Als polishouder van een beleggingsverzekering bij Allianz ontvang je jaarlijks een waardeoverzicht. Het waardeoverzicht voldoet aan de strakke richtlijnen die zijn opgesteld door de commissie-De Ruiter. Met dit overzicht heb je inzicht in de kosten en de waardeontwikkeling van je beleggingsverzekering. Het waardeoverzicht is niet bedoeld voor fiscale doeleinden. De bedragen die je voor je belastingaangifte gebruikt, kunnen afwijken van de vermelde bedragen. Indien van toepassing wordt je hierover apart geïnformeerd.

Mocht je na het lezen van deze uitleg nog vragen hebben, neem dan contact op met je financieel adviseur. Hij kan je van dienst zijn met uitleg en advies. De gegevens van je financieel adviseur kan je terugvinden op je polisblad. Heb je geen adviseur of wil je een andere adviseur? Via deze link vind je een financieel adviseur in je buurt.

Allianz gaat in 2023 voor alle (beleggings)verzekeringen over op een nieuw polisadministratiesysteem. Het moment van investeren en onttrekken verandert alleen voor beleggingsverzekeringen. Als je geen beleggingsverzekering hebt, dan geldt dit dus niet voor jou.
Het gevolg voor beleggingsverzekeringen is dat de investering van de periodieke premie en de onttrekkingen voor kosten en risicopremie(s) worden gedaan tegen de koers van de eerste dag van de maand. Dit is anders dan nu in de voorwaarden staat.
Als je een (beleggings)verzekering hebt waarvan de premie incasso op een andere datum dan de eerste van de maand plaatsvindt, dan gaat er voor jou dit jaar iets wijzigen. Heb je een (beleggings)verzekering waarvan de premie incasso al op de eerste van de maand plaatsvindt, dan wijzigt er voor jou dus niets. Ook wanneer je geen premie meer betaalt voor je (beleggings)verzekering, dan wijzigt er uiteraard niets.
Vanaf het moment dat je verzekering in ons nieuwe administratiesysteem staat, wijzigt het moment van premie betalen. Vanaf dat moment wordt de periodieke premie door ons geïncasseerd op de eerste dag van de maand. Er vindt dus een verschuiving plaats, waardoor het kan voorkomen dat je eenmalig kort na elkaar een premiebetaling moet voldoen. Heb je een (beleggings)verzekering waarvan de premie incasso nu al op de eerste van de maand plaatsvindt, dan wijzigt er voor jou dus niets. Ook wanneer je geen premie meer betaalt voor je (beleggings)verzekering, dan wijzigt er uiteraard niets.
Nee, de totale premie en de einddatum van je verzekering blijven uiteraard gelijk.
Het beleggingsresultaat bestaat uit de ontwikkelingen in de beurskoers en de herbelegging van het eventuele dividend.
Het eventuele dividend van de Allianz-fondsen wordt na een fondsafhankelijke inhouding automatisch herbelegd in hetzelfde fonds. De hoogte van deze inhouding kan je terugvinden in de algemene voorwaarden. Deze herbelegging is onderdeel van het resultaat van de beleggingen. Binnen de levensverzekering ben je geen dividendbelasting verschuldigd. Deze kan je ook niet in mindering brengen op je belastbaar inkomen.

Allianz biedt verschillende fondsen met verschillende risicoprofielen aan. Als een fonds een hoger rendement biedt, houdt dat vaak ook in dat er meer risico wordt gelopen. Een veiliger fonds biedt vaker een lager rendement.

Je belegt in fondsen en je wilt graag deze fondsverdeling aanpassen.  Het aanpassen van de fondsverdeling kan consequenties hebben voor je doelkapitaal. Wij gaan er altijd vanuit dat je dit besproken hebt met je financieel adviseur. Voor het aanpassen van je fondskeuze, kan je gebruik maken van ons switchformulier. Je kan zowel de fondsverdeling van huidige waarde aanpassen maar ook van de toekomstige premiebetalingen. Heb je geen adviseur of wil je een andere adviseur? Via deze link vind je een financieel adviseur in jouw buurt.

Op het waardeoverzicht wordt een voorbeeldkapitaal berekend op basis van het historische rendement van het fonds. Wanneer je meer wenst op te bouwen kan je voor de mogelijkheden contact opnemen met je financieel adviseur. Heb je geen adviseur of wil je een andere adviseur? Via deze link vind je een financieel adviseur in je buurt.
De commissie de Ruiter verplicht een pessimistisch rendement op het overzicht te vermelden Dit doet echter geen afbreuk aan de afgesproken uitkeringsgarantie die op de polis staat vermeld.
Het pessimistisch rendement is gebaseerd op een wettelijk voorgeschreven tabel waarbij rekening gehouden is met een standaard looptijd van het contract en een bepaalde gekozen beleggingscategorie. Het is mogelijk dat het pessimistische rendement negatief is.

