Informatie voor werknemers

Sinds 1 januari 2015 gelden andere regels voor het opbouwen van pensioen. Het maximale salaris waarover uw werkgever nog gewoon pensioen mag toezeggen is € 105.075,-. Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast. Dat heeft de overheid zo bepaald. U kunt hierdoor minder ouderdomspensioen opbouwen. Ook kan uw nabestaandenpensioen (het partner- en wezenpensioen) omlaag gaan. Dit kan ernstige gevolgen hebben voor uw eventuele partner en kinderen als u overlijdt als u meer verdient dan € 105.075,-. Het Allianz Netto Pensioen is hiervoor een oplossing. Uw werkgever kan dit voor u regelen!

Over Allianz Netto Pensioen

Om u tegemoet te komen, heeft de overheid ruimte gecreëerd om netto-pensioen op te bouwen in  de tweede pijler. Bij ons heet deze pensioenvoorziening het Allianz Netto Pensioen. Via uw werkgever betaalt u  een netto-premie voor het deel van uw nettosalaris boven € 105.075,-. Wij beleggen deze netto-premie voor u. Wanneer u met pensioen gaat, krijgt u dan van ons, of een andere pensioenuitvoerder naar uw keuze, een netto-pensioenuitkering. Als uw werkgever heeft gekozen voor het Allianz Netto Pensioen kunt u zelf bepalen of en hoe u meedoet.

Hoe werkt Allianz Netto Pensioen?

Als uw werkgever u het Allianz Netto Pensioen aanbiedt kan hij een aantal keuzes maken: Bijvoorbeeld de hoogte van de staffels, de hoogte van het opbouwpercentage bij het partnerpensioen of een wel of niet stijgend partnerpensioen. U kunt de volgende oplossingen combineren:

Kiest u voor de spaarmodule ouderdomspensioen, dan bouwt u pensioenkapitaal op voor het ouderdomspensioen. Met dit pensioenkapitaal wordt bij pensionering een periodieke netto pensioenuitkering aangekocht. U ontvangt vanaf uw pensioendatum elke maand deze uitkering.

Voor de opbouw van het pensioenkapitaal betaalt u een premie. Uw werkgever houdt deze premie in op uw netto-salaris. Het totaal aan ingelegde premies (minus kosten en premies voor risicoverzekeringen) beleggen we gedurende de opbouwperiode op verantwoorde wijze . Daarvoor schakelen we erkende vermogensbeheerders in. Zoals  de vermogensbeheerders van Allianz of via externe vermogensbeheerders (bv Blackrock). Deze vermogensbeheerders hebben een goede reputatie en zorgen voor een uitgebalanceerde mix van beleggingen met uitstekende rendementen.

Het uiteindelijke pensioenkapitaal dat u opbouwt, is onder meer afhankelijk van de hoogte van de premie die u inlegt, het aantal jaren dat u pensioen meedoet en de resultaten op de beleggingen. De hoogte van het aan te kopen pensioen is onder meer afhankelijk van het soort pensioen dat u kiest op pensioendatum de rentestand op uw pensioendatum en hoe oud men dan gemiddeld wordt.

Door in te loggen op de portal kunt u 24 uur per dag zien wat de actuele waarde van uw pensioenkapitaal is. Daarnaast krijgt u op basis van huidige tarieven voor de aankoop van een levenslang ouderdomspensioen een indicatie van het maandelijkse netto pensioeninkomen na pensionering.

Uw nabestaanden zijn verzekerd van een aanvullend pensioen voor uw inkomen boven de € 103.317. Het netto-nabestaandenpensioen bestaat uit een partner- en /of een wezenpensioen. Dit zijn verzekeringen op risicobasis. Dit betekent dat er alleen een verzekering is zolang u premie betaalt.

Uw werkgever kan u ook de mogelijkheid  bieden dat u extra kunt bijsparen in het Allianz Netto Pensioen. Hiermee kunt u extra ouderdomspensioen opbouwen. Er gelden wel fiscale grenzen voor de hoogte van dit bedrag. Neemt u contact op met uw verzekeringsadviseur als u hierover vragen heeft.

Verplicht: premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid
Als u een van de bovenstaande modules heeft gekozen (of meerdere) is premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid is verplicht meeverzekerd. Als u arbeidsongeschikt raakt, kunt u niet meer werken. Door de premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid zorgt Allianz er voor dat we voor u de premiebetaling voor het pensioen overnemen. Dit doen we voor het percentage dat u arbeidsongeschikt bent verklaard door het UWV.

Persoonlijke Pensioen Portal

U krijgt door uw deelname aan een pensioenregeling bij Allianz toegang tot de nieuwe Allianz Pensioen Portal. Op deze persoonlijke online portal kunt u de actuele gegevens van uw pensioen bij Allianz bekijken en heeft u inzage in uw beleggingen. Ook kunt u alle pensioengegevens van www.mijnpensioenoverzicht.nl importeren en aanvullen met overige financiële data. Met behulp van deze informatie is het mogelijk om met de pensioenplanner eenvoudig diverse scenario’s te berekenen over hoe hoog uw inkomen is als u eerder, later of gedeeltelijk met pensioen gaat.

U kunt met uw eigen Digi-D inloggen.

