Allianz Geldmarkt Fonds N

Let op: Het Allianz Geldmarkt Fonds N is vervangen door  Allianz Treasury Short Term Plus Euro IT4. Op deze pagina vind je informatie over dit fonds tot het moment dat het is vervangen. Meer informatie over deze wijziging, zoals de veelgestelde vragen, vind je hier.
De aandelenklasse Allianz Geldmarkt Fonds N bestaat per december 2016. In bovenstaande grafiek en koersoverzicht zijn de koersen tot december 2016 gebaseerd op het koersverloop van het fonds gedurende de periode waarin het fonds nog geen aandelenklassen had.

Allianz Geldmarkt Fonds N is een in december 2016 opgerichte aandelenklasse van Allianz Geldmarkt Fonds. In deze aandelenklasse kan worden deelgenomen door professionele beleggers uit de Allianz-Groep, die deze beleggingen aan hun klanten beschikbaar kunnen stellen. Allianz Geldmarkt Fonds is een serie aandelen – ook wel een subfonds genoemd – van Allianz Paraplufonds N.V. Allianz Geldmarkt Fonds belegt hoofdzakelijk in rentedragende schuldvorderingen luidende in euro met een maximale looptijd van een jaar, zoals deposito’s, geldmarktpapier en kortlopende obligaties. Allianz Geldmarkt Fonds N heeft de mogelijkheid om de beleggingen, zowel direct als indirect aan te houden. De beleggingen hebben betrekking op het euro-gebied. Allianz Geldmarkt Fonds N kan gebruik maken van derivaten zoals opties, futures, warrants en swaps. Deze kunnen worden toegepast voor het afdekken van risico’s, efficiënt portefeuillebeheer en verhoging van het rendement. Bij het gebruik van derivaten wordt ervoor zorg gedragen dat de portefeuille als geheel binnen de beleggingsrestricties blijft.

De benchmark van het fonds is 1-maands Euribor. Allianz Geldmarkt Fonds N belegt enkel in euro gedenomineerde waarden. Hierdoor is er geen sprake van valutarisico.


Let op! Wie belegt loopt financieel risico. De waarde van je beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

De waardeontwikkeling van het fonds is afhankelijk van de waarde van de aandelen die in portefeuille worden gehouden en de dividenden die aan het fonds worden uitgekeerd.

Het dividendbeleid van Allianz Geldmarkt Fonds N is er op gericht om uitsluitend dividend uit te keren indien en voor zover dat noodzakelijk is om de status van fiscale beleggingsinstelling te behouden. In beginsel keert Allianz Geldmarkt Fonds N de voor dividend gereserveerde winsten binnen 8 maanden na afloop van het boekjaar (30 september) aan de aandeelhouders uit. Dit gebeurt onder inhouding van 15% dividendbelasting.

Scroll horizontaal om meer te zien

2016/2017 € 1,40
2017/2018 € 0,60
2018/2019 € 0,40

Lopende kosten* per jaar: 0,18% (waarvan Beheervergoeding per jaar: 0,05%)

Lopende kosten, voorheen Total Expense Ratio (TER) zijn de totale kosten van de Allianz fondsen waarin je belegt , inclusief kosten voor het beheer van het fonds (beheervergoeding). Lopende Kosten worden jou niet direct in rekening gebracht, maar zijn verwerkt in het rendement van het fonds. De lopende kosten ratio (%) wordt per fonds bepaald. Naast het vergelijken van rendementen is de Lopende Kosten Ratio een goede maatstaf voor het vergelijken van fondsen. Ieder jaar wordt de lopende kosten ratio opnieuw berekend op basis van totale kosten van het fonds.

Tevens dien je bij toetreding tot en uittreding uit het fonds mogelijk rekening te houden met een op- of afslag van 0,20%, waarmee de intrinsieke waarde van het fonds kan worden vermeerderd of verminderd.  Deze op- of afslag, die ten goede komt van het fonds, dient ter dekking van de aan- of verkoopkosten van de beleggingen van het fonds, om te voorkomen dat de zittende aandeelhouders worden benadeeld.


Allianz Paraplufonds N.V. is een instelling voor collectieve belegging in effecten als bedoeld in de richtlijn instellingen voor collectieve belegging in effecten. Dit houdt in dat aandelen in Allianz Paraplufonds N.V. mogen worden aangeboden in andere EU lidstaten in lijn met voornoemde richtlijn en dat het beleggingsbeleid van een subfonds dient te voldoen aan een aantal voorwaarden, die bedoeld zijn om de belegger te beschermen. Allianz Paraplufonds N.V. is geregistreerd bij en staat onder toezicht van Stichting Autoriteit Financiële Markten. Allianz Fund Administration and Management voert de directie over Allianz Paraplufonds N.V. Het basisprospectus, aanvullende prospectus en de essentiële beleggersinformatie zijn gratis verkrijgbaar. Vraag er naar en lees ze voordat je besluit tot aanschaf. Meer informatie over Allianz Paraplufonds N.V. vind je hier.
Wil je contact met ons? Wij zitten voor je klaar op werkdagen tussen 9:00 uur en 17:30. 

Wil je advies over een van onze verzekeringen? Neem dan contact op met een onafhankelijk adviseur bij jou in de buurt.