De premie voor de overlijdensdekking wordt maandelijks bepaald door het tarief te vermenigvuldigen met het risicobedrag. Het tarief is afhankelijk van (reken)leeftijd, geslacht en rookgedrag en kan je terugvinden in de algemene voorwaarden. De rekenleeftijd is de leeftijd die de verzekerde heeft bereikt op de laatste polisverjaardag (ieder heel jaar na de ingangsdatum) eventueel aangepast met een medische leeftijdscorrectie of medische opslag. Het risicobedrag is het op het polisblad beschreven verzekerde bedrag bij overlijden, minus de poliswaarde op dat moment.

De verzekeringspremie valt hoger uit indien de ontwikkeling van het opgebouwde vermogen achterblijft.

Op je polis kan een andere premie zijn vermeld dan op dit waardeoverzicht. Zoals hiervoor al is aangegeven varieert de overlijdenspremie bij een beleggingsverzekering. Om fiscale redenen is het in sommige situaties noodzakelijk om de overlijdensrisicopremie apart op te geven. De premie die in dat geval vermeld staat op je polis is de zogenaamde “fiscale risicopremie”. Dit is niet de werkelijke premie die je voor de overlijdensdekking betaalt. Raadpleeg voor meer informatie de algemene voorwaarden, of maak een afspraak met je financieel adviseur. De gegevens van je financieel adviseur kan je terugvinden op je polisblad. Heb je nog geen adviseur of wil je een andere adviseur? Via deze link vind je een financieel adviseur in jouw buurt.

Wanneer de waarde van je polis hoger is dan het verzekerd bedrag bij overlijden, is er voor Allianz sprake van een negatief risico. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer je polis geen overlijdensdekking heeft (de poliswaarde vervalt bij je overlijden aan Allianz) of als op je polis 90% van de poliswaarde verzekerd is bij overlijden (10% van de poliswaarde vervalt bij je overlijden aan Allianz). In deze situaties vindt er in plaats van een risicoafschrijving een risicobijschrijving plaats die ten goede komt aan de waardeopbouw.

Het is afhankelijk van het product hoe de premie wordt bepaald. Allianz hanteert twee rekenmethodes. In de polisvoorwaarden kan je lezen welke methode voor jouw polis van toepassing is.

De eerste rekenmethode is dat de premie voor arbeidsongeschiktheid variabel is en aan de hand van leeftijd, beroep en verzekerde rente maandelijks wordt vastgesteld. Op je polis kan een ander bedrag zijn vermeld dan op dit overzicht. De premie vermeld op je polis is de zogenaamde “fiscale risicopremie”. Om de variabele arbeidsongeschiktheidspremie aftrekbaar te maken van het belastbaar inkomen wordt een “doorsneepremie” berekend. Zo kan je jaarlijks hetzelfde bedrag in aftrek nemen.

De tweede rekenmethode is dat de arbeidsongeschiktheid dekking wordt meeverzekerd als bijproduct. In die gevallen wordt de premie bij aanvang berekend en blijft gelijk gedurende de looptijd. Deze premie kan je ook gebruiken voor je belastingaangifte.

Wij realiseren ons dat dit complexe materie is, indien je nadere uitleg wenst kan je contact opnemen met je financieel adviseur. De gegevens van je financieel adviseur kan je terugvinden op je polisblad. Heb je geen adviseur of wil je een andere adviseur? Via deze link vind je een financieel adviseur in jouw buurt. 

Dit zijn de kosten die de verzekeraar maakt bij het afsluiten en beheren van je polis. Je kan hierbij denken aan offertekosten, acceptatiekosten, ontwikkelingskosten en administratiekosten. Deze kosten worden ineens of gedurende een beperkt deel van de looptijd in rekening gebracht. Deze kan je terugvinden in de algemene voorwaarden.

Allianz heeft een tegemoetkomingregeling beleggingsverzekeringen waarin afspraken zijn gemaakt met de Ombudsman Financiële Dienstverlening over de hoogte van deze kosten. Meer informatie vindt op onze website.

Voor het adviseren en beheren van je beleggingsverzekering ontvangt je financieel adviseur een vergoeding van Allianz. Om te voorkomen dat je verzekering begint met een negatieve waarde worden deze kosten over een langere periode in rekening gebracht.

