Verzuim­verzekeringen van Allianz

 

Bekijk samen met een adviseur welke verzekering het best bij u past.
 

 

Verzuimverzekering

Werkgever zijn kent vele voordelen, maar ook een groot nadeel. Bij ziekte van uw personeel wordt u geacht het salaris twee jaar voor minimaal 70% door te betalen. En dat terwijl er niet gewerkt wordt. Financieel gezien is dit een groot risico voor uw onderneming. Een Verzuimverzekering dekt het financiële risico van verzuim af.
 • Al uw medewerkers zijn verzekerd. Ze mogen natuurlijk niet ziek zijn als u ze aanmeldt.
 • Een verzuimverzekering die past bij uw onderneming.
 • Een vergoeding bij ziekte van uw werknemer van maximaal 104 weken.
 • U kunt extra’s zoals verzuimbegeleiding, vergoeding voor re-integratiekosten en vergoeding voor rechtsbijstand meeverzekeren.
 • De jaarlijkse premie verschilt per bedrijf. De premie wordt opgebouwd uit de som van de jaarlonen van uw personeel. Hierop passen wij een premiepercentage toe. Allianz berekent dit premiepercentage aan de hand van  de leeftijd van uw werknemers, het soort bedrijf dat u heeft, het ziekteverzuim in de laatste jaren, de kosten die u heeft betaald voor ziekteverzuim en de gekozen dekking en variabelen in die dekking.
 •  
 • Wilt u weten wat deze verzuimverzekering voor u kost? Vraag het een adviseur.
De InkomensCombinatie 
bestaat uit een Verzuimverzekering Conventioneel en een WIA-dekking. 
De verzuimverzekering Conventioneel neemt uw verzuimkosten over en ondersteunt u met doelgerichte activiteiten.
De verzuimverzekering waarmee u zich verzekert tegen uitschieters in uw verzuimkosten.
 
Een Allianz Verzuimverzekering vergoedt voor iedere zieke werknemer een vooraf afgesproken percentage van het loon. Dit gebeurt maximaal 104 weken. Ook kunt u andere verzuimkosten laten vergoeden, zoals werkgeverspremies of aanvullende cao-afspraken.
Ziekteverzuim is lastig aan te pakken. Er is helaas geen makkelijke manier om ziekte bij uw werknemers terug te dringen. De Arbowet schrijft voor dat u hier een plan voor opstelt. Meer over het ziekteverzuimbeleidsplan vindt u hier.
Ongeveer 1 op de 25 werknemers zit thuis door ziekte of een ongeval. Ook zijn de risico’s op ziekteverzuim per bedrijfstak anders. Meestal wordt dit bepaald door de gemiddelde leeftijd van de werknemers. Hoe jonger, hoe minder verzuim. 
Uw verzekeringsadviseur kan voor u precies doorrekenen wat de mogelijkheden en voordelen zijn van een Allianz Verzuimverzekering. Hij of zij neemt bij die berekening uw specifieke bedrijfsomstandigheden en uw (financiële) wensen en mogelijkheden mee. Maak een afspraak met uw verzekeringsadviseur.
Als uw werknemers door ziekte niet kunnen werken, bent u wettelijk verplicht om minstens 70% van hun loon door te betalen. Allianz vergoedt deze loondoorbetaling voor maximaal 104 weken. Daarnaast kunt u andere verzuimkosten laten vergoeden, zoals werkgeverspremies of aanvullende cao-afspraken.
U kunt het loon verzekeren dat u bij ziekteverzuim moet doorbetalen met een maximum van € 100.000,- per werknemer.
Bij de Allianz kunt u kiezen de verzuimkosten voor een bepaalde periode of ter hoogte van een bepaald bedrag zelf te dragen. Wilt u een bepaalde periode de kosten zelf dragen? Dan kiest u voor de Verzuimverzekering Conventioneel. Wilt u uw verzuimkosten tot een bepaald bedrag zelf dragen? Dan kiest u voor de Verzuimverzekering Stop-Loss. 

Per zieke werknemer krijgt u maximaal 104 weken een vergoeding, afhankelijk van de gekozen dekking. Daarbij geldt:
 

 • Dat de vergoeding stopt als uw werknemer de eindleeftijd van 67 heeft bereikt.

Als een werknemer twee keer kort achter elkaar door ziekte niet kan werken, dan gelden die twee ziekteperiodes als één periode. Werkt de werknemer tussendoor meer dan 4 weken, dan ziet Allianz het als twee afzonderlijke periodes. Deze 4-weken-regeling geldt ook voor het eigen risico.

Voor deze verzekering sluit u een contract af van maximaal 3 jaar. Allianz verlengt de eerste contractstermijn telkens met maximaal 12 maanden. Hierdoor kunt u de verzekering na de eerste contractstermijn op ieder moment opzeggen. U heeft dan een opzegtermijn van een maand.

We berekenen de premie door het totaal van de jaarlonen van uw personeel (inclusief eventueel meeverzekerde werkgeverslasten) te vermenigvuldigen met een premiepercentage: som jaarlonen (incl. werkgeverslasten)  x premiepercentage.

