Allianz Europa Obligatie Fonds N

Let op: Het Allianz Europa Obligatie Fonds N is vervangen door Allianz Best Styles Europe Equity IT4. Op deze pagina vindt je de informatie over dit fonds tot het moment dat het is vervangen.  Meer informatie over deze wijziging, zoals de veelgestelde vragen, vind je hier.
De aandelenklasse Allianz Europa Obligatie Fonds N bestaat per december 2016. In bovenstaande grafiek en koersoverzicht zijn de koersen tot december 2016 gebaseerd op het koersverloop van het fonds gedurende de periode waarin het fonds nog geen aandelenklassen had.

Allianz Europa Obligatie Fonds N is een in december 2016 opgerichte aandelenklasse van Allianz Europa Obligatie Fonds. In deze aandelenklasse kan worden deelgenomen door professionele beleggers uit de Allianz-Groep, die deze beleggingen aan hun klanten beschikbaar kunnen stellen. Allianz Europa Obligatie Fonds is een serie aandelen – ook wel een subfonds genoemd – van Allianz Paraplufonds N.V. Allianz Europa Obligatie Fonds is opgericht in 1972 en belegt haar vermogen hoofdzakelijk in obligaties die gen­ ­)oteerd zijn aan effectenbeurzen in de landen die deel uitmaken van de Europese Monetaire Unie, bij voorkeur in leningen van overheden van die landen. Ten hoogste 25% van het vermogen mag worden belegd in niet Euro-obligaties met een open wisselkoersrisico onder de voorwaarde dat deze obligaties genoteerd zijn op kapitaalmarkten van Europese landen die tevens zijn aangesloten bij de OESO. In het kader van een efficiënt portefeuillebeheer alsmede ter beperking van het rente- en valutarisico kan gebruik worden gemaakt van afgeleide instrumenten tot maximaal 100% van het fondsvermogen.

De benchmark van Allianz Europa Obligatie Fonds N is de Citigroup EMU Government Bond Index All Maturities.

Het vermogensbeheer, inhoudende het dagelijks managen van de beleggingsporefeuille conform het beleggingsbeleid en met in achtneming van de beleggingsrestricties, is uitbesteed aan Allianz Global Investors Europe, een partij gelieerd aan de directie van Allianz Paraplufonds.


Let op! Wie belegt loopt financieel risico. De waarde van je beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

De waardeontwikkeling van het fonds is afhankelijk van de waarde van de aandelen die in portefeuille worden gehouden en de dividenden die aan het fonds worden uitgekeerd.
Het dividendbeleid van Allianz Europa Obligatie Fonds N is er op gericht om uitsluitend dividend uit te keren indien en voor zover dat noodzakelijk is om de status van fiscale beleggingsinstelling te behouden. In beginsel keert Allianz Europa Obligatie Fonds N de voor dividend gereserveerde winsten binnen 8 maanden na afloop van het boekjaar (30 september) aan de aandeelhouders uit. Dit gebeurt onder inhouding van 15% dividendbelasting. 

Normaal gesproken wordt het dividend eenmaal per jaar uitbetaald. Het dividend kan bestaan uit cashdividend en/of stockdividend. Bij cashdividend wordt een bedrag gestort in je beleggingsportefeuille. Bij stockdividend krijgt je extra aandelen uitgekeerd.

Scroll horizontaal om meer te zien

2016/2017 € 1,80
2017/2018 € 1,40
2018/2019 € 1,60

Lopende kosten* per jaar: 0,20% (waarvan Beheervergoeding per jaar: 0,10%)

Lopende kosten, voorheen Total Expense Ratio (TER) zijn de totale kosten van de Allianz fondsen waarin je belegt. Lopende Kosten worden jou niet direct in rekening gebracht, maar zijn verwerkt in het rendement van het fonds. De lopende kosten ratio (%) wordt per fonds bepaald. Naast het vergelijken van rendementen is de Lopende Kosten Ratio een goede maatstaf voor het vergelijken van fondsen. Ieder jaar wordt de lopende kosten ratio opnieuw berekend op basis van totale kosten van het fonds. De lopende kosten van het fonds bevatten niet de kosten die in rekening gebracht kunnen worden voor het beheer van je verzekerings- of pensioenproduct.

Tevens dien je bij toetreding tot en uittreding uit het fonds rekening te houden met een op- of afslag van 0,05%, waarmee de intrinsieke waarde van het fonds kan worden vermeerderd of verminderd. Deze op- of afslag, die ten goede komt van het fonds, dient ter dekking van de aan- of verkoopkosten van de beleggingen van het fonds, om te voorkomen dat de zittende aandeelhouders worden benadeeld.


Allianz Paraplufonds N.V. is een instelling voor collectieve belegging in effecten als bedoeld in de richtlijn instellingen voor collectieve belegging in effecten. Dit houdt in dat aandelen in Allianz Paraplufonds N.V. mogen worden aangeboden in andere EU lidstaten in lijn met voornoemde richtlijn en dat het beleggingsbeleid van een subfonds dient te voldoen aan een aantal voorwaarden, die bedoeld zijn om de belegger te beschermen. Allianz Paraplufonds N.V. is geregistreerd bij en staat onder toezicht van Stichting Autoriteit Financiële Markten. Allianz Fund Administration and Management voert de directie over Allianz Paraplufonds N.V. Het basisprospectus, aanvullende prospectus en de essentiële beleggersinformatie zijn gratis verkrijgbaar. Vraag er naar en lees ze voordat je besluit tot aanschaf. Meer informatie over Allianz Paraplufonds N.V. vind je hier.
Wil je contact met ons? Wij zitten voor je klaar op werkdagen tussen 9:00 uur en 17:30. 

Wil je advies over een van onze verzekeringen? Neem dan contact op met een onafhankelijk adviseur bij jou in de buurt.