Gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van www.allianz.nl/mijnvoorkeur. Via deze toepassing kunt u uw voorkeuren aangeven ten aanzien van de wijze waarop u met Allianz in contact wilt zijn. De instellingen voor het ontvangen van polis bescheiden, financieel gerelateerde zaken en claims, alsmede uw voorkeuren ten aanzien van marketing en promotie kunt u middels deze toepassing inregelen, aanpassen en intrekken. Met het gebruiken van www.allianz.nl/mijnvoorkeur, gaat u akkoord met deze voorwaarden.

1. Algemeen

1.1 Www.allianz.nl/mijnvoorkeur wordt u aangeboden door Allianz Nederland Groep N.V., statutair gevestigd te Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24155648. Postadres: Postbus 64

3000 AB ROTTERDAM, Telefonisch bereikbaar van 08.00 - 18.00 uur via 088 - 577 19 11 (lokaal tarief)

1.2 Bij het gebruik van www.allianz.nl/mijnvoorkeur is ook het Allianz Privacy- en Cookiebeleid van toepassing, waarin U kunt lezen hoe Allianz omgaat met het verwerken van uw persoonsgegevens. Dit beleid kunt u vinden op www.allianz.nl/service/privacy en www.allianz.nl/algemeen/cookies

1.3 Allianz kan deze Voorwaarden aanpassen gelet op nieuwe ontwikkelingen. De meest recente versie vindt u op onze website: www.allianz.nl/algemeen/gebruiksvoorwaarden

1.4 Dit preference center is uitsluitend bedoeld voor polishouders van Allianz.

1.5 De inhoud van www.allianz.nl/mijnvoorkeur is uitsluitend bedoeld om uw voorkeuren ten aanzien van digitale communicatie aan te geven en is niet bedoeld als advies of voorstel tot aankoop van een financieel product.

2. Definities

Preference center: deze omgeving is door Allianz ontwikkeld en beschikbaar gesteld aan polishouders van Allianz.

Inhoud: Alle via www.allianz.nl/mijnvoorkeur toegankelijke gegevens en diensten of andere informatie.

Inloggegevens: De inlognaam, het wachtwoord, de pincode of een andere wijze om uw authenticiteit vast te stellen, waarmee u toegang tot www.allianz.nl/mijnvoorkeur verkrijgt.

3. Gebruik van www.allianz.nl/mijnvoorkeur

3.1 U kan gebruik maken van www.allianz.nl/mijnvoorkeur na verificatie van uw polis en persoonsgegevens.

3.2 We vragen u hiervoor om een aantal gegevens met ons te controleren en in te vullen waarna u toegang krijgt tot de omgeving.

3.4 Wij controleren daarbij uw identiteit via IDIN. IDIN is gekoppeld aan uw bank en zorgt er voor dat uw gegevens veilig blijven en wij alleen uw gegevens met u kunnen delen.

4. Kosten

Allianz brengt voor het gebruik van www.allianz.nl/mijnvoorkeur geen kosten in rekening.

5. Veiligheidsmaatregelen

5.1 U bent verantwoordelijk voor het gebruik van www.allianz.nl/mijnvoorkeur. U moet alle aanwijzingen en voorschriften van Allianz die worden gegeven in verband met het gebruik van de diensten opvolgen.

5.2 Als u denkt dat u de App niet veilig meer kan gebruiken, geef dat dan direct aan Allianz door op telefoonnummer 088-577 2590. Allianz kan dan beveiligingsmaatregelen nemen zoals het blokkeren van de toegang tot de toepassing. Tot het tijdstip van de melding bent u aansprakelijk voor alle schade en kosten die voortvloeien uit de door middel van de Inloggegevens verkregen toegang tot en gebruik van de toepassing en de Inhoud.

6. Aansprakelijkheid

6.1 Allianz spant zich in om de toepassing aan u ter beschikking te stellen. Ondanks voortdurende aandacht, zorg en waarborgen, kan Allianz niet garanderen dat de toepassing foutloos, ononderbroken en virusvrij zal functioneren.

Allianz aanvaardt geen enkele aansprakelijk voor gevolgen van eventuele onjuistheden in de gegevens die via de toepassing ontsloten worden.

6.2 Allianz kan op ieder gewenst moment het aanbieden van de toepassing staken of de Inhoud aanpassen.

6.3 Allianz is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten van u of van derden, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het gebruik of onmogelijkheid van het gebruik van de toepassing, tenzij de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Allianz.

7. Licentie en intellectuele eigendom

7.1 De Inhoud van de toepassing, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en overige programmatuur worden beschermd door auteurs-, merkrechten. Deze rechten berusten bij Allianz. Het is niet toegestaan enig onderdeel van deze site te kopiëren of te openbaren, exploiteren of op andere wijze te gebruiken, zonder voorafgaande toestemming van Allianz.

7.2 Allianz verleent hierbij aan u een niet exclusief, royaltyvrij en herroepbare licentie om de toepassing te gebruiken in overeenstemming met deze voorwaarden.

8. Privacy

Allianz is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Allianz biedt producten op financieel gebied: levensverzekeringen, schadeverzekeringen, inkomensverzekeringen, pensioenen, spaar- en beleggingsproducten en hypotheken.

Persoonsgegevens worden binnen Allianz verwerkt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Zie verder de website www.allianz.nl/service/privacy.

9. Beƫindiging en deactiveren www.allianz.nl/mijnvoorkeur

Allianz mag het gebruik van de toepassing op elk moment beëindigen. Bij beëindiging worden de rechten en licenties die in deze Voorwaarden aan u zijn verleend, beëindigd.

10. Toepasselijk recht

Deze Voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze Voorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

11. Overige bepalingen

11.1 Is of worden deze Voorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van deze Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

11.2 Voor eventuele vragen, opmerkingen of klachten ten aanzien van onze diensten, kunt u contact opnemen met Allianz op telefoonnummer 088-577 2590.