Vraag en antwoord

Deelnemers of voormalige deelnemers in pensioen beleggingsverzekeringen van Allianz komen in aanmerking voor een tegemoetkoming indien blijkt dat de totale ingehouden kosten boven het afgesproken maximum uitkomen. In de regeling staan de voorwaarden voor pensioen beleggingsverzekeringen om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming. Ook zijn daarin de maximale kosten uitgelegd. Kijk hier voor de regeling

Het Verbond van Verzekeraars heeft samen met werkgevers en werknemers in de Stichting van de Arbeid maximale kosten aanbevolen voor pensioen beleggingsverzekeringen. De Ombudsman Financiële Dienstverlening heeft daarna de toetsnorm beoordeeld en adequaat bevonden. Aan de hand van deze aanbeveling is een tegemoetkomingregeling uitgewerkt voor pensioen beleggingsverzekeringen van Allianz.

Op basis van de regeling ontvangen deelnemers of voormalige deelnemers in een pensioen beleggingsverzekering een tegemoetkoming indien blijkt dat de ingehouden kosten boven een bepaald maximum uitkomen.

De tegemoetkomingregeling geldt voor deelnemers of voormalige deelnemers in een pensioenregeling die voor 1 januari 2010 is ingegaan. Het betreft zowel de pensioenregelingen van Allianz Nederland Levensverzekering als ook haar rechtsvoorgangers Zwolsche Algemeene, Royal Nederland en Universal Leven.

Het gaat om actieve deelnemers, gewezen deelnemers, gepensioneerden, directeur grootaandeelhouders en arbeidsongeschikte deelnemers. Ook deelnemers die vroeger een pensioen beleggingsverzekering bij ons hadden, komen in aanmerking voor de tegemoetkomingregeling.

Een pensioen beleggingsverzekering heeft het karakter van een premieovereenkomst met beleggingsmogelijkheid (ook wel beschikbare premieregeling genoemd). Bij deze premieovereenkomst worden door de werkgever premies ter beschikking gesteld om pensioenkapitaal op te bouwen.

Deze premies worden (na aftrek van kosten) gestort in een beleggingsverzekering met een zogenaamde ‘pensioenclausule’ of loonbelastingclausule (DGA’s). Dat laatste wil zeggen dat u het in de beleggingsverzekering opgebouwde pensioenkapitaal moet gebruiken voor het aankopen van pensioenuitkeringen op de pensioendatum. Hoe hoger het pensioenkapitaal, hoe hoger het pensioen is dat u kunt aankopen. 

De hoogte van het kapitaal wordt bepaald door het niveau van de beschikbaar gestelde premie voor het ouderdomspensioen en de beleggingsopbrengsten.

Royal Nederland, Zwolsche Algemeene en Universal Leven zijn de rechtsvoorgangers van Allianz. Uw voormalige werkgever kan bij één van deze verzekeraars een pensioenregeling hebben afgesloten.

Nee. De regeling is van toepassing op deelnemers of voormalige deelnemers in een door de werkgever afgesloten pensioen beleggingsverzekering bij Allianz of haar rechtsvoorgangers Zwolsche Algemeene, Royal Nederland en Universal Leven.

In het waardeoverzicht 2012, dat u in het tweede kwartaal van 2013 van ons ontvangt, ziet u of u in aanmerking komt voor de tegemoetkomingregeling en wat het tegemoetkomingbedrag is.

Nee. De overeenkomst voorziet niet in een tegemoetkoming voor tegenvallende beleggingsresultaten. Als u zich zorgen maakt over de beursontwikkelingen en de waardeontwikkeling van uw verzekering, kunt u het beste contact opnemen met uw financieel adviseur.

De tegemoetkomingregeling van Allianz is verbeterd. De tegemoetkoming wordt niet op de pensioendatum aan het pensioenkapitaal toegevoegd, maar al eerder. Dat betekent dat wij, indien u recht heeft op tegemoetkoming, het bedrag voor te veel in rekening gebrachte kosten in het verleden, in december 2012 in uw polis hebben gestort. De te veel in rekening gebrachte kosten over de resterende looptijd worden in vaste bedragen periodiek in uw polis gestort. In het waardeoverzicht 2012, dat u in het tweede kwartaal van 2013 van ons ontvangt, ziet u of u in aanmerking komt voor de tegemoetkomingregeling en wat het tegemoetkomingbedrag is.