Deze beloning bestaat vaak uit afsluitprovisie ten tijde van de totstandkoming van de verzekering en doorlopende provisie gedurende de looptijd. Allianz verrekent de afsluitprovisie gedurende de eerste jaren (meestal 5 of 10 jaar) van de looptijd van je verzekering met je inleg, maar wordt in de eerste twee jaren uitbetaald. De doorlopende provisie wordt gedurende de gehele looptijd van de verzekering in rekening gebracht. Om de afsluitprovisie voor te kunnen schieten brengt Allianz bovenop het feitelijk betaalde provisiebedrag nog een rente in rekening, evenals een kostenopslag in verband met het risico van eerder beëindigen van de verzekering. Hiermee wordt de hoogte van de kosten bemiddelaar hoger weergegeven dan het bedrag dat je financieel adviseur heeft ontvangen.

Overigens heeft je adviseur de afsluitprovisie nog niet volledig verdiend op het moment dat de beleggingsverzekering tot stand komt. Als de beleggingsverzekering binnen de eerste jaren (meestal 5 tot 10 jaar) wordt beëindigd, is de adviseur verplicht om zijn afsluitprovisie naar evenredigheid aan de verzekeraar terug te betalen. Als je meer wilt weten over de kosten en de exacte provisie van je financieel adviseur van je beleggingsverzekering, kan je contact opnemen met je financieel adviseur.

Allianz heeft een tegemoetkomingregeling beleggingsverzekeringen waarin afspraken zijn gemaakt met de Ombudsman Financiële Dienstverlening over de hoogte van deze kosten. Meer informatie vindt op onze website.

Financieel adviseurs ontvangen van de verzekeraar een beloning, ook wel provisie genoemd, voor bemiddeling en advies inzake levensverzekeringen. Sinds 1 januari 2013 is er een provisieverbod. Dit betekent dat provisie geen onderdeel meer is van de verzekeringspremie, maar apart door de financieel adviseur bij consumenten in rekening moet worden gebracht. Het provisieverbod geldt voor overeenkomsten die tot stand komen op of na 1 januari 2013. Als je bijvoorbeeld in 2009 een beleggingsverzekering hebt afgesloten op basis van provisie, dan blijft de financieel adviseur ook na inwerkingtreding van het provisieverbod zijn doorlopende provisie ontvangen.

Let op: als je persoonlijke situatie verandert, bijvoorbeeld als je gaat verhuizen of gaat trouwen, kan dat mogelijk wél gevolgen hebben voor bestaande producten. Vraag in dat geval bij je financieel adviseur wat het betekent voor het advies dat je vóór 1 januari 2013 hebt gekregen.

De aan- en verkoopkosten zijn niet voor iedere product hetzelfde. De exacte berekening van deze kosten kan je lezen in de polisvoorwaarden en de offerte van je verzekering

De beleggingsverzekering combineert beleggen met verzekeren. Voor bepaalde typen beleggingsverzekeringen met een vast verzekerd bedrag bij overlijden geldt dat de ontwikkeling van de belegging van invloed is op de prijs voor de overlijdensdekking. De premie voor deze dekking valt hoger uit indien de ontwikkeling van het opgebouwde vermogen achterblijft. Een hogere risicopremie betekent vervolgens dat het opgebouwde vermogen hierdoor verder achterblijft. Tegenvallende rendementen werken op deze manier versterkt door op de prestatie van de beleggingsverzekering. Dit effect – het hefboomeffect – is een dynamiek die alleen bij beleggingsverzekeringen voorkomt. Het hefboomeffect werkt beide kanten op. Positieve rendementen leiden tot een positieve hefboom.

Allianz heeft een tegemoetkomingregeling beleggingsverzekeringen waarin afspraken zijn gemaakt met de Ombudsman Financiële Dienstverlening over de hoogte van deze kosten. Meer informatie vindt op onze website.

Meer informatie over de regeling tegemoetkoming beleggingsverzekeringen vindt je op onze website.
Indien je de waarde moet opgeven voor je belastingaangifte (box 3), kan je de waarde gebruiken van 01-01-2022. Op www.allianz.nl/renseignering vindt u meer informatie.
Er is in de berekening bij de voorbeeldkapitalen een maximale einddatum gehanteerd van 70 jaar. Dit kan afwijken van de daadwerkelijke einddatum zoals aangegeven op de polis of voorgaande waardeoverzichten.

