Wet Waardeoverdracht klein pensioen

Op 1 januari 2019 is de 'Wet waardeoverdracht klein pensioen' ingegaan. Deze wet maakt de automatische waardeoverdracht van kleine pensioenen, ontstaan na 1 januari 2018, naar de nieuwe pensioenuitvoerder van de deelnemer mogelijk. Zo kunnen kleine pensioenen worden samengevoegd tot 1 groter pensioen. Daarmee voorkomen we dat kleine pensioenen verloren gaan of worden afgekocht. Allianz werkt mee aan dit initiatief. Zo houden we voor iedereen pensioen betaalbaar.

Wat verandert er?

Vóór 1 januari 2019 kocht Allianz alleen op verzoek van een deelnemer een klein pensioen af. Vanwege de relatief hoge administratiekosten heeft de wetgever bepaald dat we hele kleine pensioenen automatisch moeten laten vervallen. En kleine pensioenen kunnen we automatisch overdragen. In deze nieuwe wet is dit gewijzigd. Daardoor zijn 4 situaties mogelijk voor (hele) kleine pensioenen:

 1. Heel klein pensioen

Een deelnemer heeft een héél klein pensioen als de bruto pensioenuitkering € 2,- of minder per jaar is. Vanwege de relatief hoge administratiekosten heeft de wetgever bepaald dat we deze hele kleine pensioenen automatisch moeten laten  vervallen.  De totale waarde van de vervallen heel kleine pensioenen doneren wij dit jaar aan 2 goede doelen: Stichting Lymph&Co en het Diabetesfonds.

 1. Klein pensioen ontstaan na 1 januari 2018

Een klein pensioen is groter dan € 2,- en lager dan de wettelijke afkoopgrens . In 2019 is de wettelijke afkoopgrens vastgesteld op € 484,09 bruto per jaar. Deze afkoopgrens wordt jaarlijks vastgesteld door de minister van Sociale Zaken & Werkgelegenheid. Valt het pensioen tussen deze 2 bedragen? Dan dragen wij dit pensioen vanaf het derde kwartaal van 2019 automatisch over aan de huidige pensioenuitvoerder. Is er geen pensioenuitvoerder? Dan proberen we het 1 jaar later nog eens. Is er na 5 jaar nog geen pensioenuitvoerder? En stemt de ex-deelnemer er mee in? Dan kopen we het pensioen af.

 1. Klein pensioen ontstaan vóór 2018

Is het kleine pensioen opgebouwd vóór 2018? Dan blijft afkoop onder 2 voorwaarden mogelijk:

· Pas na twee jaar na beëindiging van de deelname door uitdiensttreding én

· Op verzoek van de ex-deelnemer. Allianz werkt hieraan mee.

 1. Klein pensioen ontstaan door wijziging van pensioenuitvoerder

Is het kleine pensioen ontstaan doordat een werkgever van pensioenuitvoerder is gewijzigd? Dan is afkoop niet mogelijk en heeft de pensioenuitvoerder niet het recht om het kleine pensioen over te dragen naar de nieuwe pensioenuitvoerder. Een werknemer kan altijd zelf een verzoek tot waardeoverdracht indienen bij Allianz. Klik hier voor het waardeoverdracht formulier.

Belangrijkste uitgangspunten:

 • De wet is van toepassing op alle (nieuwe) kleine pensioenen vanaf 1 januari 2018.
 • Allianz gaat vanaf nu actief waardes overdragen
 • Kiest de oude pensioenuitvoerder ervoor om de waarde van een kleine pensioen over te dragen naar de nieuwe pensioenregeling? Dan is de nieuwe pensioenuitvoerder verplicht om aan deze waardeoverdracht mee te werken.
 • Vanaf 1 januari 2019 vervallen heel kleine pensioenen automatisch aan Allianz.
 • De voorwaarden om een klein pensioen af te kopen zijn aangescherpt. Afkoop is alleen nog mogelijk voor:
  • een klein pensioen ontstaan vóór 1-1-2018
  • op de pensioendatum óf
  • als automatische waardeoverdracht niet is gelukt. Dit is op zijn vroegst na 5 jaar, waarbij minstens 5 pogingen tot waardeoverdracht zijn geweest. Wij vragen dan wel toestemming.
 • Kiest een ex-deelnemer voor afkoop van pensioen? Dan vervalt het recht op de pensioenverzekering. Dit betekent dat er geen recht meer is op een periodieke pensioenuitkering.
 • De afkoopwaarde is een eenmalig brutobedrag. Hierop houden wij loonbelasting en sociale lasten in.

Veelgestelde vragen

Nee,

 • het pensioen mag de grens van € 484,09 niet overschrijden.
 • automatische waardeoverdracht mag niet als de gewezen deelnemer (na beëindiging deelname) verhuisd is naar een andere Europese lidstaat.
 • Het pensioen moet op of na 1-1-2018 premievrij zijn geworden en moet groter zijn dan €2,- bruto per jaar.
 • de (gewezen) deelnemer moet wel pensioen opbouwen via een nieuwe werkgever.

Allianz heeft deze afgekocht. De totale waarde van de vervallen heel kleine pensioenen hebben we  aan 2 goede doelen gedoneerd:  Stichting Lymph&Co en het Diabetesfonds.

Nee, automatische waardeoverdracht is beperkt tot de grens van  € 484,09. Wel kan de gewezen deelnemer gebruik maken van zijn individuele wettelijke recht op waardeoverdracht.

Nee, automatische waardeoverdracht geldt niet voor netto-pensioen.

Nee, net als bij het individuele wettelijke recht op waardeoverdracht mogen pensioenuitvoerders geen kosten in rekening brengen.

De automatische waardeoverdracht is niet afhankelijk van de dekkingsgraad van de overdragende of de ontvangende pensioenuitvoerder. Automatische waardeoverdracht vindt ook plaats als de dekkingsgraad onder de 100% ligt. Allianz is een verzekeraar en kent geen onderdekking of overdekking. Dit is dus anders dan bij het individuele wettelijk  recht op waardeoverdracht.

Nee, het automatische recht van waardeoverdracht van de pensioenuitvoerder gaat voor op het wettelijke recht op waardeoverdracht van de gewezen deelnemer. Hij kan er ook geen bezwaar tegen maken.

Ja, onder de volgende voorwaarden:

 • de (bruto) aanspraken vallen onder de grens van klein pensioen (€484,09), en
 • de gepensioneerde stemt in met afkoop.

Ja, onder de volgende voorwaarden:

 • als het pensioen premievrij is gemaakt op of na 1-1-2018 door een uitdiensttreding
 • als de (bruto) aanspraken hoger zijn dan € 2,- en onder de grens van klein pensioen ( €484,09) vallen.
 • Als de pensioenuitvoerder vijf mislukte pogingen tot automatische waardeoverdracht heeft ondernomen en
 • de gewezen deelnemer instemt met afkoop.

Nee, 6 maanden voorafgaand aan de AOW-datum kan geen automatische waardeoverdracht plaatsvinden.

Nee. Allianz doet als overdragende pensioenuitvoerder mee aan automatisch waardeoverdracht voor alle gewezen deelnemers.

Ja. Het is echter niet wenselijk om onderscheid te maken tussen basis- en aanvullende pensioenregelingen.