Gezondheidswaarborgen

Met het Allianz DGA Pakket kunt u ook risico’s verzekeren. Om een goede inschatting te kunnen maken van deze risico’s, is informatie nodig over uw gezondheid. Hiervoor maken wij gebruik van een gezondheidsverklaring met vragen over uw gezondheid.

Medisch adviseur

De medisch adviseur van Allianz geeft aan de hand van uw antwoorden in de gezondheidsverklaring en eventuele aanvullende gevraag­de gegevens een advies aan Allianz. Afhankelijk van uw gezondheidssituatie, kan de medisch adviseur Allianz adviseren om u te accepteren onder normale voorwaarden, een hogere premie dan normaal te vragen en/of aanvullende voorwaarden te stellen. Hij kan ook helemaal afwijzend adviseren. Op de website van het verbond van Verzekeraars vindt u alle informatie over de gezondheidsverklaring, uw rechten, uw plichten en wat u kunt verwachten.

Een gezondheidsverklaring invullen

Keuringsgrenzen

Soms is een gezondheidsverklaring niet voldoende. Bijvoorbeeld wanneer u één of meerdere vragen in de gezondheidsverklaring met “ja” beantwoordt. Dan kan de medisch adviseur u om nadere informatie verzoeken. De medisch adviseur mag altijd nadere vragen stellen of gericht keuren als hij daartoe aanleiding ziet. Of als u een hoger bedrag bij overlijden wilt verzekeren. Dan kunnen wij van u een (uitgebreide) medische keuring vragen. Een bloedonderzoek, een X-thorax en een ECG kunnen deel uitmaken van deze uitgebreide medische keuring. Lees ook “U moet worden gekeurd. Wat nu?”.

Gezondheidsverklaring of keuring?

Voor een overlijdensrisicoverzekering en een arbeidsongeschiktheidsverzekering gelden verschillende gezondheidswaarborgen bij verschillende leeftijden en verzekerde bedragen. Graag verwijzen wij u naar onderstaande tabel waarin u kunt aflezen wanneer wij wat van u nodig hebben.

gezondheidsverklaring

Toelichting tabel

  • Overlijdensrisico: het risicokapitaal is het verzekerd bedrag bij overlijden dat u heeft aange­vraagd.
  • Arbeidsongeschiktheidsrisico: de totale premie van de verzekering die u heeft aangevraagd.
  • Het hoogste bedrag van deze twee risico’s bepaalt welke gezondheids­waarborgen worden gevraagd.
  • De genoemde overlijdensrisicokapitalen in de tabel zijn inclusief verzekerde bedragen van bij andere maatschappijen aangevraagde of al lopende overlijdensrisicoverzekeringen.

Vragengrens

Verzekeraars mogen niet zomaar iemand keuren. Ook mogen ze niet alles vragen. Bijvoorbeeld omdat sommige zaken privacygevoelig zijn. Verder moeten de vragen en de medische keuring zo gericht mogelijk zijn. De verzekeraar mag je niet onderzoeken op iets wat voor de beoordeling van het risico niet nodig is. Deze regels of ‘beperkingen’ staan in de Wet op de medische keuringen. Die beperkingen gelden voor verzekeringen onder een bepaald bedrag. Dat bedrag noemen we ‘de vragengrens’. Er zijn twee vragengrenzen:

Voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen        
Het totaal verzekerde bedrag per jaar.

Voor overlijdensrisicoverzekeringen
Het totaal verzekerde bedrag aan overlijdensrisicoverzekeringen over een periode van drie jaar. De vragengrens wordt om de drie jaar aangepast. De actuele vragengrens is te vinden op www.allesoververzekeren.nl/begrippen/medische-keuring.

Vertrouwelijkheid van medische gegevens

Uw medische gegevens worden, samen met eventuele andere medische stuk­ken, in het medisch dossier bewaard. Medische gegevens zijn vertrouwelijk en worden ook als zodanig behandeld. Dat wil zeggen dat ze in principe alleen voor de medisch adviseur toegankelijk zijn. In bepaalde gevallen kan het nodig zijn om uw medische gegevens ook voor te leggen aan de medisch adviseur van een herverzekeringsmaatschappij. In wet- en regelgeving is vastgelegd wat wel en niet mag met medische gegevens van een verzekerde. Die bepalingen zijn uitgewerkt in onder andere de Gedragscode ‘Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen’ en in het Protocol Verzekeringskeuringen.