Kies de pensioenuitkering die bij u past

Op deze pagina willen wij u helpen bij het maken van uw keuzes voor uw pensioenuitkering. Voor uw pensioenuitkering moet u met uw kapitaal een zogeheten direct ingaande pensioenverzekering aankopen.

Door een aantal vragen te beantwoorden, kunt u meer inzicht krijgen. Meer inzicht in de mogelijkheden voor uw pensioenuitkering, de mogelijke risico’s die u daarbij wel of niet wilt lopen, uw doelstellingen en uw behoeften. Zo kunt u bepalen welke vorm van pensioenuitkering bij u kan passen: een vast pensioen, een variabel pensioen of een combinatie daarvan. Met dit stappenplan willen wij u daarbij helpen.

Tip 1
Lees ook goed alle informatie op www.mijnpensioenkomtvrij.nl. Dit helpt u bij het doorlopen van het stappenplan en geeft u ook meer inzicht en kennis over pensioenuitkeringen. Dit helpt u bij het beantwoorden van de vragen, maar ook bij het bepalen van uw keuzes. Hier staat ook meer informatie over de producten die Allianz biedt voor uw pensioenuitkering en kunt u, met behulp van onze rekentool, ook berekeningen maken van de verschillende vormen van pensioenuitkeringen die wij u kunnen bieden. Het maken van berekeningen geeft u meer inzicht in de hoogte van de mogelijke pensioenuitkeringen en de risico’s.

Tip 2
Gebruik dit stappenplan om samen met uw financieel adviseur tot een passende vorm van een pensioenverzekering en productkeuze te komen. Allianz geeft geen advies en gebruikt dit stappenplan ook niet om vast te stellen welke vorm van pensioenverzekering of product bij u past.

Waar is dit stappenplan niet voor bedoeld?
Dit stappenplan is niet bedoeld om vast te stellen welke pensioenvorm of welk product van Allianz of van een andere aanbieder bij u past. Het is bedoeld om inzicht te krijgen in de mogelijke keuzes voor een pensioenuitkering en u te helpen bij die keuzes. Het is belangrijk dat uw pensioenuitkeringen bij uw financiële situatie aansluiten. Zowel voor wat betreft de vorm, de risico’s als ook de hoogte van uw pensioenuitkeringen. Het is daarom belangrijk om goed inzicht te hebben in uw financiële situatie. Een financieel adviseur kan u hiermee helpen.

Advies nodig?
Bent u niet overtuigd van wat het beste bij u past? Heeft u twijfels of uw financiële situatie bepaalde keuzes toelaat? Is uw financiële situatie u na pensionering niet (helemaal) duidelijk? Neemt u dan contact op met een financieel adviseur om u te helpen en te adviseren.

Misschien een open deur, maar voor een pensioenuitkering is het nodig dat het kapitaal opgebouwd is als pensioenvoorziening via uw (ex) werkgever(s) in een zogeheten premieregeling of bij een premiepensioeninstelling (PPI). Ook 2e pijler pensioenvoorziening genoemd. Van dit kapitaal moet u dan een direct ingaand pensioen aankopen. 

Komt uw kapitaal vrij uit een privé oudedagsvoorziening, ook wel 3e pijler genoemd? Bijvoorbeeld uit een lijfrenteverzekering of uit vrij vermogen. Dan kunt u dat kapitaal niet gebruiken voor een pensioenuitkering. Daarvoor zijn andere producten bedoeld zoals een direct ingaande lijfrente. Allianz biedt de Allianz Direct Ingaande Lijfrente aan voor deze voorzieningen. Lees meer over de Direct Ingaande Lijfrente.

