Allianz Europa Obligatie Fonds

Let op: Het Allianz Europa Obligatie Fonds is vervangen door Allianz Euro Government Bond I2. Op deze pagina vindt je de informatie over dit fonds tot het moment dat het is vervangen. Meer informatie over deze wijziging, zoals de veelgestelde vragen, vindt je hier.

Allianz Europa Obligatie Fonds is opgericht in 1972 en belegt haar vermogen hoofdzakelijk in obligaties die genoteerd zijn aan effectenbeurzen in de landen die deel uitmaken van de Europese Monetaire Unie, bij voorkeur in leningen van overheden van die landen. Ten hoogste 25% van het vermogen mag worden belegd in niet Euro-obligaties met een open wisselkoersrisico onder de voorwaarde dat deze obligaties genoteerd zijn op kapitaalmarkten van Europese landen die tevens zijn aangesloten bij de OESO. In het kader van een efficiënt portefeuillebeheer alsmede ter beperking van het rente- en valutarisico kan gebruik worden gemaakt van afgeleide instrumenten tot maximaal 100% van het fondsvermogen.
De benchmark van Allianz Europa Obligatie Fonds is de Citigroup EMU Government Bond Index All Maturities.

Het vermogensbeheer, inhoudende het dagelijks managen van de beleggingsportefeuille conform het beleggingsbeleid en met in achtneming van de beleggingsrestricties, is uitbesteed aan Allianz Global Investors Europe, een partij gelieerd aan de directie van Allianz Paraplufonds.

Let op! Wie belegt loopt financieel risico. De waarde van jouw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Het dividendbeleid van Allianz Europa Obligatie Fonds is er op gericht om uitsluitend dividend uit te keren, indien en voor zover dat noodzakelijk is om de status van fiscale beleggingsinstelling te behouden. In beginsel keert Allianz Europa Obligatie Fonds de voor dividend gereserveerde winsten binnen 8 maanden na afloop van het boekjaar (30 september) aan de aandeelhouders uit. Dit gebeurt onder inhouding van 15% dividendbelasting.

Scroll horizontaal om meer te zien

2010/2011 € 1,20
2011/2012 € 1,80
2012/2013 € 2,20
2013/2014 € 1,00 (02-2015 € 0,80 slotdividend)
2014/2015 € 1,40
2015/2016 € 1,60
2016/2017 € 1,80
2017/2018 € 1,40
2018/2019 € 1,60

Lopende kosten* per jaar: 0,60% (waarvan Beheervergoeding per jaar: 0,50%)

Lopende Kostenvoorheen Total Expense Ratio (TER) zijn de totale kosten van de Allianz fondsen waarin jij belegt. Lopende Kosten worden jou niet direct in rekening gebracht, maar zijn verwerkt in het rendement van het fonds. De lopende kosten ratio (%) wordt per fonds bepaald. Naast het vergelijken van rendementen is de Lopende Kosten Ratio een goede maatstaf voor het vergelijken van fondsen. Ieder jaar wordt de lopende kosten ratio opnieuw berekend op basis van totale kosten van het fonds. De lopende kosten van het fonds bevatten niet de kosten die in rekening gebracht kunnen worden voor het beheer van jouw verzekerings- of pensioenproduct.

Tevens dien jij bij toetreding tot en uittreding uit het fonds rekening te houden met een op- of afslag van 0,05%, waarmee de intrinsieke waarde van het fonds kan worden vermeerderd of verminderd. Deze op- of afslag, die ten goede komt van het fonds, dient ter dekking van de aan- of verkoopkosten van de beleggingen van het fonds, om te voorkomen dat de zittende aandeelhouders worden benadeeld.

Allianz Paraplufonds N.V. is een instelling voor collectieve belegging in effecten als bedoeld in de richtlijn instellingen voor collectieve belegging in effecten. Dit houdt in dat aandelen in Allianz Paraplufonds N.V. mogen worden aangeboden in andere EU lidstaten in lijn met voornoemde richtlijn en dat het beleggingsbeleid van een subfonds dient te voldoen aan een aantal voorwaarden, die bedoeld zijn om de belegger te beschermen. Allianz Paraplufonds N.V. is geregistreerd bij en staat onder toezicht van Stichting Autoriteit Financiële Markten. Allianz Fund Administration and Management voert de directie over Allianz Paraplufonds N.V. Het basisprospectus, aanvullende prospectus en de essentiële beleggersinformatie zijn gratis verkrijgbaar. Vraag er naar en lees ze voordat jij besluit tot aanschaf. Meer informatie over Allianz Paraplufonds N.V. vindt je hier.
Neem contact met ons op. 
Vraag advies bij een onafhankelijk adviseur bij jou in de buurt.