Gezondheidsverklaring voor overlijdensrisicoverzekering

✓ Gemakkelijk online
✓ Snel de uitslag
✓ 24/7 beschikbaar
Voor een overlijdensrisicoverzekering vul je een gezondheidsverklaring in. De verklaring bestaat uit vragen over je gezondheid en over ziektes, aandoeningen en gebreken die je ooit hebt gehad. Wij beoordelen je antwoorden om vast te stellen of we je kunnen verzekeren. In de meeste gevallen kun je zonder meer een overlijdensrisicoverzekering afsluiten. Soms krijg je aanvullende vragen. En soms vragen we je om een onderzoek door een arts. 
Wanneer je besluit om een ORV af te sluiten, hebben we ook een gezondheidsverklaring nodig. Je vraagt een overlijdensrisicoverzekering aan in 3 stappen: 
Je vraagt de overlijdensrisicoverzekering aan. Je kiest de vorm, het bedrag, de looptijd en wie de uitkering krijgt.

Na je aanvraag ontvang je twee e-mails om in te loggen voor de online gezondheidsverklaring. Je vult de gezondheidsverklaring in. Heb je vragen? Lees dan onze tips voor het invullen van de gezondheidsverklaring. 

Wij beoordelen je gezondheidsverklaring. Meestal is het in orde. Soms hebben wij meer informatie nodig. En soms vragen wij om een onderzoek door een arts. Het opvragen van aanvullende medische informatie mogen wij alleen met jouw toestemming. Deze toestemming geef je ons door de machtiging te ondertekenen die je in het portaal van de gezondheidsverklaring ontvangt. Hiermee machtig je ons voor het opvragen van medische aanvullende informatie bij bijvoorbeeld je huisarts of specialist.

Wij beoordelen je aanvraag en je gezondheidsverklaring. Hebben wij geen vragen? Dan ontvang je de verzekeringspolis binnen 10 minuten per e-mail. Je verzekering start dan vanaf de ingangsdatum op de polis.

Wordt je tegen extra voorwaarden door ons geaccepteerd? Dan ontvang je een uitleg van het medisch advies. Dat gebeurt ook als we de verzekeringsaanvraag afwijzen.

Meld je een klacht, ziekte of aandoening op je gezondheidsverklaring? Dan hebben wij misschien aanvullende informatie nodig van je huisarts of specialist. Hiervoor vragen wij altijd je toestemming. Ook kan het zijn dat wij vragen om onderzoek door een arts. In onze folder over de medische keuring lees je hier meer over.

Als wij alle benodigde informatie hebben, beoordelen wij je aanvraag. Je hoort dan snel of je een overlijdensrisicoverzekering bij ons kunt afsluiten.

Voor ons medisch acceptatieproces werken wij samen met Sedgwick. Dit betekent dat je medische gegevens mogelijk naar Sedgwick wordt gestuurd voor een verdere medische beoordeling. Je wordt in dat geval direct benaderd door Sedgwick. Een eventueel premievoorstel of polis ontvang  je van Allianz.  

Sedgwick heeft zich gespecialiseerd in de medische beoordeling van consumenten die een overlijdensrisicoverzekering willen sluiten. Net als bij Allianz, staat bij Sedgwick de klantrelatie centraal. Sedgwick werkt efficiënt, resultaatgericht en houdt tijdens het medisch traject rekening met je wensen.  Uiteraard zijn de vertrouwelijkheid en bescherming van je persoonsgegevens goed geborgd.

Na de medische beoordeling zijn er drie mogelijkheden:

  1. Je kunt de overlijdensrisicoverzekering afsluiten tegen de normale premie.
  2. Je kunt de overlijdensrisicoverzekering afsluiten tegen afwijkende voorwaarden, zoals een hogere premie of kortere looptijd.
  3. Je kunt geen overlijdensrisicoverzekering bij ons afsluiten.

Je ontvangt altijd uitleg over de uitkomst van onze medische beoordeling. 

