Allianz Direct Ingaand Zeker Pensioen

Gaat u binnenkort met pensioen? En heeft u een pensioenverzekering waarbij een bedrag (koopsom) beschikbaar komt? Dan moet u binnenkort kiezen waar u uw pensioenuitkering aankoopt. Dit kan bij Allianz, maar mag ook bij een andere verzekeraar. Ook kiest u of u een vast pensioen of een variabel pensioen (doorbeleggen) wilt. U kiest zelf het pensioen dat past bij uw wensen en situatie. Met het Allianz Direct Ingaand Zeker Pensioen kiest u voor een vast pensioen.

U kiest voor het Direct Ingaand Zeker Pensioen als u precies wilt weten hoeveel pensioen u krijgt. Met dit vaste pensioen krijgt u die zekerheid en heeft u niets met beleggen te maken. Zekerheid nu én in de toekomst. De hoogte van uw uitkering staat namelijk vooraf vast.

U kiest voor een uitkering die altijd even hoog blijft of voor een uitkering die de eerste jaren hoger is, en daarna juist lager. Dit laatste noemen we een hoog-laag constructie. Ook kunt u een uitkering voor uw partner regelen als u overlijdt.

Met het Direct Ingaand Zeker Pensioen weet u van te voren wat u krijgt. Dit betekent wel dat als de prijzen van levensonderhoud stijgen u minder kunt doen met uw pensioen, want uw uitkering stijgt niet. Als u dit niet erg vindt, dan is het Direct Ingaand Zeker Pensioen interessant voor u.

Met het Direct Ingaand Zeker Pensioen regelt u een gegarandeerde pensioenuitkering die bij u past. U kunt bijvoorbeeld een partnerpensioen regelen, voor het geval u overlijdt. U kunt ook kiezen om de eerste jaren een hogere uitkering te krijgen. Daarna krijgt u een lagere uitkering.
 • U kunt ervoor kiezen om voor de hele duur een gelijkblijvende uitkering te ontvangen. Maar ook kunt u de eerste jaren een hogere uitkering krijgen. Dan wordt uw uitkering daarna in één keer lager en uitgekeerd zolang u leeft.

  Dit kan handig zijn als u de eerste jaren van uw pensioen meer wilt kunnen uitgeven. Bijvoorbeeld als u nog hogere vaste lasten heeft voor uw hypotheek. Uw keuze voor eerst een hogere en dan een lagere uitkering heeft ook invloed op het partnerpensioen als dit meeverzekerd is. Het partnerpensioen beweegt met uw gekozen hoog-laag uitkering mee.

  U kiest zelf hoe lang u een hogere uitkering wilt ontvangen. Deze periode duurt minimaal 1 jaar, en maximaal 20 jaar. Ook kiest u zelf hoe groot het verschil is tussen de hoge en de lage uitkering. De verhouding tussen de hoge en de lage uitkering is minstens 100:75. Dit betekent dat de lage uitkering ten minste 75% van de hoge uitkering moet zijn. Het verschil mag wel kleiner zijn dan 25%, maar niet groter.
 • Bij het Direct Ingaand Zeker Pensioen hoort ook een partnerpensioen. Wanneer u overlijdt, ontvangt uw partner een uitkering (partnerpensioen). Ook dit is een vaste uitkering. Standaard is het partnerpensioen 70% van uw pensioenuitkering.
 • Maar u kunt ook andere keuzes maken voor het partnerpensioen. U kunt kiezen voor een lager partnerpensioen. Of voor helemaal geen partnerpensioen, bijvoorbeeld als u geen partner heeft. Uw pensioenuitkering wordt dan hoger.
 • Als u een lager of geen partnerpensioen wilt en u heeft wel een partner, dan moet uw partner hier toestemming voor geven.
 •  
 • U bepaalt zelf hoe vaak wij uw uitkering aan u betalen. U kunt kiezen per maand, per kwartaal, per halfjaar of per jaar. Net wat u handig vindt.
 • U kunt met het Direct Ingaand Zeker Pensioen altijd een levenslange uitkering regelen.
 • Het is ook mogelijk om een tijdelijke pensioenuitkering te kopen. Dit kan alleen als u overbruggingspensioen of prepensioen heeft opgebouwd. Uw adviseur kan u hierover meer vertellen.
 • Als u komt u te overlijden, dan stopt uw pensioenuitkering. Heeft u een partnerpensioen geregeld, dan krijgt uw partner na uw overlijden een uitkering. Maar als u vrij kort na het begin van uw pensioen overlijdt en uw partner ook, dan heeft u mogelijk meer betaald voor uw pensioen dan u en/of uw partner aan uitkeringen heeft ontvangen. Vindt u dit vervelend? Dan kunt u een contraverzekering afsluiten. Deze verzekering keert eenmalig een bedrag uit aan uw nabestaanden als u  overlijdt of als u én uw partner zijn overleden.

