Allianz Amerika Aandelen Fonds

Let op: Het Allianz Amerika Aandelen Fonds is vervangen door Allianz Best Styles US Equity I2. Op deze pagina vindt je de informatie over dit fonds tot het moment dat het is vervangen. Meer informatie over deze wijziging, zoals de veelgestelde vragen, vindt je hier.
Allianz Amerika Aandelen Fonds bestaat sinds 2004 en belegt hoofdzakelijk in aandelen van ondernemingen waarvan de aandelen zijn genoteerd op beurzen in de Verenigde Staten van Amerika. Beoogd wordt om door middel van actief beheer een gunstig resultaat te bereiken ten opzichte van de benchmark, Standard & Poor’s 500 Total Return Index gemeten in euro, door waardevermeerdering van en door opbrengsten, zoals dividenden en rente, uit de door het Allianz Amerika Aandelen Fonds gehouden aandelen.

Allianz Amerika Aandelen Fonds geeft uitvoering aan het beleggingsbeleid door met ingang van 16 november 2015 85% of meer van het beheerde vermogen te beleggen in Allianz US Best Styles Equity, een subfonds van Allianz Global Investors Fund SICAV (“Allianz Global Investors Fund”), zijnde een in Luxemburg gevestigde icbe. Allianz Amerika Aandelen Fonds belegt in Allianz US Best Styles Equity tegen marktconforme voorwaarden.

Allianz US Best Styles Equity kwalificeert als master-icbe in de zin van artikel 1:1 van de Wft. Het Allianz Amerika Aandelen Fonds kwalificeert als feeder-icbe in de zin van artikel 1:1 van de Wft. De AFM heeft ingestemd met de belegging door Allianz Amerika Aandelen Fonds in Allianz US Best Styles Equity.
Let op! Wie belegt loopt financieel risico. De waarde van jouw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
De waardeontwikkeling van het fonds is afhankelijk van de waarde van de aandelen die in portefeuille worden gehouden en de dividenden die aan het fonds worden uitgekeerd.
Het dividendbeleid van Allianz Amerika Aandelen Fonds is er op gericht om uitsluitend dividend uit te keren, indien en voor zover dat noodzakelijk is om de status van fiscale beleggingsinstelling te behouden. In beginsel keert Allianz Amerika Aandelen Fonds de voor dividend gereserveerde winsten binnen 8 maanden na afloop van het boekjaar (30 september) aan de aandeelhouders uit. Dit gebeurt onder inhouding van 15% dividendbelasting.

Scroll horizontaal om meer te zien

2010/2011 € 0,20
2011/2012 € 0,20
2012/2013 -
2013/2014 -
2014/2015 -
2015/2016 -
2016/2017 € 0,20
2017/2018 € 0,20
2018-2019 € 0,40

Lopende kosten* per jaar: 1,01% (waarvan Beheervergoeding per jaar: 0,86%)

Lopende Kosten, voorheen Total Expense Ratio (TER) zijn de totale kosten van de Allianz fondsen waarin jij belegt , inclusief kosten voor het beheer van het fonds (beheervergoeding). Lopende Kosten worden jou niet direct in rekening gebracht, maar zijn verwerkt in het rendement van het fonds. De lopende kosten ratio (%) wordt per fonds bepaald. Naast het vergelijken van rendementen is de Lopende Kosten Ratio een goede maatstaf voor het vergelijken van fondsen. Ieder jaar wordt de lopende kosten ratio opnieuw berekend op basis van totale kosten van het fonds.

Tevens dien jij bij toetreding tot en uittreding uit het fonds mogelijk rekening te houden met een op- of afslag van 0,20%, waarmee de intrinsieke waarde van het fonds kan worden vermeerderd of verminderd.  Deze op- of afslag, die ten goede komt van het fonds, dient ter dekking van de aan- of verkoopkosten van de beleggingen van het fonds, om te voorkomen dat de zittende aandeelhouders worden benadeeld.

Allianz Paraplufonds N.V. is een instelling voor collectieve belegging in effecten als bedoeld in de richtlijn instellingen voor collectieve belegging in effecten. Dit houdt in dat aandelen in Allianz Paraplufonds N.V. mogen worden aangeboden in andere EU lidstaten in lijn met voornoemde richtlijn en dat het beleggingsbeleid van een subfonds dient te voldoen aan een aantal voorwaarden, die bedoeld zijn om de belegger te beschermen. Allianz Paraplufonds N.V. is geregistreerd bij en staat onder toezicht van Stichting Autoriteit Financiële Markten. Allianz Fund Administration and Management voert de directie over Allianz Paraplufonds N.V. Het basisprospectus, aanvullende prospectus en de essentiële beleggersinformatie zijn gratis verkrijgbaar. Vraag er naar en lees ze voordat jij besluit tot aanschaf. Meer informatie over Allianz Paraplufonds N.V. vindt je hier.
Neem contact met ons op. 
Vraag advies bij een onafhankelijk adviseur bij jou in de buurt.