Veelgestelde vragen over de pensioenwet

De pensioenovereenkomst is een overeenkomst tussen uw werkgever en u als werknemer waarin de afspraken over het pensioen staan. In de pensioenovereenkomst staat o.a. wat het karakter van de pensioenovereenkomst is en in welke pensioensoorten wordt voorzien.

Als u bij een nieuwe werkgever aan de slag gaat, moet hij u binnen een maand na aanvang van uw dienstbetrekking informeren of u een pensioenovereenkomst krijgt aangeboden. De pensioenovereenkomst is een apart document of bestaat uit een verwijzing in de arbeidsovereenkomst naar het model van de startbrief en het pensioenreglement. Het model van de startbrief ligt bij uw werkgever ter inzage.

De startbrief is een verkorte weergave van de pensioenregeling. Deze ontvangt u als nieuwe deelnemer binnen drie maanden na opname in de pensioenregeling en is opgesteld aan de hand van uw persoonlijke gegevens. Neemt u al deel aan een pensioenregeling, dan ontvangt u geen startbrief.

De toetredingsleeftijd van een pensioenregeling is sinds 1 januari 2008 maximaal 21 jaar. Dat betekent dat als uw werkgever een pensioenregeling aanbiedt, alle werknemers van 21 jaar en ouder aan de pensioenregeling kunnen deelnemen.

De voorportaalregeling is een regeling voor werknemers die nog niet mogen deelnemen aan de pensioenregeling, bijvoorbeeld omdat zij te jong zijn of te kort in dienst zijn. Dankzij de voorportaalregeling is bij overlijden of arbeidsongeschiktheid toch het partner- of arbeidsongeschiktheidspensioen verzekerd.

Voorziet de pensioenregeling van uw werkgever in een voorportaalregeling en bent u jonger dan 21 jaar, dan verandert er niets voor u. Bent u 21 jaar of ouder, dan valt u per 1 januari 2008 onder de hoofdregeling en bent u volwaardig deelnemer aan de pensioenregeling.

Als u als een deelnemer aan de pensioenregeling uit dienst treedt, dan vervalt de dekking voor het partnerpensioen. Maar als u na ontslag recht heeft op een WW-uitkering, dan behoudt u het partnerpensioen zolang u een WW-uitkering ontvangt.

Er geldt een nauwgezette procedure voor betalingsachterstanden van pensioenpremies. Als er een betalingsachterstand ontstaat, dan stelt Allianz Nederland alle deelnemers aan de pensioenregeling daarvan op de hoogte. Pas drie maanden na deze melding, mag Allianz Nederland de pensioenverzekering premievrij maken en de verdere pensioenopbouw stopzetten. Als de pensioenregeling voorziet in arbeidsongeschiktheids- en/of overlijdensdekkingen, dan blijven die nog tot drie maanden na de melding aan u als deelnemer in stand.

Wordt de verzekering premievrij gemaakt (en de pensioenopbouw gestaakt), dan mag dit met terugwerkende kracht plaatsvinden tot ten hoogste vijf maanden voor het tijdstip van melding van de betalingsachterstand aan de deelnemers.

Een voorbeeld kan dit verduidelijken:
Een werkgever heeft sinds 1 januari 2008 geen premies meer betaald. Allianz Nederland deelt de deelnemer op 1 mei mee dat er premieachterstand is. De deelnemer heeft dan tot 1 augustus de tijd om actie te ondernemen voordat Allianz Nederland over mag gaan tot premievrijmaking. Dit gebeurt dan op basis van de premievrije waarde op 1 januari (vijf maanden voor het tijdstip van informeren).

De Pensioenwet bevat uitgebreide regels over de informatieplicht. De informatieplicht rust gedeeltelijk bij uw werkgever en gedeeltelijk bij Allianz Nederland. Als pensioenuitvoerder hebben wij een uitgebreide rechtstreekse informatieplicht aan de (ex-)deelnemer, de (ex-)partner en de pensioengerechtigden.

Allianz Nederland: Allianz Nederland verstrekt u jaarlijks het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). In het UPO ziet u welke uitkering u ontvangt bij pensionering, overlijden en arbeidsongeschiktheid.

Sinds 1 januari 2007 zijn nieuwe C-polissen niet meer mogelijk. Bij een C-polis stelt de werkgever een bedrag ter beschikking aan de werknemer voor een pensioenpolis, waarbij de werknemer als verzekeringnemer optreedt. Alle op 31 december 2006 bestaande C-polissen mogen ongewijzigd blijven, ook voor de toekomstige opbouw. Wel zullen ze dit jaar worden aangepast met een Pensioenwet-clausule. De werknemer met een dergelijke polis blijft dus verzekeringnemer.

Als pensioenuitvoerder heeft Allianz Nederland een zorgplicht voor premieovereenkomsten met beleggingsvrijheid. Dat betekent dat wij voor u als deelnemer een beleggingsmix samenstellen op basis van de prudent-person regel (financieel degelijk). Hierbij blijft het beleggingsrisico voor uw rekening, maar moeten wij degelijk en verstandig beleggen en de risico’s spreiden alsof het om onze eigen beleggingen gaat.

Allianz Nederland heeft hiervoor het Einddatumgericht Beleggen ontwikkeld. Daarmee nemen wij de beleggingskeuze van u over en zorgen wij ervoor dat het risico van de beleggingen afneemt naarmate de pensioendatum nadert.

Als pensioenuitvoerder kan Allianz Nederland overigens onder voorwaarden u als deelnemer de mogelijkheid bieden om de verantwoordelijkheid voor de beleggingen over te nemen. Dit wordt opting out genoemd.