Algemene vragen over het Uniform Pensioen Overzicht

UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht.

Het doel van het UPO is u inzicht geven in uw pensioensituatie op een eenvoudige en transparante manier. U hebt snel inzicht wat uw uitkering is bij pensionering of eventueel bij arbeidsongeschiktheid. Daarnaast kunt u ook zien wat uw partner of kinderen ontvangen als u onverhoopt komt te overlijden.

De volgende informatie staat op het UPO: 
- basisgegevens van de pensioenregeling; 
- informatie over de opgebouwde waarde; 
- informatie over het te bereiken voorbeeldkapitaal;
- informatie over de pensioenindicatie.

Alle pensioenuitvoerders zijn vanaf 1 januari 2008 verplicht om een UPO te verstrekken. De UPO’s zijn bij alle pensioenuitvoerders hetzelfde, waardoor u eenvoudig uw pensioen kunt vergelijken en optellen. Op www.mijnpensioenoverzicht.nl vindt u een totaaloverzicht van uw pensioenen en AOW-aanspraken.

Het UPO wordt eenmaal per jaar verstrekt.

U ontvangt jaarlijks een UPO. Bewaar uw pensioenoverzichten zorgvuldig.

Het UPO wordt gestuurd naar deelnemers met een actief dienstverband en naar inactieve deelnemers. Ook werknemers die wegens arbeidsongeschiktheid niet meer of slechts deels werkzaam zijn ontvangen een UPO.

Wanneer u na 1 januari van dit jaar in dienst bent getreden, ontvangt u volgend jaar voor het eerst een UPO. Wanneer u al langer in dienst bent, kunt u contact opnemen met uw werkgever. Is onlangs uw oude polisnummer vervangen door een nieuw polisnummer dan ontvangt u volgend jaar een UPO.

Wanneer bijvoorbeeld uw persoonlijke gegevens, salaris, datum indiensttreding of parttime percentage niet kloppen dan moet u contact opnemen met uw werkgever. Uw werkgever zal de wijzigingen doorgeven aan Allianz. Bent u niet meer in dienst dan kunt u contact opnemen met de financieel adviseur genoemd in het UPO. U ontvangt volgend jaar een UPO waarop de doorgegeven wijzigingen zijn verwerkt.

De cijfers op het UPO zijn gebaseerd op de gegevens in onze administratie per 1 januari. Het kan zijn dat de gegevens van de door u ontvangen bevestiging van een ander tijdstip zijn dan de gegevens die getoond zijn op het UPO.

In onze administratie zijn geen kinderen bekend. Mogelijk zijn zij niet opgegeven. U kunt contact opnemen met uw werkgever. Uw werkgever zal de wijzigingen doorgeven aan Allianz.

Wanneer op uw pensioenverzekering bijvoorbeeld een ANW-hiaat en/of aanvullende dekkingen bij arbeidsongeschiktheid is verzekerd dan kunt u deze dekkingen terugvinden op het UPO. Als u een vrijwillige eigen bijdrage heeft, ook wel bijsparen genoemd, dan is deze premie verwerkt in de beschikbare premie.

Het pensioenkapitaal wordt berekend alsof we tijdens de opbouwperiode elk jaar 4% rendement maken op de inleg. Vervolgens wordt er op basis van dit pensioenkapitaal een pensioen aangekocht alsof u nú dit pensioen zou kopen bij Allianz. U ziet dus de resultaten van de werkelijke tarieven van Allianz op dit moment.

Er wordt een kapitaal opgebouwd waarvoor op de pensioendatum een pensioen wordt aangekocht. Deze aankoop zal plaatsvinden op basis van het daadwerkelijk opgebouwde kapitaal en de dan geldende tarieven. Er wordt daarom een aanname gedaan over de toekomstige tarieven. Vanwege deze aanname spreekt men over een pensioenindicatie.

In het UPO staat of u, naast de uitkering op grond van de Wet Werk en Inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), recht heeft op een aanvullende arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Als gevolg van de wettelijke wijziging van de maximale pensioenopbouw is de jaarruimte voor lijfrenteaftrek beperkt. U mag de factor A corrigeren om uw jaarruimte te bepalen. De correctiefactor die u mag toepassen is 37/40. De factor A die u gebruikt voor de jaarruimte is dus 37/40 x de opgegeven factor A op het UPO.

De bedragen op het UPO staan de bedragen zoals deze gelden op peildatum 1 januari. De bedragen op het pensioenoverzicht zijn de bedragen zoals deze gelden per peildatum 1 juli.