Sanctiewetgeving

Sanctieregelgeving verbiedt bedrijven zaken te doen met bedrijven of personen of van en naar  bepaalde landen. Op deze lijst staan bijvoorbeeld landen als Irak, Iran en Noord-Korea. Ook verzekeraars houden zich aan deze afspraak. Dat doen we al langer, maar nu plaatsen we ook een clausule op elke polis. 
Sancties worden internationaal vastgesteld. Deze sancties zijn opgenomen in het beleid van bijvoorbeeld de Europese Unie en de Verenigde Naties. De sancties zijn bedoeld als instrument om te reageren op schendingen van het internationaal recht of de mensenrechten. Elk land neemt deze sancties op in de wetgeving. Voor Nederland betekent dit dat het verboden is om op welke manier dan ook bij te dragen aan de ondersteuning van een activiteit of transactie van een gesanctioneerd persoon, entiteit of land. Voor Allianz betekent dit dat wij geen zaken mogen doen met iemand op een sanctielijst. Dat geldt niet alleen voor verzekeringnemers, maar ook voor alle andere betrokkenen, zoals verzekerden en uitkeringsgerechtigden.
De clausule is vanaf 1 april 2016 op nieuwe polissen geplaatst. Wanneer jouw polis wordt verlengd op of na 1 november 2016 wordt de clausule ook op jouw polis geplaatst.

Heb je een schadeverzekering? Dan is de volledige tekst van de clausule:

Uitsluiting in verband met sancties en/of handelsbeperkingen

De verzekeraar is niet gehouden om dekking of schadeloosstelling te bieden krachtens deze verzekering, indien dit een inbreuk zou vormen op sanctiewet- en regelgeving uit hoofde waarvan het de verzekeraar verboden is om krachtens deze verzekering dekking te bieden of een schadeloosstelling uit te keren.

Heb je een inkomensverzekering, bijvoorbeeld een arbeidsongeschiktheids­verzekering (AOV)? Dan zie je de volgende clausule op jouw polis:

Wettelijk verbod

Is er sanctiewet- en regelgeving van toepassing die ons verbiedt om jou een dekking te geven of jou te betalen? Dan krijg je van ons geen dekking en geen uitkering.

De daadwerkelijke gevolgen zijn vaak beperkt. Maar wij zijn verplicht de clausule op te nemen. Toch is het belangrijk dat als je zaken doet met bepaalde landen dit goed met jouw adviseur door te nemen.
Ook bij elke wijziging na 1 november 2016 komt de clausule op jouw polis.
De lijst met landen kan snel veranderen. Nu staan er bijvoorbeeld landen als Afghanistan, Irak, Iran en Syrië op.