Allianz Amerika Aandelen Fonds N

Let op: Het Allianz Amerika Aandelen Fonds N is vervangen door  Allianz Best Styles US Equity IT4. Op deze pagina vind je informatie over dit fonds tot het moment dat het is vervangen. Meer informatie over deze wijziging, zoals de veelgestelde vragen, vind je hier.
De aandelenklasse Allianz Amerika Aandelen Fonds N bestaat per december 2016. In bovenstaande grafiek en koersoverzicht zijn de koersen tot december 2016 gebaseerd op het koersverloop van het fonds gedurende de periode waarin het fonds nog geen aandelenklassen had.

Allianz Amerika Aandelen Fonds N is een in december 2016 opgerichte aandelenklasse van Allianz Amerika Aandelen Fonds. In deze aandelenklasse kan worden deelgenomen door professionele beleggers uit de Allianz-Groep, die deze beleggingen aan hun klanten beschikbaar kunnen stellen. Allianz Amerika Aandelen Fonds is een serie aandelen – ook wel een subfonds genoemd – van Allianz Paraplufonds N.V. Allianz Amerika Aandelen Fonds bestaat sinds 2004 en belegt hoofdzakelijk in aandelen van ondernemingen waarvan de aandelen zijn genoteerd op beurzen in de Verenigde Staten van Amerika. Beoogd wordt om door middel van actief beheer een gunstig resultaat te bereiken ten opzichte van de benchmark, Standard & Poor’s 500 Total Return Index gemeten in euro, door waardevermeerdering van en door opbrengsten, zoals dividenden en rente, uit de door het Allianz Amerika Aandelen Fonds N gehouden aandelen.

Allianz Amerika Aandelen Fonds N geeft uitvoering aan het beleggingsbeleid door 85% of meer van het beheerde vermogen te beleggen in Allianz US Best Styles Equity, een subfonds van Allianz Global Investors Fund SICAV (“Allianz Global Investors Fund”), zijnde een in Luxemburg gevestigde icbe. Allianz Amerika Aandelen Fonds belegt in Allianz US Best Styles Equity tegen marktconforme voorwaarden.

Allianz US Best Styles Equity kwalificeert als master-icbe in de zin van artikel 1:1 van de Wft. Het Allianz Amerika Aandelen Fonds kwalificeert als feeder-icbe in de zin van artikel 1:1 van de Wft. De AFM heeft ingestemd met de belegging door Allianz Amerika Aandelen Fonds in Allianz US Best Styles Equity.


Let op! Wie belegt loopt financieel risico. De waarde van je beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

De waardeontwikkeling van het fonds is afhankelijk van de waarde van de aandelen die in portefeuille worden gehouden en de dividenden die aan het fonds worden uitgekeerd.

Het dividendbeleid van Allianz Amerika Aandelen Fonds N is er op gericht om uitsluitend dividend uit te keren indien en voor zover dat noodzakelijk is om de status van fiscale beleggingsinstelling te behouden. In beginsel keert Allianz Amerika Aandelen Fonds N de voor dividend gereserveerde winsten binnen 8 maanden na afloop van het boekjaar (30 september) aan de aandeelhouders uit. Dit gebeurt onder inhouding van 15% dividendbelasting.

Scroll horizontaal om meer te zien

2016/2017 € 0,20
2017/2018 € 0,20
2018/2019 € 0,40

Lopende kosten* per jaar: 0,66% (waarvan Beheervergoeding per jaar: 0,51%)

Lopende kosten, voorheen Total Expense Ratio (TER) zijn de totale kosten van de Allianz fondsen waarin je belegt , inclusief kosten voor het beheer van het fonds (beheervergoeding). Lopende Kosten worden jou niet direct in rekening gebracht, maar zijn verwerkt in het rendement van het fonds. De lopende kosten ratio (%) wordt per fonds bepaald. Naast het vergelijken van rendementen is de Lopende Kosten Ratio een goede maatstaf voor het vergelijken van fondsen. Ieder jaar wordt de lopende kosten ratio opnieuw berekend op basis van totale kosten van het fonds.

Tevens dien je bij toetreding tot en uittreding uit het fonds mogelijk rekening te houden met een op- of afslag van 0,20%, waarmee de intrinsieke waarde van het fonds kan worden vermeerderd of verminderd.  Deze op- of afslag, die ten goede komt van het fonds, dient ter dekking van de aan- of verkoopkosten van de beleggingen van het fonds, om te voorkomen dat de zittende aandeelhouders worden benadeeld.


Allianz Paraplufonds N.V. is een instelling voor collectieve belegging in effecten als bedoeld in de richtlijn instellingen voor collectieve belegging in effecten. Dit houdt in dat aandelen in Allianz Paraplufonds N.V. mogen worden aangeboden in andere EU lidstaten in lijn met voornoemde richtlijn en dat het beleggingsbeleid van een subfonds dient te voldoen aan een aantal voorwaarden, die bedoeld zijn om de belegger te beschermen. Allianz Paraplufonds N.V. is geregistreerd bij en staat onder toezicht van Stichting Autoriteit Financiële Markten. Allianz Fund Administration and Management voert de directie over Allianz Paraplufonds N.V. Het basisprospectus, aanvullende prospectus en de essentiële beleggersinformatie zijn gratis verkrijgbaar. Vraag er naar en lees ze voordat je besluit tot aanschaf. Meer informatie over Allianz Paraplufonds N.V. vind je hier.
Wil je contact met ons? Wij zitten voor je klaar op werkdagen tussen 9:00 uur en 17:30. 

Wil je advies over een van onze verzekeringen? Neem dan contact op met een onafhankelijk adviseur bij jou in de buurt.