Veelgestelde vragen bij het waardeoverzicht

Als polishouder van een beleggingsverzekering bij Allianz ontvangt u jaarlijks een waardeoverzicht. Het waardeoverzicht voldoet aan de strakke richtlijnen die zijn opgesteld door de commissie-De Ruiter. Met dit overzicht heeft u inzicht in de kosten en de waardeontwikkeling van uw beleggingsverzekering. Het waardeoverzicht is niet bedoeld voor fiscale doeleinden. De bedragen die u voor uw belastingaangifte gebruikt, kunnen afwijken van de vermelde bedragen. Indien van toepassing wordt u hierover apart geïnformeerd.

Mocht u na het lezen van deze uitleg nog vragen hebben, neemt u dan contact op met uw financieel adviseur. Hij kan u van dienst zijn met uitleg en advies. De gegevens van uw financieel adviseur kunt u terugvinden op uw polisblad. Heeft u geen adviseur of wilt u een andere adviseur? Via deze link vind u een financieel adviseur in uw buurt.

Het beleggingsresultaat bestaat uit de ontwikkelingen in de beurskoers en de herbelegging van het eventuele dividend.

Het eventuele dividend van de Allianz-fondsen wordt na een fondsafhankelijke inhouding automatisch herbelegd in hetzelfde fonds. De hoogte van deze inhouding kunt u terugvinden in uw algemene voorwaarden. Deze herbelegging is onderdeel van het resultaat van de beleggingen. Binnen de levensverzekering bent u geen dividendbelasting verschuldigd. Deze kunt u ook niet in mindering brengen op uw belastbaar inkomen.

Allianz biedt verschillende fondsen met verschillende risicoprofielen aan. Als een fonds een hoger rendement biedt, houdt dat vaak ook in dat er meer risico wordt gelopen.
Een veiliger fonds biedt vaker een lager rendement.

U belegt in fondsen en u wilt graag deze fondsverdeling aanpassen.  Het aanpassen van de fondsverdeling kan consequenties hebben voor uw doelkapitaal.  Wij gaan er altijd vanuit dat u dit besproken heeft met uw financieel adviseur. Voor het aanpassen van uw fondskeuze, kunt u gebruik maken van ons switchformulier. U kan zowel de fondsverdeling van huidige waarde aanpassen maar ook van de toekomstige premiebetalingen. Heeft u geen adviseur of wilt u een andere adviseur? Via deze link vind u een financieel adviseur in uw buurt.

 

Op het waardeoverzicht wordt een voorbeeldkapitaal berekend op basis van het historische rendement van het fonds Wanneer u meer wenst op te bouwen kunt u voor de mogelijkheden contact opnemen met uw financieel adviseur. Heeft u geen adviseur of wilt u een andere adviseur? Via deze link vind u een financieel adviseur in uw buurt.

De commissie de Ruiter verplicht een pessimistisch rendement op het overzicht te vermelden Dit doet echter geen afbreuk aan de afgesproken uitkeringsgarantie die op de polis staat vermeld.

Het pessimistisch rendement is gebaseerd op een wettelijk voorgeschreven tabel waarbij rekening gehouden is met een standaard looptijd van het contract en een bepaalde gekozen beleggingscategorie. Het is mogelijk dat het pessimistische rendement negatief is.

De premie voor de overlijdensdekking wordt maandelijks bepaald door het tarief te vermenigvuldigen met het risicobedrag. Het tarief is afhankelijk van (reken)leeftijd, geslacht en rookgedrag en kunt u terugvinden in de algemene voorwaarden. De rekenleeftijd is de leeftijd die de verzekerde heeft bereikt op de laatste polisverjaardag (ieder heel jaar na de ingangsdatum) eventueel aangepast met een medische leeftijdscorrectie of medische opslag. Het risicobedrag is het op het polisblad beschreven verzekerde bedrag bij overlijden, minus de poliswaarde op dat moment.

De verzekeringspremie valt hoger uit indien de ontwikkeling van het opgebouwde vermogen achterblijft.

