Allianz Langlopend Obligatie Fonds

Koers Datum
Huidig € 67.01 19-09-2019
Hoogste € 73.43 16-08-2019
Laagste € 48.43 10-11-2015

Het profiel van het type belegger tot wie Allianz Langlopend Obligatie Fonds zich richt is offensief.

Beleggingsbeleid

Het Allianz Langlopend Obligatie Fonds is in september 2015 opgericht als subfonds van het Allianz Paraplufonds N.V. Het beleggingsbeleid is gericht op een optimaal risico-rendementsprofiel. Dat wordt bereikt door spreiding van de beleggingen over en binnen categorieën waarbij de nadruk ligt op instrumenten met een laag risico (zoals obligaties).

De obligaties waarin wordt belegd zijn met name staatsobligaties die zijn uitgegeven door EU-lidstaten of OECD-leden. Daarnaast kan onder andere worden belegd in bedrijfsobligaties en  geldmarktinstrumenten.

Het Allianz Langlopend Obligatie Fonds kan daarnaast gebruikmaken van lineaire derivaten zoals opties, futures en swaps. Deze kunnen zowel beursgenoteerd als niet-beursgenoteerd (‘OTC – over the counter’) zijn.  Derivaten worden alleen op zo’n manier gebruikt dat de portefeuille altijd binnen de beleggingsrestricties blijft. Meer hierover leest u in het prospectus. Alle genoemde instrumenten moeten  in euro luiden.

De benchmark van het fonds bestaat uit de BofA Merrill Lynch 25+ Year Finland France Germany Austria Netherlands Government Index.

Het vermogensbeheer is uitbesteed aan Allianz Global Investors Europe, een partij die gelieerd is aan de directie van het Allianz Paraplufonds. Onder vermogensbeheer verstaan we het dagelijks managen van de beleggingsportefeuille volgens het beleggingsbeleid en de beleggingsrestricties.

Risico’s

Let op! Wie belegt loopt financieel risico. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividend

Het fonds keert uitsluitend dividend uit als  dat noodzakelijk is om de status van fiscale beleggingsinstelling te behouden.
U kunt dagelijks aandelen in dit fonds kopen en/of verkopen tegen de eerstvolgende transactiekoers, die eenmaal per dag wordt vastgesteld.

Dividendhistorie:

2014/2015 -
2015/2016 € 0,40
2016/2017 € 0,60

 

Kosten

Beheervergoeding per jaar: 0,15%
Lopende kosten*: 0,42%

* Lopende kosten, voorheen Total Expense Ratio (TER) zijn de totale kosten van de Allianz fondsen waarin u belegt. Lopende Kosten worden u niet direct in rekening gebracht, maar zijn verwerkt in het rendement van het fonds. De lopende kosten ratio (%) wordt per fonds bepaald. Naast het vergelijken van rendementen is de Lopende Kosten Ratio een goede maatstaf voor het vergelijken van fondsen. Ieder jaar wordt de lopende kosten ratio opnieuw berekend op basis van totale kosten van het fonds.

Tevens dient u bij toetreding tot en uittreding uit het fonds rekening te houden met een op- of afslag van 0,10%, waarmee de intrinsieke waarde van het fonds kan worden vermeerderd of verminderd.  Deze op- of afslag, die ten goede komt van het fonds, dient ter dekking van de aan- of verkoopkosten van de beleggingen van het fonds, om te voorkomen dat de zittende aandeelhouders worden benadeeld.

Juridische informatie

Allianz Paraplufonds N.V. is een instelling voor collectieve belegging in effecten als bedoeld in de richtlijn instellingen voor collectieve belegging in effecten. Dit houdt in dat aandelen in Allianz Paraplufonds N.V. mogen worden aangeboden in andere EU lidstaten in lijn met voornoemde richtlijn en dat het beleggingsbeleid van een subfonds dient te voldoen aan een aantal voorwaarden, die bedoeld zijn om de belegger te beschermen. Allianz Paraplufonds N.V. is geregistreerd bij en staat onder toezicht van Stichting Autoriteit Financiële Markten. Allianz Fund Administration and Management voert de directie over Allianz Paraplufonds N.V. Het basisprospectus, aanvullende prospectus en de essentiële beleggersinformatie zijn gratis verkrijgbaar. Vraag er naar en lees ze voordat u besluit tot aanschaf. Meer informatie over Allianz Paraplufonds N.V. vindt u hier.