Allianz Pacific Aandelen Fonds

Let op: Het Allianz Pacific Aandelen Fonds is vervangen door Allianz Best Styles Pacific Equity I2. Op deze pagina vindt u de informatie over dit fonds tot het moment dat het is vervangen. Meer informatie over deze wijziging, zoals de veelgestelde vragen, vindt hier.

Allianz Pacific Aandelen Fonds is opgericht in 1985 en belegt haar vermogen hoofdzakelijk in aandelen van ondernemingen, waarvan de aandelen zijn genoteerd op beurzen in Japan en andere landen in het Verre Oosten.. Getracht wordt een representatieve spreiding over sectoren te bereiken, zodat risico’s verbonden aan beleggen in één specifieke sector worden beperkt. Het accent ligt daarbij op goed verhandelbare effecten in grotere ondernemingen, maar Allianz Pacific Aandelen Fonds kan tevens beleggen in kleinere bedrijven waarvan de aandelen minder goed verhandelbaar zijn.

Zowel uit het oogpunt van risicobeheersing, als ter verhoging van het rendement, kan Allianz Pacific Aandelen Fonds gebruik maken van financiële instrumenten, zoals opties en futures.
De benchmark van Allianz Pacific Aandelen Fonds is de MSCI All Countries Asia Pacific Total Return Index gemeten in euro

Het vermogensbeheer, inhoudende het dagelijks managen van de beleggingsportefeuille conform het beleggingsbeleid en met inachtneming van de beleggingsrestricties, is uitbesteed aan RCM Asia Pacific Ltd., een partij gelieerd aan de directie van Allianz Paraplufonds.

Let op! Wie belegt loopt financieel risico. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
De waardeontwikkeling van het fonds is afhankelijk van de waarde van de aandelen die in portefeuille worden gehouden en de dividenden die aan het fonds worden uitgekeerd.
Het dividendbeleid van Allianz Pacific Aandelen Fonds is er op gericht om uitsluitend dividend uit te keren, indien en voor zover dat noodzakelijk is om de status van fiscale beleggingsinstelling te behouden. In beginsel keert Allianz Pacific Aandelen Fonds de voor dividend gereserveerde winsten binnen 8 maanden na afloop van het boekjaar (30 september) aan de aandeelhouders uit. Dit gebeurt onder inhouding van 15% dividendbelasting.

Scroll horizontaal om meer te zien

2010/2011 € 1,60
2011/2012 € 1,20
2012/2013 € 1,20
2013/2014 € 1,80
2014/2015 € 1,80
2015/2016 € 1,80
2016/2017 € 2,40
2017/2018 € 2,00
2018/2019 € 2,40

Lopende kosten* per jaar: 1,20% (waarvan Beheervergoeding per jaar: 1,00%)

Lopende Kosten, voorheen Total Expense Ratio (TER) zijn de totale kosten van de Allianz fondsen waarin u belegt , inclusief kosten voor het beheer van het fonds (beheervergoeding). Lopende Kosten worden u niet direct in rekening gebracht, maar zijn verwerkt in het rendement van het fonds. De lopende kosten ratio (%) wordt per fonds bepaald. Naast het vergelijken van rendementen is de Lopende Kosten Ratio een goede maatstaf voor het vergelijken van fondsen. Ieder jaar wordt de lopende kosten ratio opnieuw berekend op basis van totale kosten van het fonds.

Tevens dient u bij toetreding tot en uittreding uit het fonds mogelijk rekening te houden met een op- of afslag van 0,20%, waarmee de intrinsieke waarde van het fonds kan worden vermeerderd of verminderd.  Deze op- of afslag, die ten goede komt van het fonds, dient ter dekking van de aan- of verkoopkosten van de beleggingen van het fonds, om te voorkomen dat de zittende aandeelhouders worden benadeeld.

Allianz Paraplufonds N.V. is een instelling voor collectieve belegging in effecten als bedoeld in de richtlijn instellingen voor collectieve belegging in effecten. Dit houdt in dat aandelen in Allianz Paraplufonds N.V. mogen worden aangeboden in andere EU lidstaten in lijn met voornoemde richtlijn en dat het beleggingsbeleid van een subfonds dient te voldoen aan een aantal voorwaarden, die bedoeld zijn om de belegger te beschermen. Allianz Paraplufonds N.V. is geregistreerd bij en staat onder toezicht van Stichting Autoriteit Financiële Markten. Allianz Fund Administration and Management voert de directie over Allianz Paraplufonds N.V. Het basisprospectus, aanvullende prospectus en de essentiële beleggersinformatie zijn gratis verkrijgbaar. Vraag er naar en lees ze voordat u besluit tot aanschaf. Meer informatie over Allianz Paraplufonds N.V. vindt u hier.
Neem contact met ons op. 
Bekijk de contact mogelijkheden
Vraag advies bij een onafhankelijk adviseur bij u in de buurt.
Zoek een adviseur