Is op basis van bovenstaande uitleg uw antwoord hierop ja, dan kunt u met uw kapitaal een pensioenuitkering aankopen in een direct ingaand pensioen. 
Tip
Staat uw pensioen waarvoor het pensioenkapitaal vrijkomt in www.mijnpensioenoverzicht.nl? Of ontvangt u jaarlijks een uniform pensioenoverzicht voor dit pensioen? Dan is de kans groot dat uw kapitaal een ‘echt’ pensioenkapitaal is waarvoor u een direct ingaand pensioen aan moet kopen. Weet u het niet zeker, vraag het dan aan uw financieel adviseur. 

Het is belangrijk dat u een aantal dingen begrijpt over de mogelijkheden voor uw pensioen. Deze stap geeft u meer inzicht in wat voor soorten pensioenuitkeringen er zijn.

U kunt namelijk kiezen voor een vast pensioen of een variabel pensioen. Of voor een combinatie daarvan. U kiest wat het beste bij u past. Er zijn diverse aanbieders voor deze producten en combinaties daarvan.

Vast pensioen
Bij een vast pensioen krijgt u voor de rest van uw leven elke maand een vaste uitkering. U heeft  niets met beleggen te maken. Ook als de levensverwachting in Nederland wijzigt (lees hierover meer bij variabel pensioen), verandert uw uitkering niet. U weet dus hoeveel pensioen u krijgt. Nu én in de toekomst. De hoogte van uw uitkering staat vast.

U kunt bij een vast pensioen kiezen voor een uitkering die elke maand even hoog is. Dat is een zogeheten gelijkblijvende uitkering. Maar u kunt ook kiezen voor een uitkering die de eerste jaren hoger is en daarna lager. Dit wordt een hoog-laag-uitkering genoemd. Dit kunt u doen als u aan het begin van uw pensioen verwacht meer uit te geven omdat u bijvoorbeeld lange reizen wilt maken.

De hoogte van de uitkeringen wordt één keer vastgesteld aan het begin van uw pensioen. Staat de marktrente laag? Dan kunt u van het pensioenkapitaal een minder hoge uitkering kopen dan bij een hogere marktrente. Als de marktrente stijgt of daalt tijdens de looptijd van uw verzekering, dan blijft de uitkering even hoog.

Normaal gesproken stijgen de prijzen in Nederland; dit noemen we inflatie. Dit betekent dat u voor € 100 over vijf jaar minder kan kopen dan nu. Wilt u evenveel kunnen blijven kopen, dan heeft u over vijf jaar meer geld nodig. Maar uw uitkering blijft hetzelfde. U loopt dus het risico dat u na een aantal jaar minder kunt doen van uw uitkering. Men zegt dan dat uw koopkracht daalt.

Let op
Als u voor een zogeheten hoog-laag- uitkering kiest, kan uw koopkracht eventueel extra dalen. Uw uitkering is aan het begin weliswaar hoger dan bij een gelijkblijvende uitkering, maar deze wordt daarna lager dan bij een gelijkblijvende uitkering. Dit kan ervoor zorgen dat uw koopkracht, als gevolg van prijsstijgingen, in de toekomst extra kan dalen in de periode van de lagere uitkeringen.

Variabel pensioen

Bij een variabel pensioen belegt u met uw pensioengeld. Hierdoor is uw uitkering minder afhankelijk van de marktrente op het moment dat u de uitkering aankoopt. En u kunt voordeel hebben van goede beleggingsresultaten. Maar deze kunnen ook tegenvallen. Dit betekent dat uw uitkering ook kan dalen. Uw uitkering staat dus niet vast zoals bij een vast pensioen.

Meestal begint de uitkering uit een variabel pensioen hoger dan bij een vast pensioen. Of deze begint ongeveer gelijk, maar kan stijgen door positieve beleggingen. Maar omdat uw uitkeringen afhankelijk zijn van beleggingen, kan uw uitkering ook minder worden dan bij een vast pensioen.

