Privacystatement

Wie zijn wij?

Wij zijn Allianz, een wereldwijde verzekeraar die er naar streeft om haar klanten zo optimaal mogelijk te beschermen tegen uiteenlopende risico’s. Ons postadres is Postbus 64, 3000 AC Rotterdam.

Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken om een aantal redenen:

 • Voor het aangaan en uitvoeren van uw verzekeringsovereenkomst of financiële dienst en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties.
 • Om fraude te voorkomen en te bestrijden en de veiligheid en integriteit van de financiële sector, onze organisatie, medewerkers en onze klanten te waarborgen.
 • Om te kunnen voldoen aan wet- en regelgeving.
 • Voor activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand en marketingactiviteiten.

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken. In dit geval willen wij u erop wijzen dat de mogelijkheid bestaat dat wij u een product of een dienst niet langer kunnen aanbieden. Wij laten u dat dan zo snel mogelijk weten.

Profilering en geautomatiseerde besluitvorming

Wij kunnen gebruik maken van geautomatiseerde besluitvorming bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij kunnen dan analyseren of voorspellingen doen door uw persoonsgegevens te koppelen aan bijvoorbeeld gedrag, locatie en persoonlijke voorkeuren. Op basis van deze analyses of voorspellingen kunnen wij u al dan niet een aanbieding doen. Als u vragen heeft over een geautomatiseerde besluitvorming, neem dan gerust contact met ons op.

Hoe gaan wij om met uw persoonsgegevens?

Voor onze dienstverlening maken wij in sommige gevallen gebruik van de diensten van derden zoals andere verzekeraars, bemiddelaars, herverzekeraars, Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS) en derden die in opdracht van ons uw persoonsgegevens verwerken. Aan die derden kunnen wij persoonsgegevens van u verstrekken. Met deze derden maken wij in bewerkersovereenkomsten goede afspraken over het gebruik van uw persoonsgegevens.

Bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld gegevens over uw gezondheid, verwerken wij op uiterst zorgvuldige wijze.

Strafrechtelijke gegevens verwerken wij alleen voor de in de data privacy wet- en regelgeving genoemde doeleinden. Daarbij houden wij ons aan het Protocol Verzekeraars & Criminaliteit van het Verbond van Verzekeraars en het Protocol incidentenwaarschuwingssysteem financiële instellingen (PiFi). Persoonsgegevens over criminele activiteiten, zoals fraude, kunnen wij bijvoorbeeld uitwisselen met andere financiële instellingen en met opsporingsdiensten.

Aan ons verbonden ondernemingen zijn bevoegd om de persoonsgegevens die wij verwerken met elkaar te delen voor de hiervoor omschreven doeleinden. Alle rechten en plichten die hierop van toepassing zijn vastgelegd in bewerkersovereenkomsten.

Allianz wereldwijd kent ook interne regels voor de internationale uitwisseling van persoonsgegevens tussen andere Allianz entiteiten buiten Nederland. Deze regels heten Binding Corporate Rules. Op uw verzoek kunnen wij u een exemplaar van de Binding Corporate Rules verstrekken.

Wij bewaren uw gegevens zo lang als nodig is om de aan de bovengenoemde redenen voor verwerking te kunnen voldoen en/of zo lang als wettelijk nodig is in verband met onze bewaarplicht.

Op de verwerking van persoonsgegevens is de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens van het Verbond voor Verzekeraars van toepassing. De volledige tekst van de gedragscode kunt u raadplegen via de website van het Verbond van Verzekeraars (www.verzekeraars.nl). U kunt de gedragscode ook opvragen bij het Verbond van Verzekeraars (Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, telefoonnummer 070-333 85 00).

Om een verantwoord acceptatie-, risico- en fraudebeleid te voeren, kunnen wij uw gegevens raadplegen en vastleggen in het Centraal Informatie Systeem (CIS) van de in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen. Deze gegevens beheert de Stichting CIS (Bordewijklaan 2, 2591 XR te Den Haag). De doelstelling van de verwerking van persoonsgegevens bij CIS is voor ons als verzekeraar  om risico’s te beoordelen en te beheersen en verzekeringscriminaliteit tegen te gaan. De gegevens die wij bij CIS vastleggen, worden gebruikt om  de veiligheid en integriteit van de financiële sector te waarborgen. Ook worden gegevens geanonimiseerd gebruikt voor statistische analyses. Daarnaast leggen wij uw klantgegevens centraal vast  om personen, bedrijven, objecten en risicoadressen te kunnen vinden in het geval van ernstige calamiteiten, incidenten zoals verzekeringsfraude, of opsporingsactiviteiten door politie en justitie.  Zie voor meer informatie www.stichtingcis.nl. Hier vindt u ook het CIS privacyreglement.

Wij hebben passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van onze websites te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Zo zijn alle medewerkers die van gegevens kennis kunnen nemen gehouden aan geheimhouding daarvan.

Als u onze website bezoekt, kunnen bezoekersgegevens door ons verzameld en opgeslagen worden. Dit doen we om de gebruiksvriendelijkheid van onze site te bevorderen. Het is ook mogelijk dat kleine tekstbestanden naar uw computer worden gestuurd om onze onderlinge communicatie makkelijker te maken.

Welke rechten heeft u?

 • Het recht op inzage, correctie en eventuele verwijdering van uw persoonsgegevens.
 • Het recht om ons te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of staken als wij niet de juiste persoonsgegevens verwerken.
 • Het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Het kan dan zijn dat wij u een product of een dienst niet langer kunnen aanbieden.
 • Het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Het recht om uw persoonsgegevens op te vragen zodat u deze kunt doorsturen naar een andere partij. Ook kan u ons vragen om uw persoonsgegevens door te sturen naar een andere partij.
 • Het recht om verzet aan te tekenen, ook tegen externe opname in het CIS.

Wilt u van deze rechten gebruik maken dan kunt u dit formulier invullen.

Heeft u andere vragen over onze verwerking van persoonsgegevens, neemt u dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming, Postbus 64, 3000 AB Rotterdam, of via onze klantenservicepagina of privacy@allianz.nl.

Meer informatie

Wilt u geen informatie over onze producten meer ontvangen? Geef dit dan aan ons door via onze klantenservicepagina op www.allianz.nl

Wij wijzen erop dat wij deze privacyverklaring van tijd tot tijd eenzijdig kunnen wijzigen. De meest recente versie van deze privacyverklaring kunt u vinden op deze website van Allianz. Wij raden u aan de privacyverklaring op deze pagina met enige regelmaat te bekijken.

Dit privacy statement is van toepassing op al onze gelieerde ondernemingen. Dit zijn:

 • Allianz Benelux N.V. ingeschreven in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder het registratienummer 12042158.
 • Allianz Nederland Levensverzekering N.V. ingeschreven in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder het registratienummer 12000417.
 • Allianz Vermogen B.V. ingeschreven in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder het registratienummer 12000055.

Disclaimer
Wij spannen ons in om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website en mobiele diensten correct is. Het kan echter voor komen dat de informatie onvolledig of onjuist is. Allianz is niet aansprakelijk voor eventuele schade die uit het gebruik van deze informatie is ontstaan. Wij zijn ook niet verantwoordelijk voor sites waarnaar wordt verwezen of die verwijzingen naar onze site bevatten die wij niet onderhouden. Allianz mag de inhoud van deze site en mobiele diensten zonder kennisgeving wijzigen.