Wat is een Collectieve Waardeoverdracht?

Een werkgever kan besluiten om na wisseling van de pensioenuitvoerder de opgebouwde waarde in een pensioenregeling – na premievrijmaking daarvan - over te dragen naar een andere pensioenuitvoerder.

Voor Collectieve Waardeoverdrachten tussen verzekeraars onderling zijn afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Protocol collectieve waardeoverdracht. Allianz werkt hier aan mee. Dus bij collectieve waardeoverdrachten van en naar een andere pensioenuitvoerders, zal Allianz– waar mogelijk – dit protocol toepassen.

In de Pensioenwet zijn de voorwaarden vastgelegd waaraan Allianz moet voldoen bij collectieve waardeoverdracht. Allianz werkt mee aan het Protocol collectieve waardeoverdracht. Een collectieve  waardeoverdracht betreft vooral de pensioenaanspraken van actieve deelnemers. Daarom beschrijft het protocol hoofdzakelijk de overdracht van alle actieve deelnemers van de pensioenregeling, conform artikel 83 PW. Er wordt beperkt aandacht gegeven aan de overdracht van gewezen deelnemers en pensioengerechtigden.

Een van de voorwaarden is dat collectieve waardeoverdracht slechts mogelijk is indien de betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, gewezen partners en pensioengerechtigden schriftelijk zijn geïnformeerd en geen bezwaar hebben.  Gebruikelijk is dat een adviseur en een werkgever dit traject invullen. Met bijvoorbeeld een informatiesessie en persoonlijke gesprekken.

Soms is het beter om expliciete instemming van de verzekerde te vragen. Vooral als er bijvoorbeeld garanties zijn. De informatieplicht zoals vastgelegd in bovenstaande bepaling zegt niet dat de partner geïnformeerd moet worden.

In algemene termen kan worden gesteld dat wanneer risico’s voor de deelnemer wijzigen, sprake is van een complexe overdracht. Voor een complexe waardeoverdracht gebruiken we het meldingsformulier. Dit is bijvoorbeeld het geval bij overdracht van een DB-regeling naar een DC-regeling (maar kan ook spelen bij overdracht naar een pensioenfonds). Bij complexe collectieve waardeoverdrachten sturen pensioenuitvoerders – in belang van zorgvuldigheid voor alle partijen – nadrukkelijk op expliciete instemming van de betrokkenen.
  1. Wij informeren de oude pensioenuitvoerder over de voorgenomen waardeoverdracht
  2. De oude pensioenuitvoerder stuurt Allianz de voorlopige overdrachtswaarde
  3. Allianz maakt voor de werkgever een offerte
  4. De werkgever informeert zijn werknemers (en bij complexe waardeoverdracht vraagt hij ook om expliciete toestemming van de werknemers.  En geeft deze aan ons door.
  5. De oude pensioenuitvoerder maakt de <driepartijenovereenkomst>(link naar PDF)
  6. De oude pensioenuitvoerder krijgt (na akkoord van Allianz, de werkgever) goedkeuring van de DNB.
  7. Allianz ontvangt de overdrachtswaarde en verwerkt deze
  8. De deelnemer ontvangt een bevestiging van de verwerkte waardeoverdracht in zijn Persoonlijke Pensioen Portaal