Allianz beschermt uw persoonsgegevens
 

Voor de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten ontvangen we uw persoonsgegevens via uw verzekeringsadviseur, onze website, werkgevers of andere organisaties die bij ons een verzekering hebben gesloten of direct van u. De bescherming van uw persoonsgegevens en de zorgvuldige behandeling daarvan is voor ons heel belangrijk.

In ons privacystatement leest u hoe wij uw persoonsgegevens zorgvuldig behandelen, beveiligen en verwerken.

Allianz zorgt ervoor dat al haar onderdelen voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna AVG) en de wet- en regelgeving die op de AVG is gebaseerd. De AVG biedt waarborgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Daarnaast houdt Allianz zich aan de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens zoals deze door het Verbond van Verzekeraars is opgesteld.

U kunt deze gedragscode downloaden via www.verzekeraars.nl/Branche/Zelfregulering. U vindt de inhoud van de AVG in het publicatieblad van de Europese Unie (verordening 2016/679) en op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij verwerken niet meer persoonsgegevens dan strikt noodzakelijk is. We stellen deze gegevens alleen beschikbaar aan medewerkers die daartoe bevoegd zijn.

Bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk, voor u én voor ons. Wij gaan altijd zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Alleen medewerkers die uw gegevens vanuit hun functie moeten verwerken, hebben daar toegang toe. Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht op grond van onze gedragscode.

Wij hebben onze systemen en programma’s passend beveiligd. Dit wordt regelmatig gecontroleerd. Wij hebben maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen, o.a. tegen ongeautoriseerde toegang, (opzettelijke) vernietiging, vervalsing, ongewenste verspreiding en enige andere vorm van onrechtmatige verwerking. Daarnaast zijn maatregelen genomen waardoor bij verlies of beschadiging van persoonsgegevens er vervanging of herstel kan plaatsvinden.

Ook al onze leveranciers die betrokken zijn bij het aangaan en de uitvoering van onze producten moeten voldoen aan onze veiligheidsnormen. Zij zijn verplicht hier openheid over te geven en wij hebben het recht om dit te controleren. Verder hebben wij maatregelen genomen waardoor u onze websites veilig kunt bezoeken en gebruiken. Zo voorkomen we o.a. misbruik van persoonsgegevens.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. En om bezwaar te maken tegen de verwerking van die gegevens, de verwerking ervan te beperken en uw persoonsgegevens over te dragen naar een andere organisatie. Wilt u hiervan gebruikmaken?

Stuur dan dit formulier naar Allianz, t.a.v. onze Functionaris Gegevensbescherming, Postbus 64, 3000 AB Rotterdam of per e-mail [email protected]. Stuur bij uw verzoek een kopie van een geldig identiteitsbewijs van uzelf mee (zoals een paspoort of rijbewijs), zodat wij er zeker van zijn dat het verzoek door u is gedaan. Maak in die kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart, om uw privacy te beschermen. Onze Functionaris Gegevensbescherming reageert zo snel mogelijk op uw verzoek, in ieder geval binnen een maand.

Bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk, voor u én voor ons. Wij gaan altijd zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Ook al onze leveranciers die betrokken zijn bij het aangaan en de uitvoering van onze producten moeten voldoen aan onze veiligheidsnormen. Zij zijn verplicht hier openheid over te geven en wij hebben het recht om dit te controleren. Wij hebben met alle leveranciers die betrokken zijn verwerkingsovereenkomsten gesloten, waarin wij deze rechten en verplichtingen formeel hebben vastgelegd.

Levert u als verzekeringsadviseur, werkgever of andere organisatie persoonsgegevens van klanten, medewerkers of andere natuurlijke personen bij ons aan? Dan functioneren wij, net als u, als zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke. Ieder bepaalt zelf het doel en de middelen van de gegevensverwerking en is zelfstandig verantwoordelijk voor het eigen privacybeleid. Wij treden dus niet op als Verwerker. Een verwerkingsovereenkomst met ons is dus niet nodig.