Pensioenakkoord

Vanaf 1 januari 2015 geldt het volgende:

  • De maximaal jaarlijkse toegestane pensioenopbouw daalt.
  • De pensioenopbouw en overlijdensdekking worden tot een maximaal fulltime-brutojaarsalaris van € 100.000,- fiscaal gefaciliteerd.
  • De opbouwpercentages voor de nabestaandendekkingen gaan omlaag. Naar 1,160% per dienstjaar voor het partnerpensioen en 0,232% per dienstjaar voor het wezenpensioen.
  • Er komen nieuwe staffels.

Kent een pensioenregeling geen maximaal pensioengevend salaris dat onder de grens van € 100.000,- ligt? Dan krijgt die pensioenregeling een maximaal pensioengevend salaris van € 100.000,-. Het maximale salaris geldt niet voor het WIA-excedent. Hiervoor blijft het hogere werkelijke salaris gehandhaafd. Voor de opbouw van het ouderdomspensioen boven het salaris van € 100.000,- is de werknemer aangewezen op andere wettelijke mogelijkheden (zoals de nettolijfrente) dan de Wet op de loonbelasting toestaat binnen de ‘omkeerregeling’ voor pensioenregelingen. Over de verzekering van de risicodekkingen boven het maximaal salaris informeren wij u later.

 Leeftijd  Staffel 1  Staffel 2  Staffel 3  Staffel 4
 15 - 20  3,40  4,10  4,60  4,10
 20 - 25  3,90  4,70  5,30  4,70
 25 - 30  4,70  5,70  6,40  5,70
 30 - 35  5,80  6,90  7,70  6,90
 35 - 40  7,00  8,40  9,30  8,40
 40 - 45  8,60  10,20  11,30  10,20
 45 - 50  10,40  12,50  13,60  12,50
 50 - 55  12,80  15,40  16,50  15,40
 55 - 60  15,80  18,90  20,00  18,90
 60 - 65  19,60  23,60  24,30  23,60
 65 - 67  23,00  27,70  28,00  27,70

 

Wordt de pensioenregeling van de werkgever op 1 januari 2015 bovenmatig door het pensioenakkoord? Dan moet de pensioenregeling vanaf dat moment worden versoberd. Dat betekent dat er minder premie mag worden betaald. De werkgever is niet verplicht om de ‘vrijgekomen’ premieruimte aan werknemers ‘terug te geven’. Maar het kan zijn dat de verlaging van de pensioenlasten op de arbeidsvoorwaardentafel komt te liggen. Werknemers kunnen namelijk gaan onderhandelen over het inzetten van de ‘vrijgekomen’ premieruimte voor andere arbeidsvoorwaarden.

Allianz Nederland past alle pensioenregelingen op 1 januari 2015 aan de pensioenleeftijd van 67 jaar aan.

Allianz past de pensioenpolissen aan op basis van de nieuwe staffels. Allianz blijft de kosten van het Design Pensioen en het Allianz Advantage Pensioen boven op de nettostaffel bruteren, zodat de beschikbare premie binnen de fiscale grenzen blijft. Als de netto-investering van de beschikbare premie op dit moment onder de nieuwe nettostaffel zit, passen wij de pensioenregeling op dat punt niet aan. In voorkomende gevallen zullen wij alleen enkele cohorten aanpassen, om de regeling aan de fiscale eisen te laten voldoen. Door deze aanpassing voldoet de premiestaffel niet meer aan de tijdsevenredige opbouw (Algemene wet gelijke behandeling). Bij gelijkblijvende premies volgen we dezelfde methode voor de brutering en de toetsing van bovenmatigheid.

Het Allianz Pensioen gaat al uit van nettopremies. De administratiekosten en de risicopremies worden apart geadministreerd. Bij regelingen in het Allianz Pensioen vergelijken we de nettopremie met de nieuwe maximale fiscale staffel. Is deze laatstgenoemde staffel lager dan de staffel in de pensioenregeling? Dan wordt de staffel aan het nieuwe maximum aangepast. Is de gelijkblijvende premie te hoog dan wordt deze aan gepast aan het nieuwe maximum.

