Is jouw bedrijf al klaar voor de nieuwe Arbowet?

|

Als werkgever heb je het beste voor met je medewerkers. Zij zijn het kloppende hart van je onderneming. En dus zorg je ervoor dat zij gezond en veilig werken. Met dat doel is ook de Arbowet aangepast. Wees op tijd om alles te regelen. Niet uit vrees voor sancties, maar voor het welzijn van je medewerkers.

Blog

Vernieuwde Arbowet in werking per 1 juli 2018

De vernieuwde Arbowet geeft je als werkgever een grotere rol bij de arbodienstverlening. Maar er zijn meer veranderingen. Zo is er veel meer nadruk op preventie. Iets wat Allianz toejuicht.

Uiterlijk 1 juli 2018 moet je voldoen aan de nieuwe Arbowet. Heb je dat nog niet geregeld? Dan is er werk aan de winkel. Voor jou, de preventiemedewerker, de bedrijfsarts, je medewerkers en de ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT). Ook moet je het contract met de arbodienst aanpassen. Dat kan via een aanvulling op het bestaande contract of door een nieuw contract af te sluiten.

De nieuwe Arbowet in het kort

De vernieuwde Arbowet introduceert het basiscontract. Hieraan staan de minimumeisen waaraan het contract met de arbodienstverlener moet voldoen. Ook bevat het de rechten en plichten voor de werkgever, werknemers en arbodienstverleners.

Bedrijfsarts: toegankelijkheid

Als werkgever moet je ervoor zorgen dat werknemers de bedrijfsarts kunnen bezoeken bij vragen over de gezondheid in relatie tot het werk. Dat moet ook kunnen als er nog geen klachten zijn. Voor bezoek aan de bedrijfsarts heeft de werknemer geen toestemming nodig. Veel bedrijven regelen dit door een spreekuur van de bedrijfsarts.

Die bedrijfsarts moet ook toegang hebben tot iedere werkplek om goed inzicht te krijgen in het bedrijf, de arbeidsomstandigheden en de werkbelasting.​​​​​​​

Bedrijfsarts: second opinion en klachten

Bij twijfel aan het oordeel of advies van de bedrijfsarts, kan een werknemer een second opinion van een andere bedrijfsarts aanvragen. De bedrijfsarts moet zo’n verzoek honoreren, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om het niet te doen. Als werkgever draai jij op voor de kosten van een second opinion.

De bedrijfsarts moet een klachtenprocedure hebben voor werknemers die een klacht willen indienen. Dit geldt ook voor zelfstandige bedrijfsartsen die niet bij een gecertificeerde arbodienst werken.

Bedrijfsarts: adviserende rol

De bedrijfsarts moet jou als werkgever adviseren over het toepassen van preventieve maatregelen zodat werknemers gezond en veilig kunnen werken. Bij ziekteverzuimbegeleiding heeft de bedrijfsarts een adviserende rol, geen hulpverlenende rol. Deze taaktoedeling benadrukt dat jij als werkgever verantwoordelijk bent voor de verzuimbegeleiding.

De bedrijfsarts en andere arbodeskundigen moeten overleg kunnen voeren met de OR of PVT. Hierdoor kunnen werknemers en arbodeskundigen beter samenwerken en nauwer betrokken zijn bij het bedrijfsbeleid voor gezond en veilig werken.​​​​​​​

Bedrijfsarts: melden beroepsziekten

Voor het melden van beroepsziekten aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten brengt de bedrijfsarts de benodigde uren in rekening.

Preventiemedewerker: persoon, taken en positie

Volgens de nieuwe Arbowet moet je bedrijf ten minste één preventiemedewerker hebben. Deze medewerker adviseert aan de bedrijfsarts en werkt samen met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners. De benoeming van de preventiemedewerker, zijn takenpakket en zijn positie in de organisatie gebeurt met instemming van de OR of de PVT.

Ondernemingsraad: instemmingsrecht

Vanwege het instemmingsrecht van de OR of PVT op de benoeming van een preventiemedewerker moet je als werkgever op één lijn zitten met de OR of PVT. Ook omdat de OR of PVT nauw samenwerkt met de preventiemedewerker en de bedrijfsarts bij maatregelen voor een optimaal arbobeleid. De OR of PVT heeft geen expliciet instemmingsrecht bij het basiscontract. Maar 20 jaar geleden al oordeelde de rechter dat het instemmingsrecht geldt “voor alle regelingen op het gebied van het arbeidsomstandighedenbeleid, incluis het contract met de arbodienst, de ri&e, het plan van aanpak en de keuze van de arbodienst.” In feite betekent dit dat je als werkgever samen met de OR of PVT optrekt in de onderhandelingen over het basiscontract.

Arbodienst: essentieel voor gezonde en veilige werkvloer

De meeste bedrijven sluiten een contract met een gecertificeerde arbodienst. Je kunt ook kiezen voor de ‘maatwerkregeling’: dan sluit je een contract af met gecertificeerde deskundigen die zelfstandig werken, zoals een bedrijfsarts, veiligheidskundige, arbeidshygiënist en arbeids- en organisatiedeskundige. Een contract is verplicht. Heb je die niet, dan riskeer je een boete. Voldoet je contract niet aan de wet of is het contract onvolledig, dan volgt meestal een waarschuwing.

Allianz vindt goede arbodienstverlening essentieel voor de gezondheid en veiligheid van medewerkers. Daarom hebben we het expliciet opgenomen in de verzuimverzekeringen binnen de Allianz InkomensCombinatie. Daarbij kun je kiezen voor je huidige arbodienst of via Allianz overstappen naar ArboNed, een arbodienst waarmee wij graag samenwerken. En met een verzekeringspakket uit de Allianz InkomensCombinatie kun je ook gratis gebruikmaken van ContinuïteitCare voor het voorkomen en beperken van verzuim.

Wat als je nog niet klaar bent voor de nieuwe Arbowet?

Uiterlijk 1 juli 2018 moet je voldoen aan de nieuwe Arbowet. Ben je er nog niet klaar voor? Neem dan in elk geval contact op met je huidige arbodienst. Of zoek een nieuwe arbodienst. Zorg ervoor dat je een basiscontract hebt met je arbodienst. Ben je er niet op tijd klaar voor? Dan riskeer je een boete.

​​​​​​​Ontdek alle voordelen van onze verzuimverzekeringen. Of zoek een adviseur.