In de volgende situaties is sprake van een beëindigde pensioenverzekering:

 • Afkoop klein pensioen;
 • Waardeoverdracht;
 • Bereiken van de pensioendatum;
 • Overlijden.

De tegemoetkomingregeling is van toepassing als aan de voorwaarden in de regeling is voldaan. U ontvangt automatisch bericht van ons.

De tegemoetkomingregeling is van toepassing als aan de voorwaarden in de regeling is voldaan en de hoogte van uw uitkering afhankelijk was van de beleggingswaarde.

Wij maken twee berekeningen. Hierbij veronderstellen wij dat de pensioenverzekering de pensioendatum zou hebben bereikt.

 1. De waarde van uw pensioenverzekering op de pensioendatum op basis van de maximale kostennorm.
 2. De waarde van uw pensioenverzekering op de pensioendatum op basis van de daadwerkelijke kosten;

Is de waarde onder (1) hoger dan onder (2)? Dan hebben wij teveel kosten ingehouden. U hebt dan recht op een tegemoetkoming. Deze tegemoetkoming is echter lager dan die op de pensioendatum om twee redenen:

 1. U ontvangt dit bedrag direct in plaats van op de pensioendatum;
 2. De pensioenverzekering heeft niet de hele looptijd afgelegd. Alleen voor de periode dat de polis heeft gelopen wordt er tegemoetgekomen.

Is de waarde onder (1) lager dan onder (2)? Dan hebben wij niet teveel kosten in rekening gebracht. U hebt dan geen recht op een tegemoetkoming.

De totaal ingehouden kosten worden in de tegemoetkomingregeling gemaximeerd op:

 • 9,5 procent per jaar van de betaalde premie;
 • 1,5 procent per jaar van de beleggingswaarde;
 • 0,65 procent extra per jaar van de beleggingswaarde als een beleggingsfonds garanties (minimaal 3%) biedt, de norm bedraagt dan 2,15 procent per jaar van de beleggingswaarde.

Als de werkelijke kosten hoger zijn dan de kostennorm komt u in aanmerking voor een tegemoetkoming.

Er zijn vier soorten kosten die op de pensioenpremie worden ingehouden:

 • Kosten bemiddelaar of verzekeringsadviseur;
 • Kosten verzekeringsmaatschappij;
 • Aankoopkosten beleggingen;
 • Beleggingskosten (Total Expense Ratio) voor het administreren van uw beleggingen;

Onder kosten vallen niet de premies voor een uitkering bij overlijden (partnerpensioen, wezenpensioen) en premies voor verdere opbouw pensioen bij arbeidsongeschiktheid. 

Als wij te veel kosten hebben ingehouden, ontvangt u een tegemoetkoming. Dit is een vergoeding voor te veel ingehouden kosten.

Als uw tegemoetkoming 0 euro is, dan is de berekende eindwaarde van uw verzekering hoger is dan de berekende eindwaarde gebaseerd op de maximale kosten van de regeling.

Als op uw waardeoverzicht in 2013 een bedrag tegemoetkoming staat, dan komt u in aanmerking voor een tegemoetkoming. Deze is in december 2012 in uw polis gestort. Als uw polis premievrij is, ontvangt u geen vervolgstortingen, de tegemoetkoming is dan afgewikkeld. 

Dit bedrag kunt u vinden onder: ‘Ingebrachte tegemoetkoming’.

De tegemoetkoming mag worden overgedragen aan de nieuwe pensioenuitvoerder. U moet zelf een verzoek indienen en instemming bij de nieuwe pensioenuitvoerder vragen. Vervolgens dient u het verzoek bij ons in samen met een akkoord van de nieuwe pensioenuitvoerder en de benodigde gegevens voor het overmaken van het bedrag (referenties en bankrekeningnummer).

De tegemoetkomingregeling geldt in ieder geval voor alle jaren vóór 1 januari 2010. Is uw pensioenverzekering voor 1 januari 2010 ingegaan, dan komen wij ook de te veel ingehouden kosten vanaf 1 januari 2010 tegemoet. Neemt u deel aan een pensioenregeling die na 1 januari 2010 is ingegaan of verlengd, dan is de tegemoetkomingregeling niet op u van toepassing.