Verzuim­verzekeringen van Allianz

 

Bekijk samen met een adviseur welke verzekering het best bij jou past.
 

 

Verzuimverzekering

Werkgever zijn kent vele voordelen, maar ook een groot nadeel. Bij ziekte van jouw personeel wordt jij geacht het salaris twee jaar voor minimaal 70% door te betalen. En dat terwijl er niet gewerkt wordt. Financieel gezien is dit een groot risico voor jouw onderneming. Een Verzuimverzekering dekt het financiële risico van verzuim af.
 • Al jouw medewerkers zijn verzekerd. Ze mogen natuurlijk niet ziek zijn als jij je aanmeldt.
 • Een verzuimverzekering die past bij jouw onderneming.
 • Een vergoeding bij ziekte van jouw werknemer van maximaal 104 weken.
 • Je kunt extra’s zoals verzuimbegeleiding, vergoeding voor re-integratiekosten en vergoeding voor rechtsbijstand meeverzekeren.
 • De jaarlijkse premie verschilt per bedrijf. De premie wordt opgebouwd uit de som van de jaarlonen van jouw personeel. Hierop passen wij een premiepercentage toe. Allianz berekent dit premiepercentage aan de hand van  de leeftijd van jouw werknemers, het soort bedrijf dat jij heeft, het ziekteverzuim in de laatste jaren, de kosten die jij hebt betaald voor ziekteverzuim en de gekozen dekking en variabelen in die dekking.
 •  
 • Wil jij weten wat deze verzuimverzekering voor jou kost? Vraag het een adviseur.
De InkomensCombinatie 
bestaat uit een Verzuimverzekering Conventioneel en een WIA-dekking. 
De verzuimverzekering Conventioneel neemt jouw verzuimkosten over en ondersteunt jou met doelgerichte activiteiten.
De verzuimverzekering waarmee jij je verzekert tegen uitschieters in jouw verzuimkosten.
 
Een Allianz Verzuimverzekering vergoedt voor iedere zieke werknemer een vooraf afgesproken percentage van het loon. Dit gebeurt maximaal 104 weken. Ook kan jij andere verzuimkosten laten vergoeden, zoals werkgeverspremies of aanvullende cao-afspraken.
Ziekteverzuim is lastig aan te pakken. Er is helaas geen makkelijke manier om ziekte bij jouw werknemers terug te dringen. De Arbowet schrijft voor dat jij hier een plan voor opstelt. Meer over het ziekteverzuimbeleidsplan vindt je hier.
Ongeveer 1 op de 25 werknemers zit thuis door ziekte of een ongeval. Ook zijn de risico’s op ziekteverzuim per bedrijfstak anders. Meestal wordt dit bepaald door de gemiddelde leeftijd van de werknemers. Hoe jonger, hoe minder verzuim. 
Jouw verzekeringsadviseur kan voor jou precies doorrekenen wat de mogelijkheden en voordelen zijn van een Allianz Verzuimverzekering. Hij of zij neemt bij die berekening jouw specifieke bedrijfsomstandigheden en jouw (financiële) wensen en mogelijkheden mee. Maak een afspraak met jouw verzekeringsadviseur.
Als jouw werknemers door ziekte niet kunnen werken, ben jij wettelijk verplicht om minstens 70% van hun loon door te betalen. Allianz vergoedt deze loondoorbetaling voor maximaal 104 weken. Daarnaast kan jij andere verzuimkosten laten vergoeden, zoals werkgeverspremies of aanvullende cao-afspraken.
Jij kunt het loon verzekeren dat jij bij ziekteverzuim moet doorbetalen met een maximum van € 100.000,- per werknemer.
Bij de Allianz kan jij kiezen de verzuimkosten voor een bepaalde periode of ter hoogte van een bepaald bedrag zelf te dragen. Wil jij een bepaalde periode de kosten zelf dragen? Dan kies jij voor de Verzuimverzekering Conventioneel. Wil jij jouw verzuimkosten tot een bepaald bedrag zelf dragen? Dan kies jij voor de Verzuimverzekering Stop-Loss. 

Per zieke werknemer krijg jij maximaal 104 weken een vergoeding, afhankelijk van de gekozen dekking. Daarbij geldt:
 

 • Dat de vergoeding stopt als jouw werknemer de eindleeftijd van 67 heeft bereikt.

Als een werknemer twee keer kort achter elkaar door ziekte niet kan werken, dan gelden die twee ziekteperiodes als één periode. Werkt de werknemer tussendoor meer dan 4 weken, dan ziet Allianz het als twee afzonderlijke periodes. Deze 4-weken-regeling geldt ook voor het eigen risico.

Voor deze verzekering sluit jij een contract af van maximaal 3 jaar. Allianz verlengt de eerste contractstermijn telkens met maximaal 12 maanden. Hierdoor kan jij de verzekering na de eerste contractstermijn op ieder moment opzeggen. Jij hebt dan een opzegtermijn van een maand.

We berekenen de premie door het totaal van de jaarlonen van jouw personeel (inclusief eventueel meeverzekerde werkgeverslasten) te vermenigvuldigen met een premiepercentage: som jaarlonen (incl. werkgeverslasten)  x premiepercentage.

