Disclaimer

Wij spannen ons in om ervoor te zorgen dat de informatie die u op deze website vindt correct is. Het kan echter voorkomen dat de informatie niet volledig en/ of juist is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige vorm van schade, die mogelijk uit het gebruik van de informatie kan ontstaan. Daarnaast aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor sites die niet door ons worden onderhouden, waarnaar wordt verwezen of die verwijzingen naar onze site bevatten. Wij houden ons het recht voor de inhoud van de site zonder nadere kennisgeving te wijzigen.
De op deze site opgenomen afbeeldingen, (handels)namen, logo's en teksten zijn hetzij onze exclusieve eigendom, hetzij voeren wij in licentie. Ze worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/ of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Deze rechten gaan op geen enkele wijze over op bezoekers van deze site. Gehele of gedeeltelijke overneming van de inhoud van de site, op welke wijze dan ook, is zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan.
Een inschrijving op participaties in de subfondsen van Allianz Paraplufonds kan uitsluitend plaatsvinden op basis van de prospectussen. Deze zijn beschikbaar op de website www.allianz.nl en tevens kosteloos verkrijgbaar bij Allianz Paraplufonds. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De op deze site verstrekte informatie is uitsluitend bedoeld voor belangstellenden en rekeninghouders in Nederland en heeft niet als doel het aanzetten tot het kopen of verkopen van effecten in landen waarin het aanbieden of distribueren van effecten niet is toegestaan. Van de subfondsen van Allianz Paraplufonds is de essentiële beleggersinformatie beschikbaar. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. Elke essentiële beleggersinformatie is verkrijgbaar bij uw adviseur of via de website: www.allianz.nl.
De op deze site vermelde beleggingsinstellingen hebben, voor zover noodzakelijk, een vergunning verkregen van de Autoriteit Financiële Markten op grond van de Wet op het financieel toezicht.
Op deze site zijn we uitgegaan van een aantal algemene uitgangspunten, waarvan niet vaststaat of die op uw persoonlijke situatie van toepassing zijn. De informatie op deze site is derhalve uitsluitend indicatief en kan aan wijzigingen onderhevig zijn. U bent zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van informatie. Voor een persoonlijk advies kunt u terecht bij uw verzekeringsadviseur.

Alles wat wij doen bij Allianz, doen wij met de beste bedoelingen. Uw belang staat daarbij voorop.

Wij hechten sterk aan een goede relatie met al onze klanten. De dienstverlening, die wij aanbieden, is erop gericht om die relatie in stand te houden en verder te verstevigen. Toch kan het voorkomen, dat u niet tevreden bent over de door ons verrichte diensten.

Laat het ons weten, zodat wij uw klacht of opmerking op een juiste manier kunnen behandelen, en ervan kunnen leren voor de toekomst. U kunt uw klacht op verschillende wijzen bij ons indienen. In het klachtenbeleid leest u meer over de behandeling van uw klacht.

Wij garanderen u een spoedige reactie.

Mocht uw klacht niet naar tevredenheid worden opgelost, dan kunt u de klacht voorleggen aan:

Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening

Postbus 93257
2509 AG DEN HAAG

Telefoon: 070 - 333 89 99
Het e-mailadres is: [email protected]

Het Nederlands recht is van toepassing op deze disclaimer. Eventuele geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.