Verzeker u tegen ziekteverzuim


Bekijk de verzuimverzekeringen van Allianz
 

Hoe moet ik volgens de Arbowet ziekteverzuim aanpakken?

Als u personeel in dienst heeft, bent u verantwoordelijk voor een gezonde en veilige werkplek. De rechten en plichten van u en uw medewerkers op dit gebied zijn vastgelegd in de Arbowet. In de Arbowet staat bijvoorbeeld wat u moet doen om verzuim van uw medewerkers tegen te gaan.
De Arbowet kent heel wat verplichtingen en regels. U moet bijvoorbeeld een zo goed mogelijk arbeidsomstandighedenbeleid opstellen, ongevallen melden bij de Arbeidsinspectie en trainingen geven over veiligheid en gezondheid. Een van de verplichtingen is dus ook om een ziekteverzuimbeleid op te stellen. 
Een ziekteverzuimbeleid gaat in op hoe u voorkomt dat uw medewerkers ziek worden en hoe u ze begeleidt als ze ziek zijn. Wat de juiste aanpak is, is heel erg afhankelijk van onder meer uw bedrijfstak, de omvang van uw bedrijf en de bedrijfscultuur. In het algemeen geldt: hoe jonger het personeel en hoe meer flexibele arbeid, hoe lager het verzuim. Een plan voor ziekteverzuim is dus maatwerk. Een arbodienst kan u helpen bij dit plan.

Dit zijn de belangrijkste onderdelen van een ziekteverzuimbeleid:

 • Ziekteverzuimpreventie
  Hierin staan de maatregelen die u neemt om te voorkomen dat uw medewerkers ziek worden en hoe u het risico op ziekte beperkt.
   
 • Ziekteverzuimprotocol
  Hierin staan de processen rondom ziekmelden, verzuimcontrole, verzuimbegeleiding, re-integratie bij langdurig verzuim, loondoorbetaling bij ziekte en de verrekening van vakantiedagen. Door deze processen te omschrijven weet iedereen wat de rechten en plichten zijn en hoe ze moeten handelen.
   
 • Verzuimtraining
  U volgt deze training samen met andere leidinggevenden om te leren welke rol u heeft volgens het ziekteverzuimbeleid. U weet dan welke vragen u wettelijk wel en niet mag stellen. En hoe u efficiënt communiceert met uw zieke medewerker, waardoor deze zo snel mogelijk terugkeert.
   
 • Verzuimregistratie/-analyse
  Cijfers en analyses kunnen aantonen of een ziekteverzuimbeleid effectief is en welke patronen er zijn. Is er een beperkt aantal langdurige verzuimgevallen? Of is er sprake van verzuim bij veel medewerkers? Dit inzicht helpt bij de aanpak van het ziekteverzuim.
   
 • Begeleiding bij re-integratie
  Om te voorkomen dat medewerkers lang ziek blijven, moet een casemanager (een medewerker of externe partij) het ziekteverzuimproces bewaken. Deze casemanager begeleidt de zieke medewerkers, zodat ze sneller kunnen terugkeren op de werkplek.
   
 • Protocol voor conflicten
  Tijdens het verzuimproces of de re-integratie kan gemakkelijk onenigheid ontstaan. In het ziekteverzuimbeleid moet daarom duidelijk beschreven staan hoe partijen dan moeten handelen. Bijvoorbeeld voor een second opinion of wanneer het loon opgeschort (tijdelijk stopgezet) kan worden.

Als uw medewerker door ziekte thuiszit, loopt u het risico dat u 2 jaar lang het loon moet doorbetalen. U kunt dit verzuimrisico afdekken of verkleinen met een verzuimverzekering.

Bij Allianz kunt u kiezen uit:

 • Verzuimverzekering conventioneel. Deze verzekering vergoedt voor iedere zieke medewerker per ziektedag een vooraf afgesproken percentage van het loon. Dit percentage is 70%, 80%, 90% of 100% voor het eerste en/of tweede ziektejaar. Met een maximum van 170% over de eerste 2 jaar.
 • Verzuimverzekering Stop-Loss. Hierbij heeft u een soort eigen risico: het ‘eigen behoud’. Voor dit eigen risico kijken we naar het  normale ziekteverzuim in de voorgaande jaren. Dit is voor uw rekening. Komt het ziekteverzuim boven dit bedrag uit? Dan keert de verzekering uit. 
Neem contact met ons op. 
Vraag advies bij een onafhankelijk adviseur bij jou in de buurt.