Pensioen in eigen beheer afkopen of omzetten? Denk aan (ex-) partner!

Nu actie ondernemen loont, u heeft dit jaar nog..


Voor uw klanten die dga zijn, tikt de klok door. Vooral voor dga’s die van plan zijn om hun pensioen in eigen beheer (PEB) af te kopen of om te zetten. Tot 31 december 2019 kan de dga afkopen met korting op de belastingheffing. Het maakt echter nogal een verschil of de dga zijn PEB afkoopt in 2017, in 2018 of in 2019. En is de keuze gemaakt, dan moet de vraag worden gesteld of de risicodekkingen nog op orde zijn. Want (een deel van) het partnerpensioen vervalt bij afkoop of omzetting. De rol van de (ex-) partner moet niet worden onderschat; zonder instemming van de (ex-) partner geen afkoop of omzetting!

Welke keuzemogelijkheden heeft de DGA ook al weer?

De dga kan kiezen om zijn pensioen premievrij te laten staan, kiezen voor afkoop of kiezen voor omzetten in een oudedagsvoorziening (ODV). Welke keuze de dga ook maakt, in uw advies zal ook de positie van de (ex-) partner volop aandacht moeten krijgen. Deze heeft een belangrijke rol in het keuzeproces. En is de keuze gemaakt, dan moet de vraag worden gesteld of de risicodekkingen nog op orde zijn.

Afkopen of omzetten: instemming van de partner is noodzakelijk

Wanneer de dga besluit het pensioen in eigen beheer af te kopen, vervalt het recht op partnerpensioen in zijn geheel. Kiest de dga voor het omzetten van pensioen in een ODV, dan kan het partnerpensioen lager worden. Overlijdt de dga als hij nog niet met pensioen is? Dan ontvangt de partner de ODV-uitkering uit de BV voor maximaal 20 jaar. Overlijdt de dga als hij met pensioen is? Dan ontvangt de partner over de resterende periode een uitkering. Voordat de dga zijn pensioen in eigen beheer kan afkopen of omzetten in een ODV, heeft hij schriftelijke toestemming van zijn (ex-) partner nodig. Instemming geeft de partner door mee te tekenen op het formulier dat de dga een maand na de afkoop of omzetting aan de Belastingdienst stuurt.

Verschil huidige partner en ex-partner

Toestemming van de huidige partner is altijd nodig voordat de dga zijn pensioen kan afkopen of omzetten. Zelfs als in de huwelijkse voorwaarden is opgenomen dat de partner bij scheiding geen enkele aanspraak op pensioen heeft, dan nog moet de partner instemmen.

Een ex-partner hoeft alleen toestemming te verlenen als deze een aanspraak heeft op een deel van het pensioen van de dga. Dit is het geval als de aanspraak afhankelijk is van het al dan niet in leven zijn van de dga. De ex-partner stemt naar verwachting alleen toe als er voldoende compensatie plaatsvindt. Die compensatie kost de dga doorgaans zoveel, dat het premievrij maken van het pensioen in eigen beheer de enige optie is. Na conversie hoeft de dga geen handtekening van de ex-partner te hebben om zijn eigen pensioen af te kopen, of om te zetten.

Aandacht voor compensatie van de partner

Het is uiteraard aan de (ex-)partner om die toestemming voor afkoop of omzetting ook daadwerkelijk te verlenen. Maar waarom zou een partner toestemming geven als deze daarmee het recht op partnerpensioen opgeeft? Dat zal ook niet zo snel gebeuren als de (ex-) partner hier niks voor terug ziet. Als de (ex-) partner niet instemt, worden de opgebouwde aanspraken bevroren.

Heeft u klanten met pensioen in eigen beheer die willen afkopen of omzetten? Besteedt dan de nodige aandacht aan de compensatie van de (ex-) partner. Daarbij moet voorop staan dat de partner door scheiding of overlijden van de dga niet benadeeld mag worden. Als er een passende compensatie voor het verlies aan rechten is of als er goede afspraken zijn gemaakt, heeft een (ex-) partner geen belang bij het weigeren van toestemming.

Vrij in keuze voor compensatie verlies partnerpensioen

Oud-staatssecretaris van Financiën Wiebes heeft bij de afschaffing van pensioen in eigen beheer geregeld dat dga’s geheel vrij zijn in hun keuze voor compensatie. Gedacht kan worden aan het aanpassen van huwelijkse voorwaarden, aanpassen van het testament of in geval van een ex-partner de pensioenrechten converteren. Daarnaast geeft Wiebes ook aan dat het sluiten van een overlijdensrisicoverzekering of het sluiten van een partnerpensioenpolis bij een verzekeraar een eenvoudige optie is voor het compenseren van het verlies aan partnerpensioen.

Verzeker het partnerpensioen met het Allianz DGA pakket

Het Allianz DGA Pakket linken naar www.allianz.nl/dgapakket kan voor de dga een goede uitkomst bieden. De dga kan hier namelijk los de risicodekkingen voor het partner- en wezenpensioen verzekeren, zonder de noodzaak om ouderdomspensioen op te bouwen. Op elk later moment kan de dga er voor kiezen om alsnog om ouderdomspensioen op te bouwen. Bijvoorbeeld door de premie te verhogen of extra stortingen te doen.

Het Allianz DGA Pakket kenmerkt zich door lage risicopremies en kwalitatief hoogstaande lifecycles met lage beleggingskosten.

De klokt tikt; belang van onafhankelijk advies

Wat de keuze van de dga ook wordt, wacht niet te lang. De klok tikt namelijk door. En het maakt nogal een verschil of de dga besluit tot afkoop in 2017, in 2018 of in 2019. Het is daarom van groot belang dat de dga een adequaat advies krijgt. Allianz verwijst de dga altijd voor deskundig advies naar u.

Meer informatie

Kijkt u op allianz.nl/dgapakket voor meer informatie over het Allianz DGA Pakket. Heeft u vragen over de afkoop van pensioen? Neemt u dan contact op met uw accountmanager Pensioen. Wij helpen u graag!