Ieder jaar wordt een variabel pensioen opnieuw berekend. De uitkering wijzigt daardoor ieder jaar. Of de uitkering stijgt of daalt is afhankelijk van beleggingen, rente en eventueel de levensverwachting in Nederland.
Gemiddeld leven Nederlanders steeds langer. Pensioenuitkeringen moeten daarom steeds langer worden uitgekeerd. Ieder jaar wordt de levensverwachting opnieuw bekeken. Een gewijzigde verwachting kan uw variabel pensioen verhogen of verlagen. Als mensen langer/korter leven, heeft dit een negatief/positief effect op de uitkering. In geval van een negatief effect, wil dit echter niet zeggen dat uw uitkering altijd daalt, want er zijn ook nog de beleggingen en de rente die dit negatieve effect kunnen compenseren.
Tip
Vindt u de mogelijkheden moeilijk te begrijpen? Zijn de verschillen tussen de diverse vormen van direct ingaand pensioen u niet duidelijk? Kunt u niet goed inschatten hoe het werkt en wat eventueel de risico’s zijn? Vraag het dan aan uw financieel adviseur.
Afhankelijk van waar u deze pensioenuitkering voor nodig heeft, vind u het misschien minder erg, helemaal niet erg of juist wel, om (enig) risico te lopen dat uw uitkering ook kan dalen. Stelt u zich daarom de volgende vraag.
Bijvoorbeeld voor de belangrijkste uitgaven, zoals wonen, boodschappen en zorgkosten? Of meer voor de extra uitgaven, zoals uitjes? Of juist alleen voor speciale zaken zoals een dure hobby of reizen? En hoe belangrijk vindt u deze extra’s? Of heeft u de uitkering nodig om een bepaalde periode mee te overbruggen?

Tip 1

Misschien heeft u nog andere bronnen van inkomsten, maar heeft u niet voldoende inzicht om te kunnen beoordelen hoe u uw pensioenuitkering kunt gebruiken? Overleg dit dan met uw financieel adviseur.

Tip 2
Is uw pensioen noodzakelijk voor de dagelijkse en belangrijke uitgaven om ‘gewoon’ te kunnen leven? Dan past een vast pensioen waarschijnlijk beter bij u dan een variabel pensioen. 

Tip 3
Is uw pensioen vooral bedoeld voor de extra uitgaven in het leven en kunt u eventueel ook zonder? Dan past een variabel pensioen of een combinatie van een vast pensioen en een variabel pensioen misschien beter bij u. Uiteraard moet u dan wel bereid zijn bepaalde risico’s accepteren. Zie hiervoor stap 4.

Om te bepalen of u risico’s wilt of kunt lopen met het aan te kopen pensioen, kunt u zich een aantal vragen stellen. Bijvoorbeeld of u zich zorgen maakt of denkt te gaan maken over bepaalde risico’s en hoeveel zorgen.
Een variabel pensioen is onder andere afhankelijk van de resultaten van beleggingen. Deze kunnen meevallen, maar ook tegenvallen, waardoor uw uitkering dus kan stijgen en dalen. Ligt u daar wakker van? Of vindt u het vervelend, maar komt u er wel overheen en weet u dat dit kan gebeuren? Of maakt het u helemaal niet uit?
Bij een variabel pensioen is het mogelijk dat uw uitkering lager wordt als mensen gemiddeld langer leven. Als de levensverwachting stijgt (mensen leven langer dan verwacht), dan moet er langer uitgekeerd worden op pensioenverzekeringen. Hierdoor kan uw uitkering dalen. Als mensen korter leven, dan kan uw uitkering juist stijgen.
Normaal gesproken stijgen de prijzen in Nederland. Dit betekent dat u voor € 100 over vijf jaar minder kunt kopen dan nu. Wilt u hetzelfde kunnen blijven kopen, dan heeft u over vijf jaar meer geld nodig. Afhankelijk van de gekozen pensioenvorm loopt u meer of minder risico dat uw koopkracht daalt. Dit is afhankelijk van het verloop van uw uitkering. Denk bijvoorbeeld aan de eerder genoemde hoog-laag-uitkering.

