Klachtenbeleid intermediairs

Uitingen van onvrede en klachten van haar intermediairs worden door Allianz uiterst serieus genomen. Een uiting van onvrede of klacht wordt gezien als een mogelijkheid om de dienstverlening richting haar intermediairs structureel te verbeteren.

Wat is een klacht?

“Een uiting van ontevredenheid van een intermediair (het woord klacht wordt hierin specifiek genoemd) over een activiteit (of het nalaten daarvan) waarin volgens het intermediair sprake is van onderpresteren door Allianz.”

Reactietermijnen

Allianz verbindt zich ertoe de volgende termijnen na te leven in haar klachtbehandeling:

Ontvangstbevestiging   Binnen 2 werkdagen na ontvangst van de klacht
Eerste inhoudelijke reactie Binnen 10 werkdagen na ontvangst van de klacht
Uitstelbericht Als een eerste inhoudelijke reactie niet binnen 10 werkdagen kan worden verstuurd wordt u hierover geïnformeerd vóór het aflopen van de reactietermijn (uitstelbericht). In het uitstelbericht wordt u geïnformeerd voor welke datum u alsnog een inhoudelijke reactie ontvangt. Hierin wordt standaard een termijn van 10 dagen aangehouden.

 

Een klacht indienen?

U kunt uw klacht bij Allianz indienen via één van de volgende kanalen:

  • Telefonisch
  • Schriftelijk (brief of mail)
  • Persoonlijk

De klachtenorganisatie is bereikbaar via de volgende kanalen:

Telefoon 088 577 1745
Schriftelijk per mail Klachten.SD@allianz.nl
Schriftelijk per brief Allianz Nederland Schadeverzekering
T.a.v. Centraal klachtenteam S&D
Postbus 761
3000 AT Rotterdam

Bezwaar

Alle klachten worden door Allianz met de grootste zorg behandeld. Wanneer u het standpunt en/of het besluit niet wil aanvaarden dan kunt u bezwaar maken bij Allianz. Uw bezwaar kunt u bij ons indienen via de kanalen genoemd onder het kopje “Een klacht indienen”.

Follow up

Verbeteringen in producten, processen en/of dienstverlening doorgevoerd als gevolg van ingediende klachten worden via onze nieuwsbrief kenbaar gemaakt.