 • Als u wilt voorkomen dat uw nabestaanden erfbelasting moeten betalen over de uitkering uit de contraverzekering, dan kunnen uw nabestaanden de contraverzekering zelf afsluiten. Uw adviseur kan u hier meer over vertellen.
De hoogte van uw uitkeringen bepalen we aan het begin van uw pensioenverzekering en hangt van een aantal factoren af.
 • Met het pensioengeld dat u op de pensioendatum krijgt, koopt u de uitkering aan. Dit noemen we de koopsom. Hoe hoger de koopsom, hoe hoger uw uitkering.
 • Wij brengen kosten in rekening voor de administratie en het beheer van uw pensioenuitkering. Dit zijn:
 • Jaarlijkse poliskosten die afhangen van hoe vaak u het pensioen laat uitkeren. U betaalt:
  € 45,- bij een uitkering per jaar
  € 50,- bij een uitkering per half jaar
  € 55,- bij een uitkering per kwartaal
  € 65,- bij een uitkering per maand
   
 • Eenmalige administratiekosten van € 275,-
 • Belangrijk! U betaalt deze kosten niet apart, maar wij brengen ze aan het begin in één keer in rekening op uw koopsom. Zowel de eenmalige als de jaarlijkse kosten. Ze worden dus niet nog in rekening gebracht op uw uitkeringen.
 •  
 • We berekenen uw uitkering met behulp van een rekenrente. Deze is onder andere gebaseerd op de marktrente. Hoe hoger de rekenrente (en de marktrente), hoe hoger uw uitkering. We gebruiken de rekenrente bij het begin van uw pensioenuitkering. Deze wijzigt daarna niet meer.
 • Nederlanders leven steeds langer. Het pensioengeld moet daarom steeds langer worden uitgekeerd. Hoe hoger de gemiddelde levensverwachting, hoe lager uw uitkering. Wij gaan uit van de levensverwachting op het moment dat uw uitkering ingaat. Deze veranderen wij niet tijdens de looptijd.
 • Als de rekenrente en de gemiddelde levensverwachting later veranderen, dan maakt dit voor uw uitkering uit het Direct Ingaand Zeker Pensioen niets meer uit. Ook als u kiest voor een hoog-laag uitkering, dan berekenen we meteen uw hoge én lage uitkering en staan deze daarna vast.

  Let op: de uitkeringen uit het Direct Ingaand Zeker Pensioen zijn in principe bruto uitkeringen. U betaalt hierover nog belasting en premies. Hierover leest u meer bij “Veel gestelde vragen”.
 • De hoogte van de uitkeringen stellen we één keer vast. Staat de marktrente laag? Dan kunt u van het pensioenkapitaal een minder hoge uitkering  kopen dan bij een hogere marktrente. Als de marktrente stijgt of daalt tijdens de looptijd van uw verzekering, dan blijft de uitkering even hoog.
 •  
 • Normaal gesproken stijgen de prijzen in Nederland langzaam. Dit betekent dat u voor € 100 over vijf jaar minder kan kopen dan nu. Wilt u evenveel kunnen blijven kopen, dan heeft u over vijf jaar meer geld nodig. Maar de uitkering blijft hetzelfde. U loopt dus het risico dat u na een aantal jaar minder kunt doen van uw uitkering.
 •  
 • Eventueel kan uw koopkracht extra dalen als u voor een zogenoemde hoog-laag uitkering kiest. Uw uitkering is aan het begin is weliswaar hoger dan bijeen gelijkblijvende uitkering, maar deze wordt daarna lager dan een gelijkblijvende uitkering. Dit kan ervoor zorgen dat uw koopkracht in de toekomst extra kan dalen in de periode van de lagere uitkeringen.
 • Heeft u eenmaal uw keuzes gemaakt in het Allianz Direct Ingaand Zeker Pensioen en is deze ingegaan, dan kan de verzekering niet meer gestopt of gewijzigd worden. De gemaakte afspraken staan vast. U moet zich hier goed bewust van zijn bij het maken van uw keuzes.
 •  
 • Denkt u goed na over onder andere de keuzemogelijkheden in pensioenvormen, de duur van de uitkeringen, wel of geen partnerpensioen, de hoogte van overgang in uitkering na overlijden voor het partnerpensioen, een gelijkblijvende uitkering of een hoog-laag constructie én bij een hoog-laag constructie, de gewenste verhouding en duur van de hoge uitkering. Deze keuzes staan namelijk na ingaan van de uitkeringen vast. U heeft wel een respijttermijn van 30 dagen na ingang om alsnog af te zien van de gehele verzekering.
Kiest u voor een hoog-laag constructie en wilt u een partnerpensioen meeverzekeren? Dan beweegt deze mee met de hoog-laag uitkering. Mocht u tijdens de periode van de lagere uitkeringen overlijden, dan ontvangt u partner nog maar 70% van het lagere ouderdomspensioen. Ook het pensioen van uw partner kan door prijsstijgingen in Nederland minder waard worden. Omdat het pensioen na uw overlijden toch al lager is, kan dit veel gevolgen hebben voor de koopkracht van uw partner.

