Fiscale aspecten

Allianz incasseert de risicopremies voor de Allianz Collectieve Overlijdensrisicoverzekering bij u als werkgever. De premies moeten met de werknemer via het salaris worden verrekend (gebruteerd). Anders zijn de uitkeringen belast als inkomsten uit arbeid, met uitzondering van een uitkering ter hoogte van maximaal drie brutomaandsalarissen. Er moet dus in beginsel loonbelasting over de premies worden ingehouden, voor zover de verzekerde uitkering uitkomt boven drie brutomaandsalarissen. Vervolgens wordt de risicopremie dan verrekend met het nettosalaris van de werknemer.

Vanwege de wetgeving over gelijke behandeling van werknemers zijn de risicopremies sekseneutraal. Daarnaast mag de brutering van de risicopremie en de verrekening van de risicopremie met het nettosalaris geen gevolgen voor de hoogte van het nettosalaris hebben. Maar omdat de hoogte van de risicopremie mede afhankelijk is van de leeftijd van de werknemer, zal dat wel tot verschillen leiden. Het nettosalaris van een oudere werknemer zal na verrekening lager zijn dan dat van zijn jongere collega die verder hetzelfde brutosalaris heeft en voor wie dezelfde uitkering is verzekerd. Die gevolgen blijven uit als het verzekerd bedrag gemaximeerd is tot drie maandsalarissen of als de risicopremies onder de hierna beschreven Werkkostenregeling (WKR)  vallen.

De vrije ruimte van 1,2%

Onder de WKR mag u als werkgever tot 1,2% van de loonsom besteden aan het personeel zonder dat deze verstrekkingen of vergoedingen tot het belastbare loon worden gerekend. Vergoedingen en verstrekkingen die onder de vrijstelling van 1,2% kunnen vallen, zijn bijvoorbeeld: een kerstpakket, een personeelsreis, een fiets van de zaak of de risicopremie van een collectieve overlijdensrisicoverzekering. In dat geval hoeft u  dus geen loonheffing in te houden over de risicopremie. De risicopremie hoeft dan ook niet meer verrekend te worden met het nettoloon van de werknemer. En de uitkering is bij overlijden niet belast voor de loon- en inkomstenbelasting.

Als u deze vrije ruimte al heeft benut, kunt u de risicopremies onder de eindheffing van de loonbelasting brengen.

De eindheffing

Onder de WKR kunt u als werkgever ook beloningsbestanddelen als eindheffingsbestanddeel aanwijzen die uitgaan boven de vrije ruimte. Over het meerdere moet u dan 80% eindheffing betalen. Maar ook dan wordt het belastbare loon van de werknemer niet verhoogd, Als de vrije ruimte dus al is benut, kunnen de risicopremies worden aangewezen als eindheffingsbestanddeel. U bent dan de eindheffing van 80% van de premie verschuldigd, maar voor de werknemer behoren de risicopremies niet tot het belaste loon. De risicopremie hoeft niet te worden verrekend met het nettoloon. En de uitkering is bij overlijden ook niet belast voor de loon- en inkomstenbelasting.

Gebruikelijkheidstoets

Voorwaarde voor toepassing van de WKR is wel dat het verstrekken van de aangewezen eindheffingsbestanddelen gebruikelijk is. In de praktijk ziet de Belastingdienst beloningsbestanddelen tot € 2.400,- per werknemer per jaar als gebruikelijk . Bij bedragen daarboven kan  de Belastingdienst onderzoeken of de verstrekking ongebruikelijk is.

Wilt u zeker weten of u de risicopremies als eindheffingsbestanddeel kunt aanwijzen, samen met eventuele andere verstrekkingen die u al heeft aangewezen? Vraag dan om een advies aan de Belastingdienst of  uw accountant of financieel adviseur.

Voorbeeld

Stel dat de risicopremie van € 264,- per jaar is (premie  bestemd voor de uitkering boven drie maandsalarissen). En het inkomstenbelastingtarief is 52%. Dan zijn de volgende situaties mogelijk:

  1. WKR is van toepassing, de vrije ruimte van 1,2% kan worden gebruikt. U verstrekt netto € 264,- onbelast voor de loonheffing, de risicopremie hoeft niet verrekend te worden met het nettosalaris van de werknemer en de uitkering bij overlijden is onbelast.
  2. WKR is van toepassing, de vrije ruimte is verbruikt.  U verstrekt netto € 264,- en draagt 80% eindheffing (€ 211,-) af. De totale kosten bedragen voor de werkgever dus € 475,-, de risicopremie hoeft niet te worden verrekend met het nettosalaris en de uitkering bij overlijden is onbelast.
  3. WKR is niet van toepassing. U verstrekt een brutoloon van € 550,- en draagt 52% loonheffing af, zodat € 264,- netto resteert. Het verschil bedraagt € 75,- ten faveure van de WKR.

Allianz adviseert u om de fiscale aspecten altijd te overleggen met uw financieel adviseur of uw accountant.