Informatie over uw variabele pensioen

Een variabel pensioen is een pensioen dat elk jaar wordt aangepast. Uw Allianz Direct Ingaand Keuze Pensioen is ook een variabel pensioen. Voor het Allianz Direct Ingaand Keuze Pensioen stellen we ieder jaar opnieuw in januari de hoogte van het variabele deel en daarmee uw nieuwe uitkeringen vast. Dit doen we met behulp van het behaalde rendement in het jaar ervoor, de actuele rentecurve van de DNB en hoe oud we denken dat mensen gaan worden. Voor 2019 hebben wij uw pensioenuitkering opnieuw vastgesteld. U heeft hiervoor een waardeoverzicht ontvangen. Meer informatie vindt u op deze pagina.

Waardeoverzicht

Ieder jaar ontvangt u van ons een waardeoverzicht. In dit waardeoverzicht staat de waardeontwikkeling van het variabele deel van uw pensioenuitkering. Ook staat hierin wat uw nieuwe uitkering uit het variabele deel wordt voor het nieuwe jaar. Samen met het vaste deel van uw pensioenuitkering vormt dit uw gehele pensioenuitkering uit het Allianz Direct Ingaand Keuze Pensioen. We versturen het waardeoverzicht altijd in de 3e week van januari zodat u op tijd op de hoogte bent wat uw nieuwe uitkering wordt.

Pensioenbeleggen

In het Allianz Direct Ingaand Keuze Pensioen is de hoogte van uw totale pensioenuitkering onder andere afhankelijk van beleggingen. Wij beleggen namelijk met een deel van uw pensioenkapitaal. Het deel dat gebruikt is voor uw variabele pensioenuitkering beleggen wij volgens een goed uitgedachte financiële strategie, met de juiste mix tussen rendement en risico. En dat doen we in fondsen die al jarenlang uitstekende resultaten laten zien.

Om maximaal te kunnen profiteren brengen we geen wijzigingen aan in de beleggingsmix zolang wij uitkeren. Wel zorgen we er voor dat het renterisico in uw verzekering blijft passen bij uw leeftijd.

Wilt u nog eens rustig nalezen hoe het Allianz Direct Ingaand Keuze Pensioen werkt? Onze brochure lezen of de algemene voorwaarden raadplegen? Klik hier.

Vragen over het waardeoverzicht

Wat is het waardeoverzicht?U ontvangt het waardeoverzicht omdat uw uitkering ieder jaar in januari opnieuw wordt vastgesteld. Het waardeoverzicht is een overzicht van de betaalde inleg, ingehouden kosten, uitgekeerde pensioenuitkeringen, bijgeschreven risicopremie en het behaalde rendement op de beleggingen in het afgelopen jaar.

Om u meer inzicht te geven in de ontwikkeling van uw pensioenuitkering en de waarde van de beleggingen, hebben Verzekeraars met elkaar afgesproken om vergelijkbare waardeoverzichten te versturen aan iedereen met een pensioenverzekering met beleggingen

Ja, wij raden u aan om de waardeoverzichten te bewaren. Dan beschikt u altijd over de juiste gegevens. Ook kunt u op deze manier de kosten- en waardeontwikkeling van uw verzekering van jaar tot jaar volgen.

Nee, de waarde van een pensioenverzekering hoeft niet opgegeven te worden. Het waardeoverzicht is niet bedoeld voor fiscale doeleinden.

Het totaalbedrag aan variabele pensioenuitkeringen vind u bij “betaalde uitkeringen” op het waardeoverzicht. Op dit bedrag hebben wij nog belasting ingehouden. Het bedrag dat u op uw bankrekening heeft ontvangen is dus lager. De hoogte van de loonbelasting en sociale premies die wij hebben inhouden en afgedragen aan de Belastingdienst ziet u op de jaaropgave die u 1 keer per jaar uiterlijk 1 maart ontvangt.

In het waardeoverzicht onder het kopje “Specificatie nieuwe pensioenuitkering in 2020” leest u hoe hoog uw nieuwe uitkering is.

Het rendement op de beurs wordt veroorzaakt door stijging van aandelenkoersen. De hoogte van uw variabele pensioen is niet alleen afhankelijk van het rendement op aandelen. Goed om te weten is dat de beleggingsmix van uw Direct Ingaand Keuze Pensioen maar voor 31% in aandelen belegt. Het andere deel wordt geïnvesteerd in een mix van obligaties. Kijk in de beleggingsupdate op onze website voor meer informatie over uw beleggingsmix en behaalde beleggingsresultaten. U vindt onze beleggingsupdate op www.allianz.nl/beleggingsupdates.

Daarnaast is de hoogte van uw uitkering afhankelijk van de gemiddelde levensverwachting. Hoe ouder u wordt, hoe langer wij moeten uitkeren. In 2019 had de aanpassing van de levensverwachting een licht positief effect op uw uitkering. In 2020 is dit een licht negatief effect.

