Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Bij het Allianz Pensioen is altijd verzekerd:

  •  Levenslang ouderdomspensioen na de pensioendatum voor de medewerker. 
  • Partnerpensioen na de pensioendatum. Een pensioen voor de partner van de medewerker als deze medewerker na de pensioendatum overlijdt. De partner ontvangt dan levenslang iedere maand bijvoorbeeld 70% van het oorspronkelijke ouderdomspensioen.
  • Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Bij arbeidsongeschiktheid heeft een medewerker inkomensverlies. Dat betekent een lagere pensioenopbouw, omdat de pensioenpremies gekoppeld zijn aan het inkomen. Allianz betaalt dan de pensioenpremie voor het deel dat uw medewerker arbeidsongeschikt is.

U kunt het Allianz Pensioen gratis uitbreiden met de volgende pensioensoorten:

  • Partnerpensioen bij overlijden van de medewerker tijdens het dienstverband. Een pensioen voor de partner van de medewerker als deze medewerker voor de pensioendatum overlijdt.
  • Wezenpensioen bij overlijden van de medewerker tijdens het dienstverband. Een maandelijkse uitkering voor de kinderen als de deelnemer tijdens het dienstverband overlijdt.
  • Anw-hiaatpensioen bij overlijden van de medewerker tijdens het dienstverband. Dit noemen we een tijdelijk aanvullend nabestaandenpensioen
  • WIA-excedent. Een aanvullend pensioen boven het WIA-dagloon wanneer een medewerker een WIA-uitkering ontvangt voor gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid.
  • WGA-hiaat Een aanvullend pensioen wanneer de medewerker een WGA-uitkering ontvangt voor gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid.
  • De mogelijkheid voor uw medewerkers om bij te sparen tot aan het fiscale maximum.
  • Allianz Pensioenklik: een gegarandeerd pensioen na de pensioendatum.

Bij het Allianz Pensioen is geen verzekering voor werkeloosheid mee te verzekeren.

Het Allianz Pensioen is een premieovereenkomst (of beschikbare-premieregeling) op basis van beleggen. Dat wil zeggen dat de hoogte van het pensioen niet van tevoren vaststaat. Het uiteindelijke pensioenkapitaal dat een medewerker op de einddatum krijgt, is onder meer afhankelijk van de hoogte van de premie, het aantal jaren dat de werknemer pensioen opbouwt en de resultaten op de beleggingen. Ook is het belangrijk hoe hoog de marktrente is op de pensioendatum.

U betaalt als werkgever de premie, die de basis is voor het pensioenkapitaal. U kunt met uw werknemers afspreken of zij een deel meebetalen. Allianz belegt de premie in een beleggingsmix. Dat gebeurt via Allianz Pensioen Beleggen, een specifieke beleggingsstrategie voor pensioenopbouw. De betaalde premie en de beleggingen resulteren in een pensioenkapitaal. Met dit kapitaal kopen uw werknemers op de pensioendatum een periodieke pensioenuitkering aan. Zij krijgen dan hun leven lang een maandelijkse uitkering. 

U kunt met uw werknemers afspraken maken over een eigen bijdrage. Hoe u omgaat met de eigen bijdrage van de werknemer, legt u vast in het pensioenreglement. Bespreek met uw financieel adviseur hoe een eigen bijdrage werkt.

U betaalt voor het administreren van de pensioenregeling administratiekosten. Deze administratiekosten zijn afhankelijk van het aantal werknemers. Elk jaar kijken we hoeveel werknemers deelnemen aan het Allianz Pensioen. 

Aantal deelnemers Kosten per deelnemer per maand

Kosten per deelnemer per maand
Van t/m € 7,08
0 9 € 7,08
10 24 € 7,08
25 49 € 7,08
50 99 €6,25
100 en meer € 5,00


Daarnaast betaalt u voor de verzekering iedere maand een vaste pensioenpremie. De hoogte van deze premie hangt af van het salaris en de leeftijd van uw deelnemende werknemers. U betaalt ook risicopremie voor de aanvullende verzekeringen die voor uw werknemers verplicht zijn. De hoogte van die premie wordt elk jaar opnieuw aangepast. Die premie is namelijk afhankelijk van de leeftijd van de werknemer, de marktrente en van andere factoren, zoals salarisontwikkelingen. Uw financieel adviseur kan enkele berekeningen voor u maken zodat u een indicatie heeft van de lasten. 

Uw werknemer betaalt (naast een eventuele eigen bijdrage) de kosten voor de beleggingen. Deze kosten verrekenen we met het rendement van de beleggingen. Ook betaalt uw werknemer de kosten voor het beheer van de beleggingen. Deze kosten halen we maandelijks van de beleggingen af.

Voor de administratiekosten die u betaalt, doen we het dagelijkse beheer van uw pensioenregeling. Zoals salarisaanpassingen, nieuwe werknemers opnemen in de regeling, en werknemers die uit dienst gaan uit de regeling verwijderen. Wat we precies voor u doen en de hoogte van deze administratiekosten leggen we vast in de uitvoeringsovereenkomst.