Bij een variabel pensioen is het risico van koopkracht verlies (ook inflatie genoemd) evenals bij een vast pensioen aanwezig. Via het beleggingsresultaat, en dus de jaarlijkse wijziging van de pensioenuitkering, kan dit (deels) gecompenseerd worden indien de beleggingsresultaten positief zijn. Bij negatieve beleggingsresultaten wordt het effect van inflatie versterkt.

Tip 1
Vindt u het lastig om deze risico’s goed in te schatten of zijn ze onduidelijk? Overleg dit dan met uw financieel adviseur.

Tip 2
Wilt u niets met beleggen te maken hebben? Het variabel pensioen is niet bedoeld voor mensen die niets met beleggen te maken willen hebben.

Tip 3
Kunt u niet accepteren dat de hoogte van uw uitkering afhankelijk is van de levensverwachting? Het Allianz variabel pensioen is niet bedoeld voor mensen die dit niet kunnen accepteren. Maar er zijn wel andere aanbieders waarbij de uitkering niet afhankelijk is van de ontwikkeling van de levensverwachting. 

Tip 4
Kunt u een bepaalde mate van risico,  door met (een deel van) uw pensioen te beleggen, accepteren? Dan past wellicht een variabel pensioen of een combinatie van een vast pensioen en een variabel pensioen bij u. Uiteraard moet het ook passen bij uw financiële situatie.

We gaan in dit stappenplan niet in op de hoogte van uw pensioenuitkeringen en andere mogelijke inkomens- of vermogensbronnen die u heeft, maar u kunt zich wel een aantal zaken afvragen die meewegen bij het maken van uw pensioenkeuzes. De volgende vragen geven inzicht of u bepaalde risico’s wel of niet kunt lopen, maar zijn misschien niet altijd zomaar met ja of nee te beantwoorden. Ook kunt u ze niet los van elkaar zien. Ze hangen met elkaar samen.
Heeft u deze pensioenuitkeringen hard nodig? Helemaal of gedeeltelijk? Zijn ze alleen voor uw noodzakelijke levensonderhoud of juist voor de extra uitgaven?
U heeft misschien nog andere inkomsten. Bijvoorbeeld uw AOW, vermogen dat u wilt en kunt gebruiken voor extra inkomen, een lijfrente-uitkering of een ander pensioen.
Er zijn pensioenvormen waarbij uw uitkeringen afhankelijk zijn van de resultaten van beleggingen. Dit is bij een variabel pensioen het geval. Uw pensioenuitkering wijzigt dan ieder jaar en kan ook minder worden, maar ook meer. Ook bestaan er pensioenvormen waarbij vooraf vaststaat dat uw uitkeringen na een bepaalde periode lager worden. Kunt u uw lasten nog dragen als uw uitkeringen bijvoorbeeld 25% lager worden? Of kunt u dan alleen de extra uitgaven in het leven niet meer betalen? Heeft u andere middelen die een daling in uw pensioenuitkering kunnen opvangen?

Tip 1
Uiteraard is het van belang dat uw pensioenuitkeringen bij uw financiële situatie aansluiten. Zowel voor wat betreft de vorm en de risico’s, maar ook de hoogte van uw pensioenuitkeringen speelt hierbij een belangrijke rol. Evenals de hoogte van eventuele andere inkomensbronnen die u heeft. Zorgt u daarom voor een goed overzicht van uw financiële situatie. Hoeveel heeft u en hoeveel heeft u nodig? Een financieel adviseur kan u hiermee helpen.

Tip 2
Gebruik ook onze online rekentool om u meer inzicht te geven over de mogelijkheden over de hoogte van uw uitkeringen die u bij Allianz kunt regelen. Hierin zit u gelijk in ons variabel pensioen de mogelijke effecten van de resultaten van de beleggingen. Zowel als het goed gaat zoals verwacht, maar ook als het slechter gaat volgens het zogeheten pessimistisch scenario of juist als het beter gaat volgens het zogeheten optimistisch scenario. 