Tenslotte speelt ook de rente een belangrijke rol. Op dit moment is er sprake van een dalende rente (een door De Nederlandsche Bank voorgeschreven rentecurve wordt hierbij gebuikt).

Als u bovendien de variant heeft gekozen met een variabel pensioen met een daling, dan moet deze daling eerst goed worden gemaakt door beleggingsrendement voordat de uitkering kan gaan stijgen.

Is uw variabele pensioen in 2019 ingegaan? Dan zijn ook de eenmalige poliskosten van € 275 naast de doorlopende kosten ingehouden. U heeft dus in het eerste jaar extra kosten die goed gemaakt moeten worden door beleggingsrendement om het jaar erna een hogere of gelijke uitkering te kunnen ontvangen.

Dit is een bruto bedrag. Wij houden bij het uitbetalen loonbelasting en premies voor de Belastingdienst op uw bruto uitkering in voordat wij de uitkering aan u uitbetalen. U ontvangt van ons ieder jaar vóór 1 maart een jaaropgave met daarin hoeveel wij  ingehouden hebben op uw uitkering.

U ontvangt eenmalig nadat uw uitkering is ingegaan een uitkeringsspecificatie én op het moment de inhouding van loonbelasting wijzigt (bijvoorbeeld als u loonheffingskorting wilt toepassen wat u voorheen niet deed). Hierin leest u hoe hoog de uitkering is die u op uw bankrekening ontvangt.

U heeft (deels) gekozen voor een variabele uitkering. Bij het Allianz Direct Ingaand Keuze Pensioen heeft u geen mogelijkheid uw beleggingen te wijzigen. Wij maken bij het deel waarbij wordt belegd gebruik van een zogenaamde life cycle. Naarmate uw beleggingshorizon korter wordt bouwen wij het aandeel langlopende obligaties en daarmee het risico af. U leest hier meer over in onze brochure “Beleggingsschema Allianz Direct Ingaand Keuze Pensioen”.

Uit uw polis blijkt de verhouding tussen uw ouderdomspensioen en uw partnerpensioen. Meestal is het partnerpensioen 70% van uw ouderdomspensioen. Deze verhouding geldt ook voor uw herrekende uitkering. Op moment van overlijden herrekenen we eerst het ouderdomspensioen en stellen daarna de uitkering voor uw partner vast (70% daarvan).

Wij herrekenen alle uitkeringen voor al onze klanten die een Direct Ingaand Keuze Pensioen hebben per 1 januari van het nieuwe jaar. Wij hebben hiervoor gekozen omdat dit aansluit bij de frequentie van de jaarlijkse wijzigingen van de AOW, pensioenfondsen en gebruikelijk ook bij salarissen uit dienstbetrekking. Ook willen wij onze kosten zo laag mogelijk houden. Dit is gunstiger voor uw uitkering. Heeft u uw pensioen afgesloten aan het einde van een jaar, dan wordt u dus inderdaad al snel geconfronteerd met een herrekening van uw uitkering.

Bij aanvang van uw Direct Ingaand Keuze Pensioen heeft u keuze uit twee varianten, namelijk een variant die hoger begint met een daling of een variant die lager begint, maar zonder daling. Dit kunt u nadat uw uitkering is ingegaan niet meer wijzigen. In de brief die u bij uw waardeoverzicht ontvangen heeft staat welke variant u gekozen heeft. U kunt dit ook lezen op uw polis.

Met het variabele deel belegt u in een zorgvuldig samengestelde beleggingsmix met zeven onafhankelijke beleggingsfondsen. De verhouding tussen aandelen en obligaties blijft gedurende de looptijd gelijk. Wel vindt er een afbouw plaats van long duration obligaties (dit zijn (staats)obligaties met een hele lange looptijd), waardoor het belang in reguliere staatsobligaties met een kortere looptijd groeit. Dit doen wij omdat wij de invloed van renteschommelingen willen beperken naarmate uw beleggingshorizon korter wordt. U leest hier meer over in onze brochure “Beleggingsschema Allianz Direct Ingaand Keuze Pensioen”.

Goed om te weten is dat de beleggingsmix maar voor 31% in aandelen belegt. Het andere deel wordt geïnvesteerd in een mix van obligaties. Het rendement op aandelen speelt een minder grote rol dan u misschien zou verwachten. Het beleggingsbeleid is namelijk niet zo zeer gericht op het behalen van het hoogste rendement, maar op het zoveel mogelijk bereiken van de verwachte hoogte van de uitkering binnen de door u gekozen uitkeringsvariant.

Kijk in de beleggingsupdate op onze website voor meer informatie over uw beleggingsmix en behaalde beleggingsresultaten. U vindt onze beleggingsupdate op www.allianz.nl/beleggingsupdates.

Ja, de gemiddelde levensverwachting van gepensioneerden is iets gestegen ten opzichte van vorig jaar. Dit heeft een licht negatief effect op uw nieuwe uitkering.