Dit premiepercentage berekenen we aan de hand van:

 • De leeftijd van jouw werknemers.
 • Het soort bedrijf dat jij hebt en de sector waarin jouw bedrijf is ingedeeld.
 • Het ziekteverzuim van jouw werknemers in de laatste jaren. En jouw kosten daarvoor.
 • De gekozen dekking bij Allianz en de gekozen variabelen in die dekking.

Elk jaar bekijken wij jouw premie opnieuw. Wij kijken dan of jouw bedrijfsgegevens zijn veranderd en of er personeelswisselingen zijn geweest, waardoor de leeftijdsopbouw veranderd is. Daarnaast kijken wij naar de schade-premieverhouding . Met andere woorden: hoeveel hebben wij moeten uitkeren en hoeveel premie heb jij betaald? Dit noemen wij ‘experience-rating’. Daarbij kijken wij naar het verzuim van de afgelopen drie jaar en naar jouw premie. Deze vergelijken wij met de sectorpremie. Deze sectorpremie is een premie die wij standaard rekenen voor bedrijven in de sector waarin jij werkzaam bent.

Wijzigingen
Veranderingen, die specifiek voor jouw bedrijf gelden, kunnen leiden tot een verhoging of verlaging van de premie. Daarnaast kunnen bepaalde structurele veranderingen in een sector soms leiden tot aanpassing van de premie voor alle klanten in jouw sector.

Ben jij het niet eens met onze herberekening van de premie? Dan kan jij de verzekering opzeggen als wij het premiepercentage met meer dan 25% laten stijgen. Dit moet jij doen binnen 30 dagen nadat wij de nieuwe premie aan jij bekend hebben gemaakt.

Begeleiding verzuim

Deze verzekering biedt standaard geen dekking voor verzuimbegeleiding ingeval van ziekte van jouw werknemer. Jij moet als werkgever wel voldoen aan de Wet Verbetering Poortwachter. In deze wet staat dat jij en jouw zieke werknemer er samen voor zorgen dat de werknemer zo snel mogelijk weer verantwoord aan het werk kan. Jij hebt als werkgever een actieve rol bij de re-integratie. Ook de werknemer is verplicht om mee te werken. Raadpleeg de website van het UWV voor alle verplichtingen. 

Arbodienstverlening

Bij Allianz kan jij wel vier verschillende Arbo-pakketten sluiten waarmee jouw Arbo-verplichtingen en de verzuimbegeleiding van jouw werknemer worden overgenomen. Als jij tevreden bent over jouw huidige arbodienst en jij wilt deze houden, dan kan dat uiteraard ook. Het aangesloten zijn bij een gecertificeerde arbodienst en jij laten bijstaan bij de begeleiding van een zieke werknemer is een voorwaarde om een  verzuimverzekering bij Allianz te kunnen afsluiten.

Als jij de Allianz Verzuimverzekering Conventioneel heeft gesloten ondersteunt en adviseert Allianz  jij over preventie, verzuim en re-integratie. Hiervoor maken we gebruik van ContinuïteitCare. ContinuïteitCare helpt, ondersteunt en adviseert jij als werkgever over de wijze waarop jij aan de Wet Verbetering Poortwachter kunt voldoen. Als door ContinuïteitsCare een interventie wordt geadviseerd, dan vergoedt Allianz (een deel van) de kosten.

Met deze dienstverlening nemen wij niet jouw verantwoordelijkheid of de kosten over om jouw zieke werknemer te ondersteunen bij re-integratie. Wat jouw verantwoordelijkheden zijn als werkgever kan jij terugvinden op de website van het UWV.

Als jij de Allianz Verzuimverzekering Stop-Loss heeft gesloten ondersteunt en adviseert Allianz jij niet over preventie, verzuim en re-integratie. Deze dienstverlening is niet meeverzekerd.

Als werkgever ben jij wel verantwoordelijkheid voor de begeleiding en re-integratie en voor de  kosten hiervoor.  Wat jouw verantwoordelijkheden zijn als werkgever  kan jij terugvinden op de website van het UWV.

Op het Inkomensportaal kan jij jouw werknemers ziek- en (gedeeltelijk) herstelmelden. De melding van een zieke werknemer gaat naar de Afdeling Claims van Allianz Inkomensverzekeringen om eventueel een uitkering te doen.

Jij logt hiervoor in het op de website: https://inkomenportaal.allianz.nl

Nadat jij bent ingelogd kan jij eenvoudig jouw werknemer ziekmelden. Indien nodig kan jij via Help de gebruikershandleiding raadplegen.

Wij vragen jij wijzigingen in het arbeidsongeschiktheidspercentage of een herstelmelding zo spoedig aan ons door te geven. Jij kunt dit doen via dezelfde website: https://inkomenportaal.allianz.nl.

Heb jij een arbocontract bij ArboNed of Perspectief? Dan geven wij de ziek- en herstelmelding voor jou door. Zo hoeft jij de melding maar één keer door te geven.

Wanneer jij geen contract heeft bij ArboNed of Perspectief moet jij zelf de ziekmelding of de wijzing in de ziekte doorgeven aan de door jij gekozen arbodienst. 

Bij een geldige dekking ontvang jij rond de 25e van de maand de uitkering over de vorige maand.
Wil je contact met ons? Via de chat krijg je het snelst je antwoord. Wil je toch liever telefonisch een medewerker spreken? Wij zitten voor je klaar op werkdagen tussen 9:00 uur en 17:30. 

Wil je advies over een van onze verzekeringen? Neem dan contact op met een onafhankelijk adviseur bij jou in de buurt.