Ja, Als deze maar niet fiscaal bovenmatig is en akkoord is bevonden door alle werknemers.

Voor het Allianz Design ligt het eraan op welke premielagen de premieverlaging betrekking heeft en in welke garantiefondsen werd belegd in die betreffende premielagen. Hierbij zal eerst worden ingegrepen op de laagste garantie. Voor Allianz Advantage Pensioen en Allianz pensioen is het garantiefonds gekoppeld aan de einddatum van de uitvoeringsovereenkomst.

Het Allianz Design Pensioen heeft een leeftijdsafhankelijk tarief voor premievrijstelling. Dit wordt gewijzigd omdat het anders niet mogelijk is deze kosten per pensioenregeling te bruteren. Bovendien zijn er pensioenregelingen met staffelvolgende en met gelijkblijvende premievrijstelling. Het tarief voor de staffelvolgende premievrijstelling is 6% en voor gelijkblijvende premievrijstelling 4%.

Voor Allianz Advantage Pensioen-contracten met een pensioenleeftijd van 65 jaar wordt de pensioenleeftijd naar 67 jaar aangepast. Hierdoor zal het premiepercentage voor de premievrijstelling wijzigen van 3,9% naar 4,2%. Voor Allianz Advantage Pensioen-contracten met als eindleeftijd 67 jaar en Allianz Pensioen-contracten blijft het premiepercentage 4,2%.

Vanaf 1 januari 2015 is het maximale opbouwpercentage voor het op eindloon gebaseerde partnerpensioen 1,160% per dienstjaar. Over de dienstjaren van voor 2015 is het door de wetgever toegestaan het oude opbouwpercentage met het salaris van 31 december 2014 handhaven. Veel pensioenregelingen kennen een partnerpensioen van 1,225% of 1,33% per dienstjaar. Allianz Nederland maakt gebruiken van de mogelijkheid het partnerpensioen tot 1 januari 2015 op het hogere opbouwpercentage te baseren, met het salaris dat geldt op 31 december 2014.

Om dit te realiseren brengen we een ‘knip’ aan. We nemen het verschil tussen het oude opbouwpercentage en het nieuwe opbouwpercentage en vermenigvuldigen dat met de pensioengrondslag van 1 januari 2015. De uitkomst tellen we als extra partnerpensioen op bij het partnerpensioen dat gebaseerd is op het nieuwe opbouwpercentage en het salaris over 2015, en berekend is over alle dienstjaren.

Voorbeeldberekening knip partnerpensioen
Gegevens deelnemer:

  • oud opbouwpercentage: 1,225%
  • nieuw opbouwpercentage 1,160%,
  • diensttijd: tot 1 januari 2015 is 15 jaar en loopt hierna nog 5 jaar tot pensioendatum
  • oude pensioengrondslag: € 30.000,-
  • nieuwe pensioengrondslag: € 29.500,-


Partnerpensioen = 1,160% * 20 * 29.500 + (1,225%-1,160%)*15*30.000 = 6844 + 292.50 = 7.136,50

Voor het wezenpensioen houden we op dezelfde wijze als bij het partnerpensioen rekening met het hogere opbouwpercentage over de diensttijd van voor 1 januari 2015 en met het salaris dat geldt op 31 december 2014.

Doordat de pensioenleeftijd naar 67 jaar verschuift, loopt de uitkering van het ANW hiaat ook langer. De uitkering loopt immers tot de maand waarin de partner van de deelnemer de AOW- leeftijd heeft bereikt. Dat betekent dat de contante waarde van de tijdelijke pensioenuitkering hoger wordt, waardoor de premie voor het ANW hiaat licht stijgt.

Doordat de pensioenleeftijd naar 67 verschuift, kan een eventuele uitkering vanwege arbeidsongeschiktheid voor het WGA hiaat en het WIA excedent langer lopen. Dat heeft als gevolg dat het tarief voor deze dekkingen iets hoger wordt. Er komen dus nieuwe tarieven voor het Allianz Design Pensioen en voor de regelingen in het Allianz Advantage Pensioen met een oorspronkelijke pensioenleeftijd van 65 jaar.