Tip 3
Is het pensioen uw belangrijkste inkomensbron? Bent u hiervan afhankelijk? Kunt u zich geen verlaging van uw uitkering veroorloven? Dan past een vast pensioen waarschijnlijk het beste bij u.
Kunt u deels zonder dit pensioen? Of kunt u soms met minder leven? Dan past een variabel pensioen of een combinatie van een vast pensioen en variabel pensioen waarschijnlijk bij u. Uiteraard moet u dan bereid zijn bepaalde risico’s te accepteren.

In de vorige stappen heeft meer inzicht gekregen in de mogelijkheden, de risico’s die u wel of niet wilt lopen, uw doelstellingen en uw behoeften, zodat u kunt bepalen of een vast pensioen, een variabel pensioen of een combinatie daarvan misschien bij u past. Allianz heeft voor beide soorten pensioen een productoplossing.

Wilt u zowel een vast pensioen als een variabel pensioen bij Allianz, dan is dat mogelijk op één polis.

Uiteraard zijn er ook andere aanbieders van vaste pensioenen en variabele pensioenen waar u gebruik van kunt maken.

Hierna gaan we in het kort verder in op de mogelijkheden bij Allianz. Op de website vindt u nog veel meer informatie over hoe het product werkt, voor wie het bedoeld is en wat de keuzemogelijkheden zijn. Gebruik ook onze online rekentool om meer over onze producten te weten te komen en u meer inzicht te geven over de hoogte van uw uitkeringen die u bij Allianz kunt regelen. Hierin ziet u gelijk in ons variabel pensioen de mogelijke effecten van de resultaten van de beleggingen. Zowel als het goed gaat zoals verwacht, maar ook als het slechter gaat volgens het zogeheten pessimistisch scenario of juist als het beter gaat volgens het zogeheten optimistisch scenario. 

Allianz heeft de volgende producten voor direct ingaand pensioen:

Het Allianz Direct Ingaand Zeker Pensioen is een 100% vast pensioen. Hieronder in het kort wat informatie over dit product. Wilt u alles nalezen over dit product, ga dan naar de productpagina van het  Direct Ingaand Zeker Pensioen

Nog even kort over een vast pensioen
Met een vast pensioen krijgt u zekerheid en heeft u niets met beleggen te maken. Ook als de levensverwachting in Nederland wijzigt, verandert uw uitkering niet. U weet hoeveel pensioen u krijgt. Nu én in de toekomst. De hoogte van uw uitkering staat namelijk vooraf vast.

De hoogte van de uitkeringen stellen we één keer vast aan het begin van uw pensioen. Staat de marktrente laag? Dan kunt u van het pensioenkapitaal een minder hoge uitkering kopen dan bij een hogere marktrente. Als de marktrente stijgt of daalt tijdens de looptijd van uw verzekering, dan blijft de uitkering even hoog.

Wat koopt u met het Allianz Direct Ingaand Keuze Pensioen?
Met het Allianz Direct Ingaand Zeker Pensioen koopt u een 100% vast pensioen:

 • voor een levenslang gelijkblijvend ouderdomspensioen, eventueel in combinatie met een nabestaandenpensioen,
  (als u levenslang over de hele looptijd dezelfde gegarandeerde uitkering wilt) of
 • voor een levenslang ouderdomspensioen met in de eerste jaren, gedurende een vooraf afgesproken periode, een hogere uitkering met daarna een lagere, eventueel in combinatie met een nabestaandenpensioen, 
  (als u in de eerste jaren behoefte heeft aan een hoger pensioen en voldoende heeft aan een lager pensioen daarna) of 
 • voor een gelijkblijvende tijdelijke uitkering (vooraf afgesproken), voor een (AOW) overbruggingspensioen of prepensioen. 
  (als u tijdelijk over de hele looptijd dezelfde gegarandeerde uitkering wilt)

Het Allianz Direct Ingaand Zeker pensioen kan niet als ‘stijgend vast pensioen’ afgesloten worden. Er zijn andere aanbieders waar dit wel kan.

