Allianz Langlopend Obligatie Fonds N

Let op: Het Allianz Langlopend Obligatie Fonds N is vervangen door  Lyxor Ultra Long Duration Govt Bond ETF. Op deze pagina vind je informatie over dit fonds tot het moment dat het is vervangen. Meer informatie over deze wijziging, zoals de veelgestelde vragen, vind je hier.
De aandelenklasse Allianz Langlopend Obligatie Fonds N bestaat per december 2016. In bovenstaande grafiek en koersoverzicht zijn de koersen tot december 2016 gebaseerd op het koersverloop van het fonds gedurende de periode waarin het fonds nog geen aandelenklassen had.

Het Allianz Langlopend Obligatie Fonds N is een in december 2016 opgerichte aandelenklasse van Allianz Langlopend Obligatie Fonds. In deze aandelenklasse kan worden deelgenomen door professionele beleggers uit de Allianz-Groep, die deze beleggingen aan hun klanten beschikbaar kunnen stellen. Allianz Langlopend Obligatie Fonds is een serie aandelen – ook wel een subfonds genoemd – van Allianz Paraplufonds N.V. Allianz Langlopend Obligatie Fonds is in september 2015 opgericht als subfonds van het Allianz Paraplufonds N.V. Het beleggingsbeleid is gericht op een optimaal risico-rendementsprofiel. Dat wordt bereikt door spreiding van de beleggingen over en binnen categorieën waarbij de nadruk ligt op instrumenten met een laag risico (zoals obligaties).

De obligaties waarin wordt belegd zijn met name staatsobligaties die zijn uitgegeven door EU-lidstaten of OECD-leden. Daarnaast kan onder andere worden belegd in bedrijfsobligaties en  geldmarktinstrumenten.

Het Allianz Langlopend Obligatie Fonds N kan daarnaast gebruikmaken van lineaire derivaten zoals opties, futures en swaps. Deze kunnen zowel beursgenoteerd als niet-beursgenoteerd (‘OTC – over the counter’) zijn.  Derivaten worden alleen op zo’n manier gebruikt dat de portefeuille altijd binnen de beleggingsrestricties blijft. Meer hierover lees je in het prospectus. Alle genoemde instrumenten moeten in euro luiden.

De benchmark van het fonds bestaat uit de BofA Merrill Lynch 25+ Year Finland France Germany Austria Netherlands Government Index.

Het vermogensbeheer is uitbesteed aan Allianz Global Investors Europe, een partij die gelieerd is aan de directie van het Allianz Paraplufonds. Onder vermogensbeheer verstaan we het dagelijks managen van de beleggingsportefeuille volgens het beleggingsbeleid en de beleggingsrestricties.


Let op! Wie belegt loopt financieel risico. De waarde van je beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

De waardeontwikkeling van het fonds is afhankelijk van de waarde van de aandelen die in portefeuille worden gehouden en de dividenden die aan het fonds worden uitgekeerd.

Het dividendbeleid van Allianz Langlopend Obligatie Fonds N is er op gericht om uitsluitend dividend uit te keren indien en voor zover dat noodzakelijk is om de status van fiscale beleggingsinstelling te behouden. In beginsel keert Allianz Langlopend Obligatie Fonds N de voor dividend gereserveerde winsten binnen 8 maanden na afloop van het boekjaar (30 september) aan de aandeelhouders uit. Dit gebeurt onder inhouding van 15% dividendbelasting.

Scroll horizontaal om meer te zien

2016/2017 € 0,60
2017/2018 € 0,60
2018/2019 € 1,00

Lopende kosten* per jaar: 0,45% (waarvan Beheervergoeding per jaar: 0,15%)

Lopende kosten, voorheen Total Expense Ratio (TER) zijn de totale kosten van de Allianz fondsen waarin je belegt , inclusief kosten voor het beheer van het fonds (beheervergoeding). Lopende Kosten worden jou niet direct in rekening gebracht, maar zijn verwerkt in het rendement van het fonds. De lopende kosten ratio (%) wordt per fonds bepaald. Naast het vergelijken van rendementen is de Lopende Kosten Ratio een goede maatstaf voor het vergelijken van fondsen. Ieder jaar wordt de lopende kosten ratio opnieuw berekend op basis van totale kosten van het fonds.

Tevens dien je bij toetreding tot en uittreding uit het fonds mogelijk rekening te houden met een op- of afslag van 0,20%, waarmee de intrinsieke waarde van het fonds kan worden vermeerderd of verminderd.  Deze op- of afslag, die ten goede komt van het fonds, dient ter dekking van de aan- of verkoopkosten van de beleggingen van het fonds, om te voorkomen dat de zittende aandeelhouders worden benadeeld.


Allianz Paraplufonds N.V. is een instelling voor collectieve belegging in effecten als bedoeld in de richtlijn instellingen voor collectieve belegging in effecten. Dit houdt in dat aandelen in Allianz Paraplufonds N.V. mogen worden aangeboden in andere EU lidstaten in lijn met voornoemde richtlijn en dat het beleggingsbeleid van een subfonds dient te voldoen aan een aantal voorwaarden, die bedoeld zijn om de belegger te beschermen. Allianz Paraplufonds N.V. is geregistreerd bij en staat onder toezicht van Stichting Autoriteit Financiële Markten. Allianz Fund Administration and Management voert de directie over Allianz Paraplufonds N.V. Het basisprospectus, aanvullende prospectus en de essentiële beleggersinformatie zijn gratis verkrijgbaar. Vraag er naar en lees ze voordat je besluit tot aanschaf. Meer informatie over Allianz Paraplufonds N.V. vind je hier.
Wil je contact met ons? Wij zitten voor je klaar op werkdagen tussen 9:00 uur en 17:30. 

Wil je advies over een van onze verzekeringen? Neem dan contact op met een onafhankelijk adviseur bij jou in de buurt.