De regeling uitgelegd

In goed overleg met de Ombudsman Financiële Dienstverlening heeft Allianz een regeling opgesteld over de financiële tegemoetkoming voor beleggingsverzekeringen van Allianz en Universal Leven. De regeling is gebaseerd op de regelingen die enkele andere verzekeraars eerder overeenkwamen met een aantal belangenorganisaties en de Ombudsman Financiële Dienstverlening.

1. De regeling

Om in aanmerking te komen voor tegemoetkoming moet uw beleggingsverzekering voldoen aan een aantal voorwaarden:

 • De verzekering moet een beleggingsverzekering zijn. 
  Meer informatie
 • De verzekering moet een ingangsdatum hebben die ligt vóór 1 januari 2008. 
  Meer informatie
 • De verzekering moet langer dan 5 jaar hebben gelopen.
  Meer informatie
 • De verzekering heeft géén pensioenclausule. 
  Meer informatie
 • De verzekering is afgesloten om een vermogen op te bouwen. Als de verzekering is afgesloten met als hoofddoel een uitkering bij overlijden te verzorgen, geldt de regeling niet.
  Meer informatie

De regeling is alleen van toepassing als aan alle vijf de voorwaarden wordt voldaan.

2. Kostenmaximering

In de regeling zijn afspraken gemaakt over de maximale hoogte van de kosten van uw beleggingsverzekering. De maximale hoogte van de kosten is afhankelijk van twee punten.

 • De hoogte van de koopsom of premie in het eerste jaar.
 • De hoogte van een eventuele garantie op het rendement.

Ad 1. Hoogte premie of koopsom

 • De premie was in het eerste jaar € 1.200,- of meer. De maximale kosten zijn dan 2,45% van de waarde per jaar.
 • De koopsom was in het eerste jaar € 12.000,- of meer. De maximale kosten zijn dan 2,45% van de waarde per jaar.
 • De premie was in het eerste jaar minder dan € 1.200,- . De maximale kosten zijn dan 2,85% van de waarde per jaar.
 • De koopsom was in het eerste jaar minder dan € 12.000,-. De maximale kosten zijn dan 2,85% van de waarde per jaar.

Ad 2. Hoogte garantie

Als u in een fonds belegt met een garantie, dan wordt het genoemde kostenpercentage verhoogd. Deze verhoging geldt alleen voor het gedeelte dat u belegt of heeft belegd in het fonds met garantie.

 • Er wordt niet belegd in een fonds met garantie. De hoogte van het maximale kostenpercentage wordt niet verhoogd.
 • Er wordt belegd in een fonds met een garantie van minder dan 3%. De hoogte van het maximale kostenpercentage wordt niet verhoogd.
 • Er wordt belegd in een fonds met een garantie van 3% of meer, maar minder dan 4%. De hoogte van het maximale kostenpercentage wordt verhoogd met 0,65%.
 • Er wordt belegd in een fonds met een garantie van 4% of meer. De hoogte van het maximale kostenpercentage wordt verhoogd met 0,85%.

Zie bijgaand een aantal voorbeelden

Uitkeringsdatum

De tegemoetkomingsregeling van Allianz voor te veel berekende kosten is verbeterd. Een eventuele tegemoetkoming wordt niet op de einddatum aan het eindkapitaal toegevoegd, maar al eerder. De tegemoetkoming tot en met maart 2013 is in december 2012 vastgesteld en als één bedrag in de polis gestort. De hoogte van dit bedrag vindt u voor het eerst op het waardeoverzicht 2013 terug onder ‘Inbrengen tegemoetkoming’.

De tegemoetkoming over de resterende looptijd tot de einddatum wordt vanaf 1 april 2013 maandelijks in de polis gestort. Deze maandelijkse stortingen lopen door zolang er premie wordt betaald. Bij beëindigen of premievrijmaken van de polis stoppen de maandelijkse stortingen. U vindt de maandelijkse stortingen voor het eerst op het waardeoverzicht 2013 terug onder ‘Inbrengen tegemoetkoming’.

Voor Universal Leven hanteert Allianz een andere aanpak. Hier geldt dat alleen het bedrag over 2013 als vooruitbetaling per december 2012 in de polis is gestort. Wij zullen voor Universal Leven jaarlijks in december een eventuele tegemoetkoming voor het volgende jaar in de polis storten.

Beleggingsfondsen

Wij hebben met ingang van 1 december 2012 de beheervergoeding van verschillende fondsen verlaagd. De beheervergoeding van het Allianz Internationaal Aandelen Fonds, Allianz Offensief Mix Fonds en Allianz Defensief Mix Fonds is verlaagd met 0,25%. De beheervergoeding van het Allianz Holland Vastrentend Fonds is verlaagd met 0,35%.

Kwijting

Bij uitbetaling van de tegemoetkoming wordt door Allianz geen kwijting gevraagd. De regeling houdt geen erkenning van aansprakelijkheid voor geleden schade in of het erkennen van een verplichting tot tegemoetkoming.

Reeds afgekochte en/of premievrijgemaakte verzekeringen

De regeling geldt ook voor afgekochte en premievrij gemaakte verzekeringen. Uiteraard gelden de voorwaarden gemeld bij 1. De regeling. Als uw verzekering is afgekocht voor 1 januari 2008, kunt u hier uw oude polis aanmelden.

Volledige regeling

Bovenstaande tekst is een uitleg van de afspraken die Allianz met de Ombudsman Financiële Dienstverlening heeft gemaakt. U kunt de volledige regeling hier vinden.

Productenlijst

Op de volgende pagina vindt u een overzicht van de producten die onder de regeling vallen.