Let op
Leest u goed op onze website www.mijnpensioenkomtvrij.nl voor wie dit product bedoeld is en wat de mogelijkheden en de risico’s van dit product zijn. Hier vindt u ook onze algemene voorwaarden van dit product. Leest u deze goed.

Heeft u eenmaal gekozen en zijn uw uitkeringen ingegaan, dan kunt u dit niet meer wijzigen. Gebruik onze online rekentool om een indicatie te krijgen van de hoogte van de uitkeringen die wij kunnen bieden.

Het Allianz Direct Ingaand Keuze Pensioen is een variabel pensioen of, als u ook een vast pensioen op één polis wilt, een combinatie van een variabel pensioen met een vast pensioen.

Hieronder in het kort wat informatie over dit product. Wilt u alles nalezen over dit product, ga dan naar de productpagina

Nog even kort over een variabel pensioen
In het variabel pensioen belegt u met uw pensioengeld. Hierdoor is uw uitkering minder afhankelijk van de marktrente op het moment dat u de uitkering aankoopt. En u kunt voordeel hebben van de beleggingsresultaten. Maar deze kunnen ook tegenvallen. Dit betekent dat uw uitkering ook kan dalen. Uw uitkering staat niet vast zoals bij een vast pensioen.

Meestal begint de uitkering uit een variabel pensioen hoger dan bij een vast pensioen. Of deze begint ongeveer gelijk, maar kan stijgen door positieve beleggingen. Maar omdat uw uitkeringen afhankelijk is van beleggingen, kan uw uitkering ook minder worden dan bij een vast pensioen.

Ieder jaar wordt een variabel pensioen opnieuw berekend. De hoogte van de uitkering wijzigt daardoor ieder jaar. Of de uitkering stijgt of daalt is afhankelijk van beleggingen, rente en eventueel de levensverwachting in Nederland.

Wat koopt u met het Allianz Direct Ingaand Keuze Pensioen?
Met het Allianz Direct Ingaand Keuze Pensioen koopt u:

 • een 100% variabel pensioen, of
 • een combinatie van een vast pensioen met een variabel pensioen als u dat op één polis wilt zodat u maar één keer kosten betaalt en u uw uitkering in één bedrag ontvangt.

Let op
Het Allianz Direct Ingaand Keuze Pensioen kan alleen gebruikt worden voor een levenslang ouderdomspensioen, eventueel in combinatie met een partnerpensioen. Dit geldt ook als u naast uw variabel pensioen een vast pensioen op de polis wilt. Een tijdelijke uitkering is niet mogelijk. 

Belangrijke productkenmerken van het variabel pensioen in het Direct Ingaand Keuze Pensioen:

 • de beleggingsresultaten zijn gebaseerd op één beleggingsmix, en;
 • een wijziging in levensverwachting kan van invloed zijn op uw uitkering. Stijgt de levensverwachting in Nederland, dan kan uw uitkering dalen, en;
 • het variabele pensioen wordt na 20 jaar vastgezet. Het beleggings- en langlevenrisico wordt dan overgenomen door Allianz. Dat betekent concreet dat uw uitkering niet meer beinvloed kan worden door positieve/negatieve beleggingsopbrengsten en wijzigingen in de levensverwachting, en;
 • er zijn twee varianten (zie hieronder), en;
 • u kunt een vast pensioen ook op dezelfde polis zetten.

Twee producten op één polis
Als u naast uw variabel pensioen ook een vast pensioen wilt, dan kunt u ervoor kiezen om dat in het Allianz Direct Ingaand Keuze Pensioen te doen. Hierdoor hoeft u geen twee losse verzekeringen af te sluiten en bespaart u hiermee kosten. U ontvangt dan uw uitkeringen in één bedrag.