Het Direct Ingaand Zeker Pensioen past bij u als:

 • u vooraf volledige zekerheid wenst over de hoogte van uw pensioen gedurende de gehele looptijd van uw verzekering
  en:
 • u een gelijkblijvende uitkering wil voor een vooraf afgesproken periode, voor een tijdelijk overbruggingspensioen of prepensioen, bijvoorbeeld als u eerder met pensioen gaat en nog geen AOW ontvangt, of:
 • u een gelijkblijvende uitkering wil voor een levenslang ouderdomspensioen (al dan niet in combinatie met een partnerpensioen), of;
 • u een levenslange uitkering wil met een hogere uitkering in de eerste jaren voor een periode die u vooraf met ons afspreekt en daarna voor de rest van uw leven een lagere uitkering voor een ouderdomspensioen (al dan niet in combinatie met een partnerpensioen). Hoger en lager dan als u gekozen zou hebben voor een levenslange gelijkblijvende uitkering. Dit kan bij u passen omdat u bijvoorbeeld in de eerste jaren nadat u met pensioen bent gegaan nog hogere vaste lasten heeft of juist in de latere jaren minder gaat uitgeven doordat u bijvoorbeeld minder gaat reizen;

waarbij u accepteert dat:

 • er geen kans is op een hogere uitkering;
 • de koopkracht van het pensioen minder wordt naarmate de prijzen in Nederland stijgen (inflatie). Het Direct Ingaand Zeker Pensioen heeft geen mogelijkheid tot een stijgende uitkering. Deze waardevermindering moet u financieel kunnen opvangen. Als u kiest voor een hoog-laag constructie en u ontvangt al een lagere uitkering dan in de jaren ervoor dan kan zo’n waardevermindering extra invloed hebben op uw financiële positie.

Het Direct Ingaand Zeker Pensioen past niet bij u als:

 • u de kans op een (gemiddeld) hogere uitkering belangrijker vindt dan de zekerheid van een vast pensioen;
 • u een stijgend vast pensioen wenst.
 • De hoogte en duur van de uitkeringen staan vast bij het afsluiten van het Direct Ingaand Zeker Pensioen. Uw uitkering is daarom gegarandeerd.
 • De hoofdregel is dat u een levenslange uitkering aankoopt voor u en uw partner samen. U ontvangt dan zolang u leeft een uitkering
U beslist zelf hoe vaak u de uitkering krijgt: iedere maand, ieder kwartaal, ieder halfjaar of ieder jaar.
Na uw overlijden gaat het partnerpensioen in, als u dit hebt meeverzekerd. Dit is in principe 70 procent van het overeengekomen ouderdomspensioen. Dit percentage kunt u eventueel verlagen. Hiervoor is wel goedkeuring nodig van uw partner. Hebt u geen partner? Of hebt u geen partnerpensioen meeverzekerd? Dan vervalt het kapitaal.
Ja, het is mogelijk om meerdere koopsommen van bijvoorbeeld andere verzekeringen toe te voegen aan het Direct Ingaand Zeker Pensioen.

Ja in principe wel. Wij berekenen uw bruto pensioenuitkering. Maar u moet hierover dan nog een deel afdragen aan de Belastingdienst. Deze loonheffingen bestaan uit:
- loonbelasting
- premies volksverzekeringen
- inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet.

Hoe hoog deze percentages zijn, kan per jaar verschillen. De overheid bepaalt dit. Allianz houdt deze loonheffingen in op uw uitkering. En we dragen dit bedrag af aan de Belastingdienst. Dat zijn wij wettelijk verplicht. We betalen uw uitkering dus netto uit.

Let op: heeft u meerdere inkomensbronnen? Dan is het mogelijk dat u achteraf een bedrag moet bijbetalen aan de Belastingdienst.

 Wij wensen u veel sterkte bij uw verlies. Omdat u wel wat anders aan uw hoofd heeft, proberen we het afhandelen van financiële zaken voor u zo makkelijk mogelijk te maken. Lees hier hoe u een overlijden kunt melden.
 • Nee, een verzekering waarvoor een uitkering is gedaan kan niet meer worden stopgezet of worden gewijzigd.
 • U kunt kiezen om de eerste jaren een hogere uitkering te ontvangen en daarna een lagere. Dat heet een hoog/laag-uitkering. U ontvangt dan 1 tot 20 jaar lang een hogere periodieke uitkering. Daarna ontvangt u een lagere periodieke uitkering. De verhouding tussen de hoge en de lage uitkering moet minimaal 100:75 zijn. In de offerte ziet u het bedrag dat u de eerste periode ontvangt. Na deze periode verlagen wij uw uitkering automatisch tot het afgesproken bedrag. U kunt met de hogere uitkering bijvoorbeeld een periode zonder AOW opvangen. Of u kunt de eerste paar jaar extra geld ontvangen om te reizen.

U kunt het Direct Ingaand Zeker Pensioen op 2 manieren aanvragen, nl.:

 • via een onafhankelijk adviseur (dit is géén adviseur van Allianz), of
 • u regelt het zelf als u geen behoefte heeft aan advies. U stelt dan zelf op basis van de informatie op deze website en onze rekentool vast dat het Direct Ingaand Zeker Pensioen bij u past. Ook toetsen wij dan of u voldoende kennis en ervaring heeft om het product zelf af te kunnen sluiten.

Weet u niet wat u moet kiezen of wat het beste bij u past? Heeft u twijfels of uw financiële situatie bepaalde keuzes toelaat? Is uw financiële situatie u na pensionering niet (helemaal) duidelijk? Neemt u dan contact op met een financieel adviseur om u te adviseren.

U neemt contact op met een adviseur die samenwerkt met Allianz. Hij kan u adviseren en uw aanvraag voor het Direct Ingaand Zeker Pensioen regelen. U bepaalt samen met uw adviseur wat deze precies voor u doet. Hij of zij kan u eerst adviseren, en daarna de uitkering voor u aanvragen. U kunt ook afspreken dat u zonder advies beslist welk product u neemt. De adviseur vraagt dan alleen het product voor u aan. Dit heet ‘execution only’ dienstverlening. U moet uw adviseur wellicht betalen voor zijn of haar dienstverlening. Maak hierover vooraf goede afspraken.

Heeft u nog geen adviseur? Vind dan eenvoudig een onafhankelijke adviseur bij u in de buurt.

U sluit in deze situatie bij ons een direct ingaand pensioen af zonder advies. Dit betekent dat wij u duidelijk en uitgebreid informeren over de kenmerken en risico's van het product, maar u niet adviseren of het product bij uw wensen en financiële situatie past.

Sluit u de verzekering rechtstreeks bij ons af, dan betaalt u eenmalig een bedrag van € 150,- voor de kosten die wij maken voor het regelen en verkopen van deze verzekering. Dit zijn de distributiekosten. Onder distributiekosten vallen bijvoorbeeld de kosten voor het begeleiden van uw aanvraag, voor het maken van reclame, en  ook de kosten voor het maken van een dossier van  verzekering. Wij zijn wettelijk verplicht deze kosten niet in het product te verwerken, maar apart bij u in rekening te brengen, omdat een financieel adviseur ook kosten in rekening brengt voor het adviseren van het product en het begeleiden van uw aanvraag. De hoogte van de distributiekosten vindt u ook terug in ons dienstverleningsdocument.

Een online kennis- en ervaringstoets maakt onderdeel uit van het aanvraagproces als u het Allianz Direct Ingaand Zeker Pensioen direct bij ons wilt aanvragen, zonder financieel adviseur. Met deze toets stellen wij vast of het voor u verstandig is zonder advies het Direct Ingaand Zeker Pensioen aan te vragen. Het product heeft diverse keuzemogelijkheden die een groot verschil in uw financiële situatie kunnen maken. Als het niet verstandig is om het product zonder advies af te nemen, dan kunt u het product niet zelf bij ons aanvragen. U moet dan een financieel adviseur inschakelen.

 • Uw geld wordt geïnvesteerd door een betrouwbare en solvabele verzekeraar die al meer dan 125 jaar bestaat. Dat is een geruststellende gedachte
 • Geen kleine lettertjes: wij geven u vooraf duidelijkheid over de kosten en de voorwaarden van het Direct Ingaand Keuze Pensioen.

Bereken uw vaste pensioenuitkering en vraag eventueel direct aan. 

Let op! Bent u adviseur en wilt u direct een offerte/aanvraag maken? Log dan eerst in op ons portaal voor het Direct Ingaand Zeker Pensioen.

Heeft een werkgever een pensioen- of een netto pensioenregeling voor u afgesloten? En wilt u meer weten?

Klik dan hier.

Neem contact met ons op. 
Vraag advies bij een onafhankelijk adviseur bij jou in de buurt.