Op uw polis kan een andere premie zijn vermeld dan op dit waardeoverzicht. Zoals hiervoor al is aangegeven varieert de overlijdenspremie bij een beleggingsverzekering. Om fiscale redenen is het in sommige situaties noodzakelijk om de overlijdensrisicopremie apart op te geven. De premie die in dat geval vermeld staat op uw polis is de zogenaamde “fiscale risicopremie”. Dit is niet de werkelijke premie die u voor de overlijdensdekking betaalt. Raadpleeg voor meer informatie de algemene voorwaarden, of maak een afspraak met uw financieel adviseur. De gegevens van uw financieel adviseur kunt u terugvinden op uw polisblad. Heeft u geen adviseur of wilt u een andere adviseur? Heeft u geen adviseur of wilt u een andere adviseur? Via deze link vind u een financieel adviseur in uw buurt.

Wanneer de waarde van uw polis hoger is dan het verzekerd bedrag bij overlijden, is er voor Allianz sprake van een negatief risico. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer uw polis geen overlijdensdekking heeft (de poliswaarde vervalt bij uw overlijden aan Allianz) of als op uw polis 90% van de poliswaarde verzekerd is bij overlijden (10% van de poliswaarde vervalt bij uw overlijden aan Allianz). In deze situaties vindt er in plaats van een risicoafschrijving een risicobijschrijving plaats die ten goede komt aan de waardeopbouw.

Het is afhankelijk van het product hoe de premie wordt bepaald. Allianz hanteert twee rekenmethodes. In de polisvoorwaarden kunt u lezen welke methode voor uw polis van toepassing is.
 
De eerste rekenmethode is dat de premie voor arbeidsongeschiktheid variabel is en aan de hand van leeftijd, beroep en verzekerde rente maandelijks wordt vastgesteld. Op uw polis kan een ander bedrag zijn vermeld dan op dit overzicht. De premie vermeld op uw polis is de zogenaamde “fiscale risicopremie”. Om de variabele arbeidsongeschiktheidspremie aftrekbaar te maken van het belastbaar inkomen wordt een “doorsneepremie” berekend. Zo kunt u jaarlijks hetzelfde bedrag in aftrek nemen.
 
De tweede rekenmethode is dat de arbeidsongeschiktheid dekking wordt meeverzekerd als bijproduct. In die gevallen wordt de premie bij aanvang berekend en blijft gelijk gedurende de looptijd. Deze premie kunt u ook gebruiken voor uw belastingaangifte.
 
Wij realiseren ons dat dit complexe materie is, indien u nadere uitleg wenst kunt u contact opnemen met uw financieel adviseur. De gegevens van uw financieel adviseur kunt u terugvinden op uw polisblad. Heeft u geen adviseur of wilt u een andere adviseur? Via deze link vind u een financieel adviseur in uw buurt. 

Dit zijn de kosten die de verzekeraar maakt bij het afsluiten en beheren van uw polis. U kunt hierbij denken aan offertekosten, acceptatiekosten, ontwikkelingskosten en administratiekosten. Deze kosten worden ineens of gedurende een beperkt deel van de looptijd in rekening gebracht. Deze kunt u terugvinden in de algemene voorwaarden.

Allianz heeft een tegemoetkomingregeling beleggingsverzekeringen waarin afspraken zijn gemaakt met de Ombudsman Financiële Dienstverlening over de hoogte van deze kosten. Meer informatie vindt op onze website.

Voor het adviseren en beheren van uw beleggingsverzekering ontvangt uw financieel adviseur een vergoeding van Allianz. Om te voorkomen dat uw verzekering begint met een negatieve waarde worden deze kosten over een langere periode in rekening gebracht.

Deze beloning bestaat vaak uit afsluitprovisie ten tijde van de totstandkoming van de verzekering en doorlopende provisie gedurende de looptijd. Allianz verrekent de afsluitprovisie gedurende de eerste jaren (meestal 5 of 10 jaar) van de looptijd van uw verzekering met uw inleg, maar wordt in de eerste twee jaren uitbetaald. De doorlopende provisie wordt gedurende de gehele looptijd van de verzekering in rekening gebracht. Om de afsluitprovisie voor te kunnen schieten brengt Allianz bovenop het feitelijk betaalde provisiebedrag nog een rente in rekening, evenals een kostenopslag in verband met het risico van eerder beëindigen van de verzekering. Hiermee wordt de hoogte van de kosten bemiddelaar hoger weergegeven dan het bedrag dat uw financieel adviseur heeft ontvangen.