Lees voor het invullen van de gezondheidsverklaring:

●        de handleiding gezondheidsverklaring

●        de toelichting op de gezondheidsverklaring

●        de tips voor het invullen van de gezondheidsverklaring

Op de website van het Verbond van Verzekeraars vind je ook informatie over de gezondheidsverklaring en medische acceptatie. In de video hieronder krijg je tips voor het invullen van de gezondheidsverklaring.

Wij willen weten hoe je gezondheid is om te bepalen of je bij ons een kunt afsluiten. En zo ja, tegen welke premie en voorwaarden. Wij maken een inschatting of er een verhoogd risico is dat je tijdens de looptijd van de verzekering overlijdt. Om dit risico te kunnen beoordelen, stellen we vragen over je gezondheid. Je arts kijkt anders naar je gezondheid, dan wij. De arts kijkt naar het verbeteren van je gezondheid.

Op de gezondheidsverklaring vul je alle klachten, ziekten en aandoeningen in die je hebt. Of die je ooit hebt gehad. Er zijn een altijd uitzonderingen als jekanker hebt gehad. Dit heeft te maken met het zogenaamde schone lei beleid dat 1 januari 2021 is ingegaan. Hierover lees je meer bij de veelgestelde vragen‘Schone lei beleid, hoe werkt het?’.

Lees ook onze tips voor het invullen van de gezondheidsverklaring.

Kom je er niet uit? Of weet je niet goed wat je moet invullen? Bel ons dan op 088 - 577 60 70. Of mail ons via [email protected]. Vermeld in het onderwerp van je mail het polisnummer. Als je dit niet weet, vermeld dan je naam, adres en geboortedatum.

Dan hoef je dat in sommige gevallen niet te melden. Dit is afhankelijk van het verzekerde bedrag dat je aanvraagt, hoe lang het geleden is en het soort kanker. Wil je weten of je dit moet melden, beantwoord dan hier een aantal vragen. Je ziet direct of je in jouw situatie de kanker die jij hebt gehad moet melden of niet. Alle informatie hierover is ook terug te vinden in de toelichting van de gezondheidsverklaring. Lees deze toelichting goed door vóór het invullen van de gezondheidsverklaring.

Als je in de gezondheidsverklaring iets vermeld wat niet had gehoeven, dan wordt dit door onze medisch acceptanten uiteraard niet meegenomen in je beoordeling.

Dit komt door het Schone lei beleid. De minister van Financiën heeft met het Verbond en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) afspraken gemaakt over een zogenaamde ‘schone lei’ regeling voor ex-kankerpatiënten. De regeling is 1 januari 2021 ingegaan. 

Als je een verzekering aanvraagt, moet je alle gevraagde informatie aan ons doorgeven. Dat is de mededelingsplicht. Vul de gezondheidsverklaring dus eerlijk in. En doe dit zelf. Laat geen antwoorden weg. Zo zorg je ervoor dat je je aan de mededelingsplicht houdt. En zo voorkom je veel gedoe, onzekerheid of teleurstelling later. Ontdekken wij bij de medische beoordeling dat je niet volledig was? Of dat je belangrijke informatie hebt verzwegen? Dan kunnen wij geen verzekering afgeven.

Overlijd je tijdens de verzekering? En ontdekken wij dan dat je niet volledig bent geweest? Dan is er grote kans dat we niet of minder uitbetalen. 

Verandert je gezondheid voordat je je verzekeringspolis hebt ontvangen? Geef dit dan direct aan ons door. Zo houd je je aan de mededelingsplicht. Mail de verandering aan [email protected]. Vermeld in het onderwerp van je mail het polisnummer. Als je dit niet weet, vermeld dan je naam, adres en geboortedatum.

Verandert je gezondheid nadat je de polis hebt ontvangen? Dan hoeft je dat niet door te geven.

Als je een klacht, ziekte of aandoening hebt ingevuld op je gezondheidsverklaring, willen wij soms informatie van je huisarts of je specialist. Die informatie kunnen wij alleen opvragen met jouw toestemming. Je geeft die toestemming met een machtiging.

