Algemene vragen over het Waardeoverzicht

Het waardeoverzicht is een overzicht van de betaalde premies, ingehouden kosten, onttrokken risicopremies en het behaalde rendement op een pensioenbeleggingsverzekering in een bepaald jaar. De beginstand is altijd 1 januari van het voorgaande jaar en de eindstand 31 december van het voorgaande jaar.

Verzekeraars hebben met elkaar afgesproken om allemaal vergelijkbare waardeoverzichten te versturen aan deelnemers met een pensioenbeleggingsverzekering. U ontvangt dit overzicht omdat u deelneemt aan een dergelijke pensioenregeling.

U ontvangt het waardeoverzicht eind maart, deze heeft betrekking op het voorgaande jaar. Bijvoorbeeld: het waardeoverzicht over 2016 ontvangt u in maart 2017.

Ja, wij raden u aan om de waardeoverzichten te bewaren. Dan beschikt u altijd over de juiste gegevens. Ook kunt u op deze manier de kosten- en waardeontwikkeling van uw pensioenbeleggingsverzekering van jaar tot jaar volgen.

Nee, de waarde van een pensioenverzekering hoeft niet opgegeven te worden. Het waardeoverzicht is niet bedoeld voor fiscale doeleinden.

U ontvangt per lopende polis een waardeoverzicht. In de volgende situatie ontvangt u meerdere waardeoverzichten:

  • U heeft een premievrije pensioenverzekering van uw vorige werkgever en een premiebetalende pensioenverzekering van uw huidige werkgever.

Vragen over de inhoud van het Waardeoverzicht

Dit zijn de premies die door de werkgever in het betreffende jaar aan Allianz zijn betaald.

Dit betekent dat naast de betaalde premies ook andere bedragen aan uw pensioenbeleggingsverzekering zijn toegevoegd. Bijvoorbeeld:

  • Een extra pensioenpremie betaald via uw werkgever

Dit betekent dat uw pensioenbeleggingsverzekering een voortzetting is van een beëindigde pensioenverzekering, waarvan de waarde is ingebracht in deze verzekering.

U ontvangt een “bonus bij in leven zijn” als de waarde van uw pensioenverzekering hoger is dan het bedrag wat Allianz Nederland moet uitkeren bij uw overlijden. 
Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer uw verzekering geen overlijdensdekking heeft of als op uw pensioenverzekering 90% van de waarde verzekerd is bij overlijden. In deze situaties wordt er geen premie voor een uitkering bij overlijden uit de waarde onttrokken maar wordt er een bonus toegevoegd aan de waarde.

Als u voor het risico van overlijden bent verzekerd en uw partner en/of kinderen bij uw overlijden dus een nabestaandenpensioen ontvangt, wordt daarvoor een risicopremie ingehouden. Deze premie is onder andere gebaseerd op uw leeftijd en de hoogte van het nabestaandenpensioen.

Als u voor het risico van arbeidsongeschiktheid bent verzekerd en arbeidsongeschikt raakt, wordt uw premie door Allianz doorbetaald. Daarvoor wordt een risicopremie ingehouden. Deze premie is onder andere gebaseerd op uw leeftijd en de hoogte van de premie die de werkgever nu betaalt en in de toekomst gaat betalen.

Dit zijn de kosten die de verzekeraar maakt bij het afsluiten en beheren van uw verzekering.

Dit zijn de kosten die worden gemaakt voor de verkoop van uw beleggingseenheden. Deze kosten betaalt u alleen als u van beleggingen wisselt wanneer u ZelfBelegger bent. En op uw pensioendatum.

Het resultaat van de beleggingen is het verschil tussen de waarde (saldo) aan het begin en het einde van het kalenderjaar. Het resultaat houdt rekening met alle toevoegingen en onttrekkingen in dat jaar. Het resultaat geeft alleen een indruk van de waardeontwikkeling van het afgelopen jaar.

De dividendbijschrijving is onderdeel van het beleggingsresultaat.

Uw oude verzekering is beëindigd en de waarde van deze verzekering is volledig ingebracht in uw nieuwe verzekering. Hier heeft u een bevestiging van ontvangen.

Het kan zijn dat de waarde van uw beleggingen aan het eind van het kalenderjaar lager is dan de waarde aan het begin van het kalenderjaar. Dat komt doordat de waarde van de beleggingen afhankelijk is van de beurs. Dat kan van jaar tot jaar verschillen. Dit negatieve resultaat zegt niet veel over het resultaat op uw pensioendatum. Dit resultaat is afhankelijk van de koers op uw pensioendatum.

Vragen over beleggingen

Bij het Allianz Pensioen bouwt u pensioen op via beleggingen. Wij beleggen de pensioenpremie volgens een goed uitgedachte financiële strategie, met de juiste mix tussen rendement en risico. Bent u nog jong? Dan nemen we meer risico om het startkapitaal flink te laten groeien. Nadert de pensioendatum, dan beperken we de beleggingsrisico’s. We beleggen dan minder in aandelen.

Elk kwartaal publiceren wij een overzicht van de rendementen. Hier vindt u de rendementen van de lifecycles van Allianz Pensioen Beleggen. Heeft u vragen over uw beleggingsmogelijkheden? Meer informatie vindt u hier.

De meeste beleggingsfondsen zijn beursgenoteerd. Dagelijks wordt de koers van het beleggingsfonds gepubliceerd. De koers vindt u in de dagbladen en op onze website. U vindt hier ook de rendementen van de verschillende beleggingsfondsen.

De fondsbeheerkosten worden niet als bedrag ingehouden op de beschikbare premie of de waarde van uw beleggingspensioen. Deze kosten zijn al verwerkt in de koers van het beleggingsfonds. Daarom ziet u de fondsbeheerkosten niet als bedrag terug op het waardeoverzicht. Meer informatie over de fondsbeheerkosten.

Vragen over zorgplicht met betrekking tot beleggingen

De zorgplicht voor premieovereenkomsten met beleggingsvrijheid is er om u te beschermen tegen onverstandige beleggingsbeslissingen. In de Pensioenwet, artikel 52, is vastgesteld wat deze zorgplicht inhoudt. Kort samengevat komt het erop neer dat Allianz, verantwoord moet handelen als het gaat om beleggingen binnen uw pensioenregeling.

Op het waardeoverzicht zullen wij u jaarlijks informeren of uw risicoprofiel aansluit bij de manier waarop u nu belegt in uw pensioenregeling (beleggingsschema).

Uw risicoprofiel is een persoonlijk profiel dat bepaalt hoeveel risico u wilt lopen of kunt nemen bij het beleggen. Aan de hand van de profieltest kunt u uw risicoprofiel bepalen. Allianz kent 4 risicoprofielen:

  1. Defensief
  2. Neutraal
  3. Offensief
  4. Doorbeleggen

Een beleggingsschema is de manier van beleggen in uw verzekering. Informatie over uw beleggingen kunt u ook 24 uur per dag raadplegen op www.allianz.nl/mijnpensioen.

Wij raden u aan om uw beleggingsschema en risicoprofiel op elkaar aan te laten sluiten.
Voor advies met betrekking tot uw beleggingen kunt u contact opnemen met uw financieel adviseur.

Uw werkgever bepaalt hoeveel beleggingsvrijheid u heeft. Uw werkgever heeft bij Allianz de volgende keuzemogelijkheden:

  • Geen beleggingsvrijheid; u belegt dan altijd in ons neutrale profiel. Wel heeft u de keuze om door te beleggen.
  • Wel beleggingsvrijheid; u kan kiezen uit Defensief, Neutraal en Offensief. Doorbeleggen is altijd een keuze die u kunt maken.