Dit premiepercentage berekenen we aan de hand van:

 • De leeftijd van uw werknemers.
 • Het soort bedrijf dat u heeft en de sector waarin uw bedrijf is ingedeeld.
 • Het ziekteverzuim van uw werknemers in de laatste jaren. En uw kosten daarvoor.
 • De gekozen dekking bij Allianz en de gekozen variabelen in die dekking.

Elk jaar bekijken wij uw premie opnieuw. Wij kijken dan of uw bedrijfsgegevens zijn veranderd en of er personeelswisselingen zijn geweest, waardoor de leeftijdsopbouw veranderd is. Daarnaast kijken wij naar de schade-premieverhouding . Met andere woorden: hoeveel hebben wij moeten uitkeren en hoeveel premie heeft u betaald? Dit noemen wij ‘experience-rating’. Daarbij kijken wij naar het verzuim van de afgelopen drie jaar en naar uw premie. Deze vergelijken wij met de sectorpremie. Deze sectorpremie is een premie die wij standaard rekenen voor bedrijven in de sector waarin u werkzaam bent.

Wijzigingen
Veranderingen, die specifiek voor uw bedrijf gelden, kunnen leiden tot een verhoging of verlaging van de premie. Daarnaast kunnen bepaalde structurele veranderingen in een sector soms leiden tot aanpassing van de premie voor alle klanten in uw sector.

Bent u het niet eens met onze herberekening van de premie? Dan kunt u de verzekering opzeggen als wij het premiepercentage met meer dan 25% laten stijgen. Dit moet u doen binnen 30 dagen nadat wij de nieuwe premie aan u bekend hebben gemaakt.

Begeleiding verzuim

Deze verzekering biedt standaard geen dekking voor verzuimbegeleiding ingeval van ziekte van uw werknemer. U moet als werkgever wel voldoen aan de Wet Verbetering Poortwachter. In deze wet staat dat u en uw zieke werknemer er samen voor zorgen dat de werknemer zo snel mogelijk weer verantwoord aan het werk kan. U heeft als werkgever een actieve rol bij de re-integratie. Ook de werknemer is verplicht om mee te werken. Raadpleeg de website van het UWV voor alle verplichtingen. 

Arbodienstverlening

Bij Allianz kunt u wel vier verschillende Arbo-pakketten sluiten waarmee uw Arbo-verplichtingen en de verzuimbegeleiding van uw werknemer worden overgenomen. Als u tevreden bent over uw huidige arbodienst en u wilt deze houden, dan kan dat uiteraard ook. Het aangesloten zijn bij een gecertificeerde arbodienst en u laten bijstaan bij de begeleiding van een zieke werknemer is een voorwaarde om een  verzuimverzekering bij Allianz te kunnen afsluiten.

Als u de Allianz Verzuimverzekering Conventioneel heeft gesloten ondersteunt en adviseert Allianz  u over preventie, verzuim en re-integratie. Hiervoor maken we gebruik van ContinuïteitCare. ContinuïteitCare helpt, ondersteunt en adviseert u als werkgever over de wijze waarop u aan de Wet Verbetering Poortwachter kunt voldoen. Als door ContinuïteitsCare een interventie wordt geadviseerd, dan vergoedt Allianz (een deel van) de kosten.

Met deze dienstverlening nemen wij niet uw verantwoordelijkheid of de kosten over om uw zieke werknemer te ondersteunen bij re-integratie. Wat uw verantwoordelijkheden zijn als werkgever kunt u terugvinden op de website van het UWV

Als u de Allianz Verzuimverzekering Stop-Loss heeft gesloten ondersteunt en adviseert Allianz u niet over preventie, verzuim en re-integratie. Deze dienstverlening is niet meeverzekerd.

Als werkgever bent u wel verantwoordelijkheid voor de begeleiding en re-integratie en voor de  kosten hiervoor.  Wat uw verantwoordelijkheden zijn als werkgever  kunt u terugvinden op de website van het UWV

Op het Inkomensportaal kunt u uw werknemers ziek- en (gedeeltelijk) herstelmelden. De melding van een zieke werknemer gaat naar de Afdeling Claims van Allianz Inkomensverzekeringen om eventueel een uitkering te doen.

U logt hiervoor in het op de website: https://inkomenportaal.allianz.nl

Nadat u bent ingelogd kunt u eenvoudig uw werknemer ziekmelden. Indien nodig kunt u via Help de gebruikershandleiding raadplegen.

Wij vragen u wijzigingen in het arbeidsongeschiktheidspercentage of een herstelmelding zo spoedig aan ons door te geven. U kunt dit doen via dezelfde website: https://inkomenportaal.allianz.nl.

Heeft u een arbocontract bij ArboNed of Perspectief? Dan geven wij de ziek- en herstelmelding voor u door. Zo hoeft u de melding maar één keer door te geven.

Wanneer u geen contract heeft bij ArboNed of Perspectief moet u zelf de ziekmelding of de wijzing in de ziekte doorgeven aan de door u gekozen arbodienst. 

Bij een geldige dekking ontvangt u rond de 25e van de maand de uitkering over de vorige maand.
Neem contact met ons op. 
Vraag advies bij een onafhankelijk adviseur bij jou in de buurt.