Tijdens het online invullen van de gezondheidsverklaring staat er automatisch een machtiging klaar voor iedere klacht, ziekte en aandoening die je invult. Onderteken de betreffende machtiging(en) en stuur de machtiging(en) zo snel mogelijk naar ons op.

Als wij je huisarts of specialist om informatie vragen, ontvang je hierover een e-mail. Als wij geen reactie van je huisarts of specialist ontvangen, sturen wij tot twee keer toe een herinneringsbrief. Ook dit laten we je per e-mail weten. Om de beoordeling te versnellen, kun je ook zelf contact opnemen met je (huis)arts of specialist en hem vragen om de aanvullende informatie snel naar ons te sturen. Soms is het niet nodig om aanvullende informatie op te vragen en dan gebruiken wij de machtiging(en) niet. 

Je hebt het recht om als eerste van de medische acceptatie afdeling te horen wat de uitkomst van de medische beoordeling is.. Dus nog voordat wij dat horen. Dit heet het recht op eerste kennisneming  

Wil je dit recht gebruiken? Meld dit dan bij je aanvraag via [email protected]. Vermeld in het onderwerp je polisnummer, beginnend met 47. Als je dit niet weet, vermeld dan je naam, adres en geboortedatum. Schrijf in de e-mail dat je bij een afwijkend advies als eerste geïnformeerd wilt worden. Op basis van de uitkomst van de medische beoordeling kun je de aanvraag intrekken. 

Met het blokkeringsrecht mag je de keuringsarts verbieden het rapport aan de verzekeraar door te sturen. Op deze manier kun je een afwijzing voorkomen. Je kunt dan de aanvraag intrekken en een nieuwe aanvraag indienen bij een andere verzekeraar. Dit kan belangrijk zijn om te voorkomen dat je bij het aanvragen van een andere verzekering in de problemen komt. Want verzekeraars vragen altijd of je al eens bent afgewezen voor een verzekering. Die vraag moet je eerlijk beantwoorden. Ben jij al een keer afgewezen dan is de kans groter dat een andere verzekeraar dat ook doet. En dat is heel vervelend.

Als je het blokkeringsrecht gebruikt, stoppen wij je aanvraag en kun je dus bij ons geen overlijdensrisicoverzekering afsluiten.

Als je het niet eens bent met de medische beoordeling, kun je de reden daarvan aan ons doorgeven via [email protected] Vermeld in het onderwerp je polisnummer. Als je dit niet weet, vermeld dan je naam, adres en geboortedatum. De medische afdeling neemt dan contact met je op.  
Soms kunnen we je alleen verzekeren tegen een hogere premie. Dit heet ‘accepteren met afwijkende voorwaarden’. Je ontvangt een bericht van onze medische afdeling met de medische beoordeling. Ook ontvang je meestal je polis met de premieverhoging. Ben je het niet eens met de premieverhoging, dan kun je de verzekering opzeggen. Als je dit binnen 30 dagen doet, krijg je de al betaalde premies terug.

Als je gezondheidsverklaring geen bijzonderheden bevat, dan ontvang je binnen 10 minuten een e-mail met de verzekeringspolis en de voorwaarden. Je verzekering start dan vanaf de ingangsdatum op de polis.

Als wij aanvullende medische informatie nodig hebben of als er een medische keuring nodig is, dan kunnen wij de polis pas opmaken als wij over alle benodigde informatie beschikken.

Zodra je je polis hebt ontvangen, ben je verzekerd. In de polis vind je je persoonsgegevens, de premie, het verzekerde bedrag en de looptijd van je verzekering. Staat er iets in je polis wat niet juist is, neem dan contact met ons op.

Heb je vragen over de gezondheidsverklaring of de medische beoordeling? Bel ons dan 088 - 577 60 70.  Ofmail naar [email protected].
Neem contact met ons op. 
Vraag advies bij een onafhankelijk adviseur bij jou in de buurt.