Overigens heeft uw adviseur de afsluitprovisie nog niet volledig verdiend op het moment dat de beleggingsverzekering tot stand komt. Als de beleggingsverzekering binnen de eerste jaren (meestal 5 tot 10 jaar) wordt beëindigd, is de adviseur verplicht om zijn afsluitprovisie naar evenredigheid aan de verzekeraar terug te betalen. Als u meer wilt weten over de kosten en de exacte provisie van uw financieel adviseur van uw beleggingsverzekering, kunt u contact opnemen met uw financieel adviseur.

Allianz heeft een tegemoetkomingregeling beleggingsverzekeringen waarin afspraken zijn gemaakt met de Ombudsman Financiële Dienstverlening over de hoogte van deze kosten. Meer informatie vindt op onze website.

Financieel adviseurs ontvangen van de verzekeraar een beloning, ook wel provisie genoemd, voor bemiddeling en advies inzake levensverzekeringen. Sinds 1 januari 2013 is er een provisieverbod. Dit betekent dat provisie geen onderdeel meer is van de verzekeringspremie, maar apart door de financieel adviseur bij consumenten in rekening moet worden gebracht. Het provisieverbod geldt voor overeenkomsten die totstandkomen op of na 1 januari 2013. Als u bijvoorbeeld in 2009 een beleggingsverzekering heeft afgesloten op basis van provisie, dan blijft de financieel adviseur ook na inwerkingtreding van het provisieverbod zijn doorlopende provisie ontvangen.

Let op: als uw persoonlijke situatie verandert, bijvoorbeeld als u gaat verhuizen of gaat trouwen, kan dat mogelijk wél gevolgen hebben voor bestaande producten. Vraag in dat geval bij uw financieel adviseur wat het betekent voor het advies dat u vóór 1 januari 2013 heeft gekregen.

De aan- en verkoopkosten zijn niet voor iedere product hetzelfde. De exacte berekening van deze kosten kunt u lezen in de polisvoorwaarden en de offerte van uw verzekering

De beleggingsverzekering combineert beleggen met verzekeren. Voor bepaalde typen beleggingsverzekeringen met een vast verzekerd bedrag bij overlijden geldt dat de ontwikkeling van de belegging van invloed is op de prijs voor de overlijdensdekking. De premie voor deze dekking valt hoger uit indien de ontwikkeling van het opgebouwde vermogen achterblijft. Een hogere risicopremie betekent vervolgens dat het opgebouwde vermogen hierdoor verder achterblijft. Tegenvallende rendementen werken op deze manier versterkt door op de prestatie van de beleggingsverzekering. Dit effect – het hefboomeffect – is een dynamiek die alleen bij beleggingsverzekeringen voorkomt. Het hefboomeffect werkt beide kanten op. Positieve rendementen leiden tot een positieve hefboom.

Allianz heeft een tegemoetkomingregeling beleggingsverzekeringen waarin afspraken zijn gemaakt met de Ombudsman Financiële Dienstverlening over de hoogte van deze kosten. Meer informatie vindt op onze website.

Meer informatie over de regeling tegemoetkoming beleggingsverzekeringen vindt u op onze website.

Indien u de waarde moet opgeven voor uw belastingaangifte, kunt u de waarde gebruiken van 01-01-2019. Op www.allianz.nl/renseignering vindt u meer informatie.

Er is in de berekening bij de voorbeeldkapitalen een maximale einddatum gehanteerd van 70 jaar. Dit kan afwijken van de daadwerkelijke einddatum zoals aangegeven op de polis of voorgaande waardeoverzichten.

