Schade

Het volledig schorsen van de polis is mogelijk. Voorwaarde is natuurlijk dat het voertuig niet meer gebruikt wordt.

Let op: Polis geschorst? Zorg dan ook dat het voertuig bij de RDW afgemeld is. Doet de  voertuigeigenaar dit niet en er is geen WA dekking dan volgt een boete. Verantwoordelijkheid van kentekenschorsing bij de RDW ligt bij de klant.

Jij kunt jouw schorsingsverzoeken via onze portal www.allianzbedrijven.nl via de optie mutaties doorgeven. Gaat het om een klant met een wagenpark? En heb jij nog aanvullende vragen? Neem dan contact op met jouw gebruikelijke aanspreekpunten. Wij zijn bereid om mee te denken.

Allianz gaat hier soepel mee om. Wel dient jij ons dit vooraf bij ons te melden. Neem dus in die situatie contact met ons op. Na een akkoord van Allianz kan jouw relatie zijn voertuigen hiervoor inzetten.
Allianz gaat hier soepel mee om. Wel dient jij ons dit vooraf bij ons te melden. Neem dus in die situatie contact met ons op. Na een akkoord van Allianz kan jouw relatie zijn voertuigen hiervoor inzetten.

Het uitlenen van vrachtauto’s en andere bij Allianz verzekerde zakelijke voertuigen aan anderen is normaliter niet gedekt. Is jouw klant van plan om zijn voertuigen uit te lenen? Neem dan vooraf eerst contact met ons op. Na een akkoord van Allianz kan jouw relatie zijn voertuigen hiervoor inzetten. 

Let op! Bij het uitlenen moet mogelijk ook de aansprakelijkheidsverzekering van jouw klant worden aangepast.
Op de aansprakelijkheidsverzekering is nu dekking voor de bedrijfsactiviteiten van verzekeringnemer en eventuele  medeverzekerden zoals die bij de verzekerde hoedanigheid in de polis genoemd staan. Wanneer een bedrijf andere activiteiten (erbij) gaat verrichten, zijn deze niet standaard meeverzekerd. Verzekeringnemer (jouw klant) dient deze nieuwe activiteiten aan ons door te geven, waarna beoordeeld wordt of en hoe deze meeverzekerd kunnen worden.

Technische inspecties en waardebepalingen worden, met in acht name van alle COVID-19 voorzorgsmaatregelen, in overleg met jou en jouw relatie uitgevoerd.
Heeft jouw klant bij Allianz een Inventaris- en goederenverzekering afgesloten? Dan biedt deze ook dekking tot 10% van de verzekerde som op een andere locatie in Nederland. Deze dekking geldt ook als een computer mee naar huis gaat met een medewerker om tijdelijk thuis te werken. Het op het polisblad van toepassing zijnde eigen risico geldt.

Bij klanten die al bij ons verzekerd zijn en waar preventiemaatregelen uitgevoerd moeten worden, gaan we uiteraard waar nodig en waar mogelijk coulant om met de termijnen die gelden voor het implementeren van preventiemaatregelen.

Lukt het niet om preventiemaatregelen die al met jou zijn besproken te realiseren? Neem dan contact met ons op. Per geval zoeken we een passende oplossing.

Nee, de Bedrijfsschadeverzekering dekt schade als gevolg van bepaalde gedekte evenementen, bijvoorbeeld brand, ontploffing, storm en inbraak. Tot de gedekte evenementen hoort niet schade als gevolg van virussen als het coronavirus. Hiervoor is er geen dekking.

Heeft jouw klant te maken met deze situatie? Wijs jouw klant dan op het KVK Coronaloket. Hier kunnen ondernemers terecht kunnen met vragen over de impact van het coronavirus hun bedrijf. Bijvoorbeeld over financiering, personeel of regelingen.

Nee, het is niet mogelijk om een bedrijfsschadeverzekering te schorsen.
We beschouwen deze activiteit als een standaard onderdeel van de hoedanigheid als restaurants, waardoor hier al dekking voor aanwezig is.

Let op! Reguliere uitsluitingen conform de polisvoorwaarden blijven van kracht.  

Nee, het is niet mogelijk om een Aansprakelijkheidsverzekering te schorsen.

De AVB biedt dekking voor veel gebeurtenissen waarvoor verzekeringnemer volgens de wet aansprakelijk kan zijn.

Wanneer de dekking van de AVB-polis wordt geschorst, zou dit betekenen dat gedupeerden (derden, werknemers) en verzekeringnemers bij schade geen beroep kunnen doen op de polis en evt. schade-uitkering. Dit is een ongewenste situatie.

Bij het uitlenen moet mogelijk ook de aansprakelijkheidsverzekering van jouw klant worden aangepast.

Op de aansprakelijkheidsverzekering is nu dekking voor de bedrijfsactiviteiten van verzekeringnemer en eventuele  medeverzekerden zoals die bij de verzekerde hoedanigheid in de polis genoemd staan. Wanneer een bedrijf andere activiteiten (erbij) gaat verrichten, zijn deze niet standaard meeverzekerd. Verzekeringnemer (uw klant) dient deze nieuwe activiteiten aan ons door te geven, waarna beoordeeld wordt of en hoe deze meeverzekerd kunnen worden.

Let op! Naast de aansprakelijkheidsverzekering moet jouw klant ook rekeninghouden met zijn verzekering van zijn zakelijke voertuigen. Normaliter is het uitlenen van vrachtauto’s en andere bij Allianz verzekerde zakelijke voertuigen aan anderen niet gedekt. Neem daarom vooraf eerst contact met ons op. Na een akkoord van Allianz kan jouw relatie zijn voertuigen hiervoor inzetten.

Ook voor ons is dit nieuw terrein en wij willen jou en jouw relaties, zoals jij van ons kunt verwachten, hierin bijstaan. Lees hier hoe wij bij onze Bouw- en Montageverzekering omgaan met vertraging of tijdelijke stopzetting van bouwprojecten als gevolg van de coronacrisis.
Neem dan contact op met jouw vaste aanspreekpunt bij Allianz.