Allianz Holland Dollar Fonds

Het Allianz Holland Dollar Fonds is per 29 september 2012 samengevoegd met het Allianz Holland Obligatie Fonds.

Meer informatie over deze samenvoeging

Meer informatie over het Allianz Holland Obligatie Fonds