Het Allianz Design-product heeft vaste maandelijkse poliskosten, die kunnen per regeling variëren. Deze kosten zijn niet te bruteren via een percentage op collectief niveau. Daarom heeft Allianz Nederland besloten om deze vaste maandelijkse poliskosten te laten vervallen op 1 januari 2015.

De aanpassingen die nodig zijn vanwege de gewijzigde fiscale wetgeving zijn door te voeren binnen de bestaande uitvoeringsovereenkomst. Daarmee blijven in het Allianz Design Pensioen de garantiefondsen van 4,75%, 3,35%, 2,75% en 1% voor een deel van de premie behouden. De garantie is toegezegd tot de oorspronkelijke pensioendatum van de deelnemer. Na die datum vervallen de garanties. We informeren u later over de wijze waarop we de garanties vervangen.

Dit fonds blijft ongewijzigd. Het blijft zoals overeengekomen gelden tot de einddatum van de uitvoeringsovereenkomst.

Pensioenregelingen van directeuren-grootaandeelhouders waarvan wij uitvoerder zijn, moeten we ook aan de nieuwe wetgeving aanpassen. Een bovenmatig pensioen heeft ernstige fiscale consequenties. De gehele regeling wordt als onzuiver beschouwd en direct belast. Om dit te voorkomen verstrekken we een addendum bij het pensioenreglement. Een uitvoeringsovereenkomst en startbrief zijn niet aanwezig.

Er zijn ook polissen waarbij de BV van de directeur-grootaandeelhouder de pensioenuitvoerder is, het zogenaamde aanvullend eigen beheer. Deze polissen passen we niet aan. Ze lopen dus ongewijzigd door totdat de BV van de DGA opdracht geeft deze aan te passen. De BV van de directeur-grootaandeelhouder kan de polis aanpassen wanneer dat gewenst is.

Deze regelingen kunnen niet door Allianz Nederland getoetst worden. Als er een regeling is welke wij niet kunnen toetsen, informeert Allianz Nederland de werkgever hierover. Samen met de financieel adviseur moet dan worden bekeken of de regeling niet bovenmatig is.

Oude vrijstellingsrechten blijven behouden als de eerste ziektedag voor 1 januari 2015 was. De polis van een volledig arbeidsongeschikte verzekerde passen we dan ook niet aan. Als de verzekerde gedeeltelijk arbeidsongeschikt is, moet deze worden beoordeeld. Daarbij wordt gekeken of de premie bovenmatig is en of er nog meerdere werknemers zijn bij de betreffende werkgever Is de premie bovenmatig en/of zijn er meerdere werknemers? Dan wordt de polis aangepast door deze te splitsen in een polis voor de vrijgestelde premie en een polis voor de niet vrijgestelde premie.

We geven een update van de juridische stukken via een addendum bij het reglement en de uitvoeringsovereenkomst.

Nee, wij zullen alleen een addendum op het reglement en de uitvoeringsovereenkomst sturen. Na ontvangst van de salarisgegevens per 01-01-2015 zullen de werknemers gewijzigde polisbladen ontvangen met de gewijzigde premies.

Nee, de uitvoeringsovereenkomst wordt niet opengebroken, de huidige einddatum blijft bestaan. Indien er gekozen wordt voor het nieuwe product Allianz Pensioen heeft u ook geen mogelijkheid om marktonderzoek te doen. Er komt in dat geval een nieuwe uitvoeringsovereenkomst met een minimale looptijd van 5 jaar.

Eind juli informeren we de werkgevers over de wijzigingen in de wetgeving en verwijzen we ze naar de financieel adviseur.

Uiterlijk vanaf september 2014 versturen wij de gewijzigde juridische documenten naar de werkgever met een kopie naar de financieel adviseur. Uiterlijk vanaf november 2014 voeren we de wijzigingen administratief door. Daar merkt u nu nog niets van. Pas nadat de salarismutaties in 2015 zijn doorgevoerd, passen we de polissen aan. Als het adviestraject eerder is afgerond, kunnen de juridische stukken eerder opgemaakt worden.