E-mail Disclaimer

De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen. Gebruik door anderen dan geadresseerde(n) is niet toegestaan. De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn. Als u dit bericht abusievelijk hebt ontvangen, wordt u verzocht contact op te nemen met de afzender en het bericht (en bijlagen) te vernietigen.

Any information transmitted by means of this e-mail (and any of its attachments) is intended exclusively for the addressee or addressees and for those authorized by the addressee or addressees to read this message. Any use by a party other than the addressee or addressees is prohibited. The information contained in this e-mail (or any of its attachments) may be confidential. If you have received this message in error, please contact the sender and destroy this message (and any of its attachments).
  • Allianz Nederland Schadeverzekering, Alianz Nederland Levensverzekering, Allianz Nederland Corporate, Allianz Inkomensverzekeringen, Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen en London Verzekeringen zijn onderdelen van Allianz Benelux N.V. kantoorhoudend te Rotterdam en statutair gevestigd te Brussel. Allianz Benelux N.V. is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 59395435 en is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12042158.

    Allianz Nederland Schadeverzekering, Allianz Nederland Levensverzekering, Allianz Nederland Corporate, Allianz Inkomensverzekeringen, Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen en London Verzekeringen are companies of Allianz Benelux N.V. having its trade office in Rotterdam and its registered office in Brussels. Allianz Benelux N.V. is registered in the Trade Register under number 59395435 and is listed with the Netherlands Authority for the Financial Markets under number 12042158.
  • Allianz Vermogen B.V. is statutair gevestigd te Rotterdam en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 30144446. Allianz Vermogen is geregistreerd bij de autoriteit Financiële Markten onder nummer 12043289.

    Allianz Vermogen B.V. has its registered office in Rotterdam and is registered in the Trade Register under number 30144446. Allianz Vermogen B.V. is registered with the Netherlands Authority for the Financial Markets under number 12043289.
  • Allianz Nederland Groep N.V. is statutair gevestigd te Rotterdam en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 24155648. 

    Allianz Nederland Groep N.V. has its registered office in Rotterdam and is registered in the Trade Registry under number 24155648.