Allianz Europa Aandelen Fonds

Let op: Het Allianz Europa Aandelen Fonds is vervangen door Allianz Best Styles Europe Equity I2. Op deze pagina vind je de informatie over dit fonds tot het moment dat het is vervangen.  Meer informatie over deze wijziging, zoals de veelgestelde vragen, vind je hier.

Allianz Europa Aandelen Fonds is opgericht in 1990 en belegt hoofdzakelijk in aandelen van ondernemingen die genoteerd zijn op de beurzen van de Europese Unie. Ten aanzien van de samenstelling van de portefeuille zal een representatieve spreiding over verschillende sectoren en landen worden beoogd, om zo specifieke risico’s te beperken. Het beleggingsbeleid zal niet specifiek gericht zijn op het behalen van inkomsten, doch veeleer op het behalen van lange termijn vermogenswinsten. Het accent ligt daarbij op goed verhandelbare effecten in grotere ondernemingen, maar Allianz Europa Aandelen Fonds kan ook beleggen in kleinere ondernemingen waarvan de aandelen minder goed verhandelbaar zijn. Beoogd wordt door middel van actief beheer een gunstig resultaat te bereiken ten opzichte van de benchmark, de MSCI Pan-EuroTotal Return Index gemeten in euro.

Zowel uit het oogpunt van risicobeheersing als ter verhoging van het rendement kan Allianz Europa Aandelen Fonds gebruik maken van financiële instrumenten, zoals opties en futures.

Het vermogensbeheer, inhoudende het dagelijks managen van de beleggingsportefeuille conform het beleggingsbeleid en met inachtneming van de beleggingsrestricties, is uitbesteed aan Allianz Global Investors Europe, een partij gelieerd aan de directie van Allianz Paraplufonds.


Let op! Wie belegt loopt financieel risico. De waarde van je beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

De waardeontwikkeling van het fonds is afhankelijk van de waarde van de aandelen die in portefeuille worden gehouden en de dividenden die aan het fonds worden uitgekeerd.

Het dividendbeleid van Allianz Europa Aandelen Fonds is er op gericht om uitsluitend dividend uit te keren, indien en voor zover dat noodzakelijk is om de status van fiscale beleggingsinstelling te behouden. In beginsel keert Allianz Europa Aandelen Fonds de voor dividend gereserveerde winsten binnen 8 maanden na afloop van het boekjaar (30 september) aan de aandeelhouders uit. Dit gebeurt onder inhouding van 15% dividendbelasting.

Scroll horizontaal om meer te zien

2010/2011 € 1,80
2011/2012 € 1,40
2012/2013 € 1,20
2013/2014 € 1,40
2014/2015 € 1,80
2015/2016 € 1,60
2016/2017 € 2,80
2017/2018 € 2,00
2018/2019 € 3,00

Lopende kosten* per jaar: 1,11% (waarvan Beheervergoeding per jaar: 1,00%)

Lopende kosten, voorheen Total Expense Ratio (TER) zijn de totale kosten van de Allianz fondsen waarin je belegt. Lopende Kosten worden jou niet direct in rekening gebracht, maar zijn verwerkt in het rendement van het fonds. De lopende kosten ratio (%) wordt per fonds bepaald. Naast het vergelijken van rendementen is de Lopende Kosten Ratio een goede maatstaf voor het vergelijken van fondsen. Ieder jaar wordt de lopende kosten ratio opnieuw berekend op basis van totale kosten van het fonds. De lopende kosten van het fonds bevatten niet de kosten die in rekening gebracht kunnen worden voor het beheer van je verzekerings- of pensioenproduct.

Tevens dien je bij toetreding tot en uittreding uit het fonds rekening te houden met een op- of afslag van 0,05%, waarmee de intrinsieke waarde van het fonds kan worden vermeerderd of verminderd. Deze op- of afslag, die ten goede komt van het fonds, dient ter dekking van de aan- of verkoopkosten van de beleggingen van het fonds, om te voorkomen dat de zittende aandeelhouders worden benadeeld.


Allianz Paraplufonds N.V. is een instelling voor collectieve belegging in effecten als bedoeld in de richtlijn instellingen voor collectieve belegging in effecten. Dit houdt in dat aandelen in Allianz Paraplufonds N.V. mogen worden aangeboden in andere EU lidstaten in lijn met voornoemde richtlijn en dat het beleggingsbeleid van een subfonds dient te voldoen aan een aantal voorwaarden, die bedoeld zijn om de belegger te beschermen. Allianz Paraplufonds N.V. is geregistreerd bij en staat onder toezicht van Stichting Autoriteit Financiële Markten. Allianz Fund Administration and Management voert de directie over Allianz Paraplufonds N.V. Het basisprospectus, aanvullende prospectus en de essentiële beleggersinformatie zijn gratis verkrijgbaar. Vraag er naar en lees ze voordat je besluit tot aanschaf. Meer informatie over Allianz Paraplufonds N.V. vind je hier.
Wil je contact met ons? Wij zitten voor je klaar op werkdagen tussen 9:00 uur en 17:30. 

Wil je advies over een van onze verzekeringen? Neem dan contact op met een onafhankelijk adviseur bij jou in de buurt.