoekers in Nederland. De informatie is niet bedoeld om aan te zetten tot het kopen of verkopen van effecten in andere landen.

De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Loop geen onnodig risico. 

De op deze site vermelde beleggingsinstellingen hebben, voor zover noodzakelijk, een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten op grond van de Wet op het financieel toezicht.


Op deze site hanteren we algemene uitgangspunten. De informatie hoeft dus niet voor jou persoonlijk te gelden. De informatie is uitsluitend indicatief. Ook kan de informatie wijzigen. Wil je persoonlijk advies? Neem dan contact op met je financieel adviseur. Of met een onafhankelijk adviseur bij jou in de buurt.

Alles wat wij doen, doen wij zorgvuldig en met oog voor jouw belangen. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent over onze diensten.

Ben je ontevreden? Vaak is een telefoontje of mailtje genoeg om het probleem op te lossen. Kom je er niet uit? Dan kun je bij ons een klacht indienen. In het klachtenbeleid lees je hoe wij met je klacht omgaan. Je krijgt sowieso een reactie.

Ben je niet tevreden over onze reactie of oplossing? Dan kun je de klacht voorleggen aan:

Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
Postbus 93257
2509 AG  DEN HAAG
070 - 333 89 99
[email protected]