Let op BEWUSTE KEUZE en HERSTELADVIES:

Het is belangrijk om te weten waar u aan toe bent met uw beleggingsverzekering, en dat u de juiste keuzes maakt.Als u in het verleden uw beleggingsverzekering ongewijzigd heeft gelaten, bekijk dan regelmatig of de verzekering nog steeds aansluit bij uw persoonlijke doelstelling. Bij beleggingsverzekeringen is de kans groot dat de waarde van de beleggingen achterblijft bij de oorspronkelijke verwachting. Het blijft mogelijk om alsnog gratis hersteladvies in te winnen bij uw adviseur. U kunt met uw financieel adviseur overleggen om te bekijken of de polis nog steeds bij u past, hij kan u ook informeren over de mogelijkheden. Hersteladvies is erop gericht om een optimale en bewuste keuze voor uw verzekering te maken. Heeft u eerder een bewuste keuze gemaakt om uw beleggingsverzekering aan te passen of ongewijzigd door te laten lopen, bekijk dan of deze keuze nog steeds de juiste is. In de afgelopen tijd kan uw persoonlijke situatie zijn veranderd waardoor u andere doelstellingen heeft. De waardeontwikkeling en de mogelijke opbrengst bij ongewijzigde voortzetting van uw verzekering vindt u terug in dit overzicht dat wij u jaarlijks versturen. U kunt ook met uw financieel adviseur overleggen om te bekijken of de polis nog steeds bij u past, hij kan u informeren over de mogelijkheden.

Elk jaar controleren wij onze beleggingsverzekeringen op de verwachte waardeontwikkeling. Als uw beleggingsverzekering geen waarde meer opbouwt dan betekent dit dat de verwachte opbouw tot de einddatum van de verzekering lager is dan de nog te betalen premies.

Heeft u een beleggingsverzekering die niet langer waarde opbouwt? Dan is het noodzakelijk dat wij met u in contact komen. U kunt ons van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur bereiken op 088 – 577 22 22 (lokaal tarief).

Indien u besluit om uw beleggingsverzekering te wijzigen, dan kunt u voor de wijziging  een schriftelijk verzoek indienen. Hierna ontvangt u van ons een wijzigingsofferte , dat u ondertekend moet terugsturen. In de wijzigingsofferte geven wij een opgave van de huidige situatie en de situatie na wijziging.

Uw verzoek kunt u sturen naar: info.leven@allianz.nl of aan
Allianz Nederland Levensverzekering
Postbus 761
3000 AT  ROTTERDAM       

Wij raden u aan om de voorgenomen wijziging vooraf te bespreken met uw financieel adviseur. Hij is op de hoogte van uw persoonlijke situatie en wensen.

Afkoop beleggingsverzekering en spaarhypotheek
Het afkopen van uw verzekering heeft financiele gevolgen. Wij gaan ervan uit dat u deze bespreekt met uw financieel adviseur. In deze handleiding leest u hoe u een afkoop in gang zet en wat u hierna kunt verwachten.

Het historisch fondsrendement wordt berekend door het gemiddelde te bepalen van de fondsrendementen over de afgelopen 20 jaar.

Om het voor u duidelijk te maken hebben wij hieronder een voorbeeld van het Allianz Selectiefonds;

Er is een daling van het historisch fondsrendement van het Allianz Selectiefonds omdat het rendement uit 1996 (22,85%) niet meer mee telt, maar hiervoor in de plaats komt het rendement uit 2017 (7,43%). Het totale gemiddelde rendement van de laatste 20 jaar wordt daardoor lager.

U belegt in een fonds. Allianz biedt verschillende soorten fondsen aan. Als u in een beleggingsfonds investeert zonder garantie element dan loopt u risico.

Helaas was 2018 geen goed beursjaar. Ook bij Allianz hebben wij daarmee te maken en vallen de behaalde resultaten tegen. Wij hadden dat graag anders gezien. Wij doen uiteraard ons best om een zo goed mogelijk resultaat te behalen.

Het blijft daarom altijd goed om naar uw verzekering te blijven kijken en te bepalen of het door u gekozen fonds nog wel bij u past. Bespreek dit met uw financieel adviseur.