Wilt u dit? Dan kan dit alleen volgens een vast percentage van de totale beschikbare koopsom. Deze keuze kan niet meer gewijzigd worden. U kunt kiezen voor:

 • 75% vast pensioen en 25% variabel pensioen als u hoofdzakelijk maar niet geheel behoort tot de doelgroep van een vast pensioen, of
 • 50% vast pensioen en 50% variabel pensioen als u in gelijke mate behoort tot zowel de doelgroep van een vast pensioen als de doelgroep van een variabel pensioen
 • 25% vast pensioen en 75% variabel pensioen als u hoofdzakelijk maar niet geheel behoort tot de doelgroep van een variabel pensioen

Twee varianten
Voor het variabele pensioen kunt u kiezen uit twee varianten, namelijk:

 • een variant met een uitkering die aan het begin hoger is dan een vast pensioen en die, in geval gunstige beleggingsresultaten worden gerealiseerd, ongeveer gelijk zal blijven.
  Deze variant kan hoger beginnen omdat uitgegaan wordt van een vaste daling van 1,8%, met als gevolg een hogere uitkering. Hiermee wordt geanticipeerd op verwachte positieve beleggingsresultaten in de toekomst, waardoor uw uitkering ongeveer gelijk zal blijven.
  Deze variant kiest u als u nu een hogere uitkering wilt dan bij een gelijkblijvend vast pensioen en wilt dat deze daarna ongeveer gelijk blijft bij een gunstig beleggingsklimaat.
 • een variant met een uitkering die aan het begin ongeveer gelijk is aan een vast pensioen en die, als de verwachte beleggingsresultaten worden gerealiseerd, zal stijgen.
  Deze variant past bij u als u tevreden bent met de hoogte van een uitkering aan het begin die ongeveer gelijk is aan een uitkering uit een gelijkblijvend vast pensioen, maar door de mogelijke stijging bij gunstige beleggingsresultaten eventueel bestand is tegen prijsstijgingen.

Leest u goed op onze website www.mijnpensioenkomtvrij.nl voor wie dit product bedoeld is en wat de mogelijkheden en de risico’s van dit product zijn. Hier vindt u ook onze algemene voorwaarden van dit product. Leest u deze goed.

Let op
Heeft u eenmaal gekozen en zijn uw uitkeringen ingegaan, dan kunt u dit niet meer wijzigen. Gebruik onze online rekentool om een indicatie te krijgen van de hoogte van de uitkeringen die wij kunnen bieden.

Met dit stappenplan heeft u uw mogelijkheden in kaart kunnen brengen. Wat u wilt en wat eventueel mogelijk is en bij u past. 

Voor advies over uw keuze tussen een vast en variabel pensioen moet u bij een financieel adviseur zijn. Hij/zij kan het beste beoordelen welk soort pensioen / product bij uw situatie past. 

Aanvragen via uw financieel adviseur of zelf regelen?
Een variabel pensioen of een combinatie van een vast en variabel pensioen kunt u niet zelf rechtstreeks bij Allianz regelen. Dat moet altijd via een financieel adviseur. 

U kunt wel zelf rechtstreeks bij Allianz een vast pensioen afsluiten. Dit kan alleen voor een ‘standaard’ vast pensioen. Wij verstaan onder een standaard pensioen een gelijkblijvende vaste pensioenuitkering voor de rest van uw leven. Eventueel met meeverzekeren van een partnerpensioen met 70% overgang van uw pensioenuitkering naar uw partner als u komt te overlijden. U moet dan zelf bepalen of een dergelijk vast pensioen bij u past. Ook moet u dan een kennis- en ervaringstoets afleggen tijdens het aanvraagproces. Allianz geeft geen advies. Voor het zelf regelen van een standaard vaste pensioenuitkering brengen wij eenmalig € 150 in rekening. 

Let op
Wilt u een vast pensioen en afwijken van de ‘standaard’, dan kunt u dat bij Allianz alleen regelen met een financieel adviseur.

Tip
Gebruik dit stappenplan als u in gesprek gaat met een financieel adviseur.