Let op BEWUSTE KEUZE en HERSTELADVIES:

Het is belangrijk om te weten waar je aan toe bent met je beleggingsverzekering, en dat je de juiste keuzes maakt. Als je in het verleden je beleggingsverzekering ongewijzigd heeft gelaten, bekijk dan regelmatig of de verzekering nog steeds aansluit bij je persoonlijke doelstelling. Bij beleggingsverzekeringen is de kans groot dat de waarde van de beleggingen achterblijft bij de oorspronkelijke verwachting. Het blijft mogelijk om alsnog gratis hersteladvies in te winnen bij je adviseur. Je kan met je financieel adviseur overleggen om te bekijken of de polis nog steeds bij je past, je financieel advieur kan je ook informeren over de mogelijkheden. Hersteladvies is erop gericht om een optimale en bewuste keuze voor je verzekering te maken. Heb je eerder een bewuste keuze gemaakt om je beleggingsverzekering aan te passen of ongewijzigd door te laten lopen, bekijk dan of deze keuze nog steeds de juiste is. In de afgelopen tijd kan je persoonlijke situatie zijn veranderd waardoor je andere doelstellingen hebt. De waardeontwikkeling en de mogelijke opbrengst bij ongewijzigde voortzetting van je verzekering vind je terug in dit overzicht dat wij je jaarlijks versturen. Je kan ook met je financieel adviseur overleggen om te bekijken of de polis nog steeds bij je past, je financieel adviseur kan je informeren over de mogelijkheden.

Elk jaar controleren wij onze beleggingsverzekeringen op de verwachte waardeontwikkeling. Als je beleggingsverzekering geen waarde meer opbouwt dan betekent dit dat de verwachte opbouw tot de einddatum van de verzekering lager is dan de nog te betalen premies.

Heb je een beleggingsverzekering die niet langer waarde opbouwt? Dan is het noodzakelijk dat wij met je in contact komen. Je kan ons van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur bereiken op 088 – 577 22 22 (lokaal tarief).

Indien je besluit om jebeleggingsverzekering te wijzigen, dan kan je voor de wijziging een schriftelijk verzoek indienen. Hierna ontvang je van ons een wijzigingsofferte, dat je ondertekend moet terugsturen. In de wijzigingsofferte geven wij een opgave van de huidige situatie en de situatie na wijziging.

Jeverzoek kan je sturen naar: [email protected] of aan
Allianz Nederland Levensverzekering
Postbus 761
3000 AT  ROTTERDAM       

Wij raden je aan om de voorgenomen wijziging vooraf te bespreken met je financieel adviseur. Hij is op de hoogte van je persoonlijke situatie en wensen.

Afkoop beleggingsverzekering en spaarhypotheek
Het afkopen van je verzekering heeft financiele gevolgen. Wij gaan ervan uit dat je deze bespreekt met je financieel adviseur. In deze handleiding lees je hoe je een afkoop in gang zet en wat je hierna kunt verwachten.

Het historisch fondsrendement wordt berekend door het gemiddelde te bepalen van de fondsrendementen over de afgelopen 20 jaar.

Via deze link je de actuele koersinformatie en historische rendementen van onze fondsen.
Als je klikt op het fonds van je keuze, dan zie je de fondsinformatie. 
Je kan doorklikken naar de uitgebreide fondspagina van Allianz Global Investors en Lyxor. Als je vanuit een fonds doorklikt naar de detailfondspagina, moet je eenmalig aangeven dat je een “professionele belegger” bent. 

Je belegt in een fonds. Allianz biedt verschillende soorten fondsen aan. Als je in een beleggingsfonds investeert zonder garantie element dan loop je risico.

2022 was een bijzonder beursjaar. De oorlog tussen Rusland en de Oekraïne zorgde voor veel onzekerheid, met onrust op de beurs als gevolg. Ook de oplopende inflatie en renteverhogingen speelde een grote rol in de beursresultaten van dit jaar. Ook bij Allianz hebben wij daarmee te maken en zijn de behaalde resultaten wisselend. Wij blijven uiteraard ons best doen om een zo goed mogelijk resultaat te behalen.

Het blijft raadzaam om goed om naar je verzekering te blijven kijken en te bepalen of het door jou gekozen fonds nog wel bij je past. Bespreek dit met je financieel adviseur.

Wil je contact met ons? Wij zitten voor je klaar op werkdagen tussen 9:00 uur en 17:30. 

Wil je advies over een van onze verzekeringen? Neem dan contact op met een onafhankelijk adviseur bij jou in de buurt.