Waardeoverzicht

Ieder jaar krijgt u van ons een waardeoverzicht. In het waardeoverzicht ziet u de waardeontwikkeling van uw pensioenverzekering. U ontvangt het waardeoverzicht aan het eind van de maand maart.

UPO

Ieder jaar ontvangt u een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Hierop staat wat u aan pensioen kunt verwachten en wat de beleggingswaarde per 31 december van dat jaar is. Daarnaast kunt u ook zien wat uw partner en/of kinderen ontvangen als u komt te overlijden. Ook ex-werknemers ontvangen een UPO.

De UPO is bij alle pensioenuitvoerders in Nederland gelijk. Daardoor kunt u de pensioenopbouw vergelijken. Als u pensioenregelingen bij verschillende pensioenuitvoerders heeft, dan kunt u de bedragen van de verschillende UPO’s bij elkaar optellen. Dat maakt een financiële planning een stuk eenvoudiger.

Pensioenbeleggen

Voor de opbouw van uw pensioenkapitaal beleggen we de pensioenpremie in beleggingsfondsen. Met beleggen loopt u risico. Beleggen via lifecycles betekent het zo goed mogelijk afstemmen van dat risico op uw levensfase. Hoe korter de periode voordat u met pensioen gaat duurt, hoe minder risicovol de beleggingen. Een lifecycle beweegt als het ware met uw leven mee en bouwt het risico automatisch af. Dit doen we door de risicovollere beleggingen (bijvoorbeeld aandelen) te verkopen. Daar kopen we beleggingen met minder risico voor terug (bijvoorbeeld obligaties). Zo wordt de pensioenuitkering voor u minder afhankelijk van de marktomstandigheden.

Onze lifecycles zijn ontwikkeld door Risklab samen met Allianz Global Investors. Door een groot aantal economische scenario’s door te rekenen, hebben we lifecycles ontwikkeld met een aanvaardbaar risico en een zo hoog mogelijk te verwachten pensioen voor u. We bieden zowel passieve als actieve lifecycles aan. Uw werkgever bepaalt of u in een passieve of in een actieve lifecycles kunt beleggen of dat u een keuze heeft uit beiden.

Heeft u een vraag over Pensioenbeleggen?

Verantwoord beleggen

Allianz neemt verantwoord beleggen serieus. We houden ons aan verschillende standaards en richtlijnen. Zoals de VN-richtlijnen voor verantwoord beleggen (UNPRI) en de Global Compact-principes van de VN.

Bij onze beleggingsbeslissingen tellen niet alleen economische aspecten mee. We letten ook op het milieu, op sociale factoren en op governance (de wijze van besturen). Dit zijn de ESG-aspecten: ‘environmental, social and governance’. Wij houden ons als Allianz Group aan internationale ESG-standaards.Het Allianz ESG Integration Framework kunt u hier downloaden.

Daarnaast scoren we goed in de belangrijkste duurzaamheidsindexen: Dow Jones Sustainability Index (Industry Group Leader), FTSE4Good, CDP’s Carbon Disclosure Leadership Index, oekom research, Sustainalytics en Vigeo.

Op 8 september 2017  is Allianz Group beoordeeld als nummer 1 in de laatste Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Allianz is een van de meest duurzame verzekeringsmaatschappijen ter wereld sinds 2000. Meer weten? Lees hier ons Engelstalige nieuwsbericht of het complete rapport van DJSI.

De Verenigde Naties hebben met een internationaal netwerk van investeerders zes principes voor verantwoord beleggen opgesteld: de Principles for Responsible Investments (UNPRI). Allianz Group heeft deze principes ondertekend.

De zes Principles for Responsible Investment zijn:

 1. We betrekken de ESG-aspecten bij onze investeringsanalyse en besluitvormingsprocessen.
 2. We zijn actieve aandeelhouders en nemen ESG-aspecten mee in ons investeringsbeleid en onze investeringsactiviteiten.
 3. We zorgen ervoor dat de bedrijven waarin we investeren rapporteren over ESG-aspecten.
 4. We promoten de aanvaarding en implementatie van deze principes in de beleggingssector.
 5. We werken samen om de principes steeds beter te implementeren.
 6. We doen verslag van de implementatie van deze principes.

In 2012 hebben we de Global Compact-principes van de Verenigde Naties ondertekend. Dit zijn tien principes op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieubescherming en corruptiebestrijding.

De tien Global Compact-principes zijn:

 1. Bedrijven moeten de bescherming van internationaal uitgevaardigde mensenrechten ondersteunen en respecteren.
 2. Bedrijven moeten ervoor zorgen dat zij niet betrokken raken bij de schending van mensenrechten.
 3. Bedrijven moeten de vrijheid van vereniging en het recht op collectieve onderhandelingen handhaven.
 4. Bedrijven moeten alle vormen van gedwongen of verplichte arbeid tegengaan.
 5. Bedrijven moeten kinderarbeid tegengaan.
 6. Bedrijven moeten discriminatie in arbeid en beroep bestrijden.
 7. Bedrijven moeten voorzichtig handelen bij milieu-gerelateerde activiteiten.
 8. Bedrijven moeten initiatieven ontwikkelen om een sterker milieubewustzijn te realiseren.
 9. Bedrijven moeten de ontwikkeling en verspreiding van milieuvriendelijke technologieën stimuleren.
 10. Bedrijven moeten alle vormen van corruptie bestrijden, inclusief uitbuiting en omkoping.