Informatie over uw variabele pensioen

Een variabel pensioen is een pensioen dat elk jaar wordt aangepast. Uw Allianz Direct Ingaand Keuze Pensioen is ook een variabel pensioen. Voor het Allianz Direct Ingaand Keuze Pensioen stellen we ieder jaar opnieuw in januari de hoogte van het variabele deel en daarmee uw nieuwe uitkeringen vast. Dit doen we met behulp van het behaalde rendement in het jaar ervoor, de actuele rentecurve van de DNB en hoe oud we denken dat mensen gaan worden. Voor 2019 hebben wij uw pensioenuitkering opnieuw vastgesteld. U heeft hiervoor een waardeoverzicht ontvangen. Meer informatie vindt u op deze pagina.

Waardeoverzicht

Ieder jaar ontvangt u van ons een waardeoverzicht. In dit waardeoverzicht staat de waardeontwikkeling van het variabele deel van uw pensioenuitkering. Ook staat hierin wat uw nieuwe uitkering uit het variabele deel wordt voor het nieuwe jaar. Samen met het vaste deel van uw pensioenuitkering vormt dit uw gehele pensioenuitkering uit het Allianz Direct Ingaand Keuze Pensioen. We versturen het waardeoverzicht altijd in de 3e week van januari zodat u op tijd op de hoogte bent wat uw nieuwe uitkering wordt.

Pensioenbeleggen

In het Allianz Direct Ingaand Keuze Pensioen is de hoogte van uw totale pensioenuitkering onder andere afhankelijk van beleggingen. Wij beleggen namelijk met een deel van uw pensioenkapitaal. Het deel dat gebruikt is voor uw variabele pensioenuitkering beleggen wij volgens een goed uitgedachte financiële strategie, met de juiste mix tussen rendement en risico. En dat doen we in fondsen die al jarenlang uitstekende resultaten laten zien.

Om maximaal te kunnen profiteren brengen we geen wijzigingen aan in de beleggingsmix zolang wij uitkeren. Wel zorgen we er voor dat het renterisico in uw verzekering blijft passen bij uw leeftijd.

Wilt u nog eens rustig nalezen hoe het Allianz Direct Ingaand Keuze Pensioen werkt? Onze brochure lezen of de algemene voorwaarden raadplegen? Klik hier.

Vragen over het waardeoverzicht

U ontvangt het waardeoverzicht omdat uw uitkering ieder jaar in januari opnieuw wordt vastgesteld. Het waardeoverzicht is een overzicht van de betaalde inleg, ingehouden kosten, uitgekeerde pensioenuitkeringen, bijgeschreven risicopremie en het behaalde rendement op de beleggingen in het afgelopen jaar.

Om u meer inzicht te geven in de ontwikkeling van uw pensioenuitkering en de waarde van uw beleggingsdeel in uw pensioenuitkering, hebben Verzekeraars met elkaar afgesproken om vergelijkbare waardeoverzichten te versturen aan iedereen met een pensioenverzekering met beleggingen.

Ja, wij raden u aan om de waardeoverzichten te bewaren. Dan beschikt u altijd over de juiste gegevens. Ook kunt u op deze manier de kosten- en waardeontwikkeling van uw verzekering van jaar tot jaar volgen.

Nee, de waarde van een pensioenverzekering hoeft niet opgegeven te worden. Het waardeoverzicht is niet bedoeld voor fiscale doeleinden.

Het totaalbedrag aan variabele pensioenuitkeringen vind u bij “betaalde uitkeringen” op het waardeoverzicht. Als u daarnaast ook nog een vaste pensioenuitkering heeft ontvangen, kunt u deze hierbij optellen om zo tot het totaal aan pensioenuitkeringen in 2018 te komen.

In het waardeoverzicht onder het kopje “Specificatie nieuwe pensioenuitkering in 2019” leest u hoe hoog uw nieuwe uitkering is.

Ja, dat kan. Het vaste deel van uw uitkering staat vast, maar uw variabele deel in uw uitkering kan lager zijn. Een belangrijke factor daarin zijn de beleggingen. De beleggingsopbrengst moet bijvoorbeeld ook kosten en/of een eventuele daling (bij de variant met een dalend uitkeringsschema) eerst goedmaken. Als de beleggingsopbrengst niet voldoende is of zelfs negatief, dan kan uw pensioenuitkering lager worden.

Als uw uitkering uit het variabele deel lager is dan vorig jaar, dan hebben uw beleggingen de kosten nog niet goedgemaakt. Of de standaard daling, als u de dalende variant heeft van het Direct Ingaand Keuze Pensioen heeft, is nog niet goedgemaakt. Wel is de gemiddelde levensverwachting iets gedaald. Wij verwachten dus korter aan u te moeten uitkeren. Daar houden wij ook rekening mee bij het bepalen van de nieuwe uitkering. Daarnaast is de rentecurve zoals gepubliceerd door De Nederlandse Bank gewijzigd. (kies hier voor Thema financiele markten en rente en bij Trefwoorden op Geldmarkt).

Dit is een bruto bedrag. Wij houden bij het uitbetalen belastingen en premies voor de Belastingdienst op uw bruto uitkering in voordat wij de uitkering aan u uitbetalen. U ontvangt van ons ieder jaar vóór 1 maart een jaaropgave met daarin hoeveel wij aan u uitbetaald hebben en hoeveel wij aan belastingen en premies ingehouden hebben op uw uitkering.

Wij brengen kosten in rekening voor de administratie, het beheer van uw pensioenuitkering en er zijn beheer- en beleggingskosten in uw beleggingen.

Administratie- en poliskosten
De eenmalige administratiekosten aan het begin zijn € 275,- en de poliskosten € 45,-, € 50,-, € 55,- of € 65,- per jaar. Deze jaarlijkse poliskosten zijn afhankelijk van de door u gekozen uitkeringstermijn. Bij maanduitbetaling betaalt u € 65,- en bij jaaruitbetaling € 45,- per jaar.

De (eenmalige) administratiekosten worden in het eerste jaar onttrokken uit de beleggingswaarde van het variabele deel door beleggingen te verkopen. De jaarlijkse poliskosten worden maandelijks onttrokken uit de beleggingswaarde van het variabele deel door elke uitkeringsperiode hiervoor beleggingen te verkopen.

Beheer- en beleggingskosten
De totale beleggingskosten zijn 0,43% per jaar. De totale beleggingskosten bestaan uit lopende kosten en beheerkosten. De lopende kosten zijn de kosten die de fondsbeheerder maakt voor het beheer van de fondsen. Deze lopende kosten worden binnen het beleggingsfonds geheven en worden verrekend met de koers van de fondsen.

Naast de kosten die de fondsbeheerder in de koers verwerkt, brengt Allianz kosten in rekening voor onder andere het beheren van de beleggingsmix, de wijzigingen van de beleggingen binnen de beleggingsmix en het informeren over de beleggingen. Dit zijn de beheerkosten. Dit bedrag brengen we maandelijks in rekening door het verkopen van participaties. De beheerkosten verschillen per fonds. De hoogte van de totale beleggingskosten kan per jaar verschillen.

We rebalancen (herverdelen) ieder kwartaal de gekozen beleggingsportefeuille. Dat wil zeggen dat we de beleggingsportefeuille terugbrengen naar de oorspronkelijke verdeling over verschillende beleggingscategorieën. Dit is nodig om scheefgroei als gevolg van koersontwikkelingen (het veranderen van het risicoprofiel) in een beleggingsportefeuille tegen te gaan. Voor rebalancen brengen we geen kosten in rekening. De eventuele op- en afslagen zijn verwerkt in de koers van het fonds.

Belangrijk! U betaalt deze kosten niet apart. Ze zijn al in uw pensioenuitkering verrekend.

U heeft (deels) gekozen voor een variabele uitkering. Bij het Allianz Direct Ingaand Keuze Pensioen heeft u geen mogelijkheid uw beleggingen te wijzigen. Wij maken bij het deel waarbij wordt belegd gebruik van een zogenaamde life cycle. Naarmate uw beleggingshorizon korter wordt bouwen wij het aandeel langlopende obligaties en daarmee het risico af. U leest hier meer over in onze brochure “Beleggingsschema Allianz Direct Ingaand Keuze Pensioen”.

Uit uw polis blijkt de verhouding tussen uw ouderdomspensioen en uw partnerpensioen. Meestal is het partnerpensioen 70% van uw ouderdomspensioen. Deze verhouding geldt ook voor uw herrekende uitkering. Op moment van overlijden herrekenen we eerst het ouderdomspensioen en stellen daarna de uitkering voor uw partner vast (70% daarvan).

Wij herrekenen alle uitkeringen voor al onze klanten die een Direct Ingaand Keuze Pensioen hebben per 1 januari van het nieuwe jaar. Wij hebben hiervoor gekozen omdat dit aansluit bij de frequentie van de jaarlijkse wijzigingen van de AOW, pensioenfondsen en gebruikelijk ook bij salarissen uit dienstbetrekking. Ook willen wij onze kosten zo laag mogelijk houden. Dit is gunstiger voor uw uitkering. Heeft u uw pensioen afgesloten aan het einde van een jaar, dan wordt u dus inderdaad al snel geconfronteerd met een herrekening van uw uitkering.

Bij aanvang van uw Direct Ingaand Keuze Pensioen heeft u keuze uit twee varianten, namelijk een variant met een “dalend uitkeringschema” of een variant zonder dalende uitkeringschema. Dit kunt u niet meer wijzigen. In de brief die u bij uw waardeoverzicht ontvangen heeft staat welke variant u gekozen heeft. Ook uit uw polis blijkt welke variant u heeft.

Heeft u gekozen voor de variant met een dalend uitkeringsschema, dan heeft u met ons afgesproken dat het variabele deel van uw uitkering jaarlijks daalt met 1,5%. Uw pensioenuitkering is hierdoor hoger begonnen dan een gegarandeerd vast pensioen. Het uitgangspunt bij deze variant is dat als de jaarlijkse beleggingsresultaten gelijk of beter zijn dan de jaarlijkse daling, deze er voor zorgen dat uw pensioenuitkering ongeveer gelijk blijft. U neemt daarmee een voorschot op het verwachte rendement. Maar de resultaten van beleggingen zijn onzeker. Ze kunnen meevallen, maar ook tegenvallen. Uw uitkering kan ook dalen.

Heeft u gekozen voor de variant met een uitkeringsschema dat niet daalt, dan betekent dit dat uw uitkering bij aanvang ongeveer dezelfde hoogte had als bij een gegarandeerd vast pensioen. Het uitgangspunt bij deze variant is dat uw pensioenuitkering kan stijgen als de beleggingsresultaten gunstig zijn. Maar de resultaten van beleggingen zijn onzeker. Ze kunnen meevallen, maar ook tegenvallen. Uw uitkering kan ook dalen.

De uitkering uit het deel waarmee u niet belegt blijft altijd gelijk.

Met het variabele deel belegt u in een zorgvuldig samengestelde beleggingsmix met zeven onafhankelijke beleggingsfondsen. De verhouding tussen aandelen en obligaties blijft gedurende de looptijd gelijk. Wel vindt er een afbouw plaats van long duration obligaties (dit zijn (staats)obligaties met een hele lange looptijd), waardoor het belang in reguliere staatsobligaties met een kortere looptijd  groeit. Dit doen wij omdat wij de invloed van renteschommelingen willen beperken naarmate uw beleggingshorizon korter wordt. U leest hier meer over in onze brochure “Beleggingsschema Allianz Direct Ingaand Keuze Pensioen”. 

Goed om te weten is dat de beleggingsmix maar voor 31% in aandelen belegt. Het andere deel wordt geïnvesteerd in een mix van obligaties. Het rendement op aandelen speelt een minder grote rol dan u misschien zou verwachten. Het beleggingsbeleid is namelijk niet zo zeer gericht op het behalen van het hoogste rendement, maar op het zoveel mogelijk bereiken van de verwachte hoogte van de uitkering binnen de door u gekozen uitkeringsvariant.

Kijk in de beleggingsupdate op onze website voor meer informatie over uw beleggingsmix en behaalde beleggingsresultaten. U vindt onze beleggingsupdate op www.allianz.nl/beleggingsupdates .

De ontwikkeling van uw variabel pensioen is afhankelijk van meer onderdelen dan alleen de beleggingen. De volgende onderdelen hebben ook invloed op de nieuwe uitkering:

•      De levensverwachting van gepensioneerden; een lagere levensverwachting zal uw uitkering verhogen, een hogere levensverwachting geeft een lagere uitkering. De levensverwachting is verlaagd, dus dit heeft een positief effect op uw variabele uitkering.

•      De betaalde uitkeringen; de al aan u betaalde uitkeringen verlagen het voor beleggen beschikbare bedrag.

•      De rente (een door de DNB voorgeschreven rentecurve); een lager verwacht renteverloop bij herrekening zal uw uitkering verlagen, een hoger verwacht renteverloop geeft een hogere uitkering.

•      De kosten die wij in rekening brengen; wij brengen eenmalig in het eerste jaar administratiekosten en jaarlijks poliskosten in rekening. Deze kosten brengen wij in mindering op de beleggingswaarde.

•      De fondsbeheerkosten; de beheerkosten die in uw waardeoverzicht staan zijn een onderdeel van de totale fondsbeheerkosten. De overige kosten van de fondsbeheerder zijn verwerkt in de koers van het fonds. De totale fondsbeheerkosten zijn 0,43% per jaar.

•      De risicobonus; wij voegen maandelijks een bedrag toe aan de beleggingswaarde. Dit noemen we de risicobonus. Dit doen we omdat als u of uw partner overlijdt, wij niet de volledige beleggingswaarde nodig hebben om de uitkering voort te zetten of te beëindigen. Het verschil tussen de beleggingswaarde en het bedrag dat wij nodig hebben om de uitkering voort te zetten, is voor Allianz. Daar staat tegenover dat wij een risicobonus toevoegen aan de beleggingswaarde zolang u leeft.

Ja, de levensverwachting is verlaagd. Dit heeft een positief effect op uw nieuwe uitkering.