KoersDatum
Huidig102,6524-10-2016
Intrinsiek102,6524-10-2016
Hoogste113,5313-04-2015
Laagste37,3304-01-1993
Introductie22,6903-10-1983
Januari JL.100,0201-01-2016

Beleggingsbeleid

Allianz Selectie Fonds belegt zijn vermogen hoofdzakelijk in aandelen van ondernemingen die genoteerd zijn op de kapitaalmarkten van Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Portugal, Italië, Oostenrijk, Ierland, Griekenland en Finland en in obligaties die genoteerd zijn op kapitaalmarkten van de landen die deel uitmaken van de Europese Monetaire Unie, bij voorkeur in staatsleningen van overheden van die landen.

Allianz Selectie Fonds kan gebruik maken van derivaten zoals opties, futures, warrants en swaps. Derivaten zullen alleen zodanig worden gebruikt dat de portefeuille te allen tijde binnen de beleggingsrestricties blijft.

Getracht wordt een representatieve spreiding over sectoren te bereiken, zodat risico’s verbonden aan beleggen in één specifieke sector worden beperkt. Het accent ligt daarbij op goed verhandelbare effecten in grotere ondernemingen, maar Allianz Selectie Fonds kan tevens beleggen in kleinere bedrijven waarvan de aandelen minder goed verhandelbaar zijn. In alle gevallen zijn kwaliteit van het management en waardering van de onderneming in relatie tot de (winst)vooruitzichten sleutelbegrippen.

De benchmark bestaat voor 50% uit de MSCI Euro Total Return Index voor het beleggingsresultaat van aandelen en voor 50% uit de Citigroup EMU Government Bond Index All Maturities voor het beleggingsresultaat van obligaties.

Het vermogensbeheer, inhoudende het dagelijks managen van de beleggingsportefeuille conform het beleggingsbeleid en met inachtneming van de beleggingsrestricties, is uitbesteed aan Allianz Global Investors Europe, een partij gelieerd aan de directie.

Risico's

Let op! Wie belegt loopt financieel risico. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement

De waardeontwikkeling van het fonds is afhankelijk van de waarde van de effecten die in portefeuille worden gehouden en de dividenden die aan het fonds worden uitgekeerd.

Dividend

Het dividendbeleid van Allianz Selectie Fonds is er op gericht om uitsluitend dividend uit te keren, indien en voorzover dat noodzakelijk is om de status van fiscale beleggingsinstelling te behouden. In beginsel keert Allianz Selectie Fonds de voor dividend gereserveerde winsten binnen 8 maanden na afloop van het boekjaar (30 september) aan de aandeelhouders uit. Dit gebeurt onder inhouding van 15% dividendbelasting

Dividend

2010/2011 € 1,40
2011/2012 € 2,00
2012/2013 € 2,20
2013/2014 € 2,00
2014/2015 € 1,60

Kosten per 30-09-2015

Beheervergoeding per jaar: 1,00%
Lopende kosten*: 1,11%

* Lopende Kosten, voorheen Total Expense Ratio (TER) zijn de totale kosten van de Allianz fondsen waarin u direct of via een Allianz Modelportefeuille belegt. Lopende Kosten worden u niet direct in rekening gebracht, maar zijn verwerkt in het rendement van het fonds. De lopende kosten ratio (%) wordt per fonds bepaald. Naast het vergelijken van rendementen is de Lopende Kosten Ratio een goede maatstaf voor het vergelijken van fondsen. Ieder jaar wordt de lopende kosten ratio opnieuw berekend op basis van totale kosten van het fonds.

Tevens dient u rekening te houden met een op- of afslag van 0,10%, waarmee de intrinsieke waarde wordt vermeerderd of verminderd. Deze op- of afslag dient ter dekking van de door het subfonds te maken kosten, die verband houden met de aan- of verkoop van de onderliggende beleggingen in het subfonds. Dit om te voorkomen dat de zittende aandeelhouders worden benadeeld.

Voorts kunnen beleggers tegen geringe transactiekosten deelnemen in het subfonds door middel van het openen van een Allianz Beleggersrekening.


Juridische informatie

Allianz Paraplufonds N.V. is een instelling voor collectieve belegging in effecten als bedoeld in de richtlijn instellingen voor collectieve belegging in effecten. Dit houdt in dat aandelen in Allianz Paraplufonds N.V. mogen worden aangeboden in andere EU lidstaten in lijn met voornoemde richtlijn en dat het beleggingsbeleid van een subfonds dient te voldoen aan een aantal voorwaarden, die bedoeld zijn om de belegger te beschermen. Allianz Paraplufonds N.V. is geregistreerd bij en staat onder toezicht van Stichting Autoriteit Financiële Markten (postbus 11723, 1001 GS Amsterdam. Allianz Nederland Asset Management voert het beheer en de directie over Allianz Paraplufonds N.V. Het basisprospectus, aanvullende prospectus en de essentiële beleggersinformatie zijn gratis verkrijgbaar. Vraag er naar en lees ze voordat u besluit tot aanschaf. Meer informatie over Allianz Paraplufonds N.V. vindt u hier.

Afbeelding - Risicometer Allianz Selectie Fonds

Voor wie geschikt?

Het profiel van het type belegger tot wie Allianz Selectie Fonds zich richt is neutraal.

Downloads

Verzekering afsluiten?

Uw eigen onafhankelijke adviseur die uw situatie kent en daarop inspeelt. Daarmee werkt Allianz graag samen.

Vind uw adviseur

Eerlijk advies

Eerlijk advies

Een goede adviseur heeft grondige verzekeringskennis en maar één belang: het beste product voor uw situatie.

Meer over onze visie

Onze producten

Zelf regelen

Blijf op de hoogte!

De Allianz Autoverzekering