Toevoeging sanctieclausule aan bestaande polissen

Sancties en handelsbeperkingen
Sanctieregelgeving verbiedt bedrijven zaken te doen met bedrijven of personen uit bepaalde landen. Op deze lijst staan bijvoorbeeld landen als Irak, Iran en Noord-Korea. Ook voor Allianz betekent dit dat wij hier rekening mee moeten houden. In deze nieuwsbrief leggen wij uit wat dat betekent.

Wat zijn sanctiemaatregelen?
Sancties worden internationaal vastgesteld. Deze sancties zijn opgenomen in het beleid van bijvoorbeeld de Europese Unie en de Verenigde Naties. De sancties zijn bedoeld als instrument om te reageren op schendingen van het internationaal recht of de mensenrechten. Elk land neemt deze sancties op in de wetgeving. Voor Nederland betekent dit dat het verboden is om op welke manier dan ook bij te dragen aan de ondersteuning van een activiteit of transactie van een gesanctioneerd persoon, entiteit of land. Voor Allianz betekent dit dat wij geen zaken mogen doen met iemand op een sanctielijst. Dat geldt niet alleen voor verzekeringnemers, maar ook voor alle andere betrokkenen, zoals verzekerden en uitkeringsgerechtigden.

Wat betekent dit voor uw klanten?
Vanaf 1 april 2016 plaatsen wij de sanctieclausule al op onze nieuwe polissen. Vanaf 1 november 2016 plaatsen wij daarom bij de eerstvolgende wijziging en prolongatie de sanctieclausule op bestaande polissen. Deze wijziging geldt voor alle polissen die volledig op Allianz-voorwaarden zijn afgesloten. De gevolgen van een sanctie kunnen groot zijn, omdat bijvoorbeeld dochterbedrijven in andere landen wel gehouden kunnen worden aan sancties in het land waar de moedermaatschappij gevestigd is. Voor Allianz betekent dit dat wij geen zaken mogen doen met landen, bedrijven of personen waarvoor internationale sancties gelden. 

Wat staat er in de clausule?
De volledige tekst van de clausule vindt u hieronder:

Uitsluiting in verband met sancties en/of handelsbeperkingen
De verzekeraar is niet gehouden om dekking of schadeloosstelling te bieden krachtens deze verzekering, indien dit een inbreuk zou vormen op sanctiewet- en regelgeving uit hoofde waarvan het de verzekeraar verboden is om krachtens deze verzekering dekking te bieden of een schadeloosstelling uit te keren.

Hoe informeren wij uw klanten?
Vanaf 1 april 2016 staat de sanctieclausule al op onze nieuwe polissen. Vanaf 1 november 2016 plaatsen wij daarom bij de eerstvolgende wijziging en prolongatie de sanctieclausule op bestaande polissen. Deze wijziging geldt voor alle polissen die volledig op Allianz-voorwaarden zijn afgesloten. Uw klant wordt hierover via het aanhangsel geïnformeerd. Daarbij wordt uw klant voor meer informatie verwezen naar de website www.allianz.nl/sanctiewetgeving

Wilt u meer weten?
Op Allianz.nl vindt u een overzicht van veelgestelde vragen. En met andere vragen kunt